Friday , April 3 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / Joint Commission International (JCI) มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล

Joint Commission International (JCI) มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล

cct1

 

cct2

 

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

cct4cct3

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เมื่อฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เราได้รู้จักกับมาตรฐานสถานพยาบาลของประเทศไทย มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) และ A-HA (Advanced Hospital Accreditation) ซึ่งสถานพยาบาลทั่วประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองแล้วกว่า 761 แห่ง ในวันนี้เราจะมารู้จักกับมาตรฐานสถานพยาบาลในระดับสากลกันบ้าง โดยรู้จักกันในชื่อ มาตรฐาน JCI หรือ Joint Commission International

ผู้อ่านบางท่านก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) อยู่ในการกำกับดูแลของ The Joint Commission ซึ่งเป็นสถาบันของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร และมีการดำเนินงานมานานกว่า 75 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ในปัจจุบัน ทั่วโลกมีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI แล้วกว่า 300 แห่ง จาก 39 ประเทศ และสำหรับในประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI รวม 53 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล 43 แห่ง และคลินิกอีก 10 แห่ง โดยกรมสบส. ก็ได้มีนโยบายพัฒนาและส่งเสริม ให้ความรู้สถานพยาบาลของประเทศไทยให้ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล JCI มาอย่างต่อเนื่อง

การตรวจประเมินของ The Joint Commission เพื่อพิจารณารับรองสถานพยาบาลตามมาตรฐาน JCI นั้น ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้นำ ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาล จนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย โดยมาตรฐาน JCI ที่ต้องรับการตรวจประเมินประกอบไปด้วย 2 หมวดหลักๆ ได้แก่

1) มาตรฐานที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ประกอบไปด้วย เป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยสากล (IPSG) การเข้าถึงการดูแลและความต่อเนื่องของการดูแล (ACC) สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว (PFR) การประเมินผู้ป่วย (AOP) การดูแลผู้ป่วย (COP) การดูแลด้านวิสัญญีและศัลยกรรม (ASC) การจัดการด้านยาและการใช้ยา (MMU) การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว (PFE)

2) มาตรฐานการจัดการสถานพยาบาล ประกอบไปด้วย การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย (QPS) การป้องกันแลควบคุมการติดเชื้อ (PCI) การกำกับดูแลกิจการ การนำ และทิศทางองค์กร (GLD) การจัดการและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ (FMS) คุณสมบัติและการฝึกอบรมของบุคลากร (SQE) และการจัดการสารสนเทศ (MOI)

มาตรฐาน JCI นี้ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองแล้วจะแตกต่างจากสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างไร ต้องบอกเลยว่าสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน JCI แล้วนั้น จะทำให้ให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสถานพยาบาลในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน JCI จะต้องมีแนวทางการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. ระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง (ถูกคน) เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและถูกคน

2. บุคลากร ในทีมดูแลผู้ป่วยจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันที่ชัดเจนและมี ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารข้อมูลการรักษาพยาบาล

3. ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังหากมีการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง

4. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่ถูกตำแหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน

5. ผู้ป่วยจะปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในทีมดูแลผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วย

6. ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและได้รับการเฝ้า ระวังในทุกจุดบริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภยันตรายของผู้ป่วยจากภาวะพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล

ในการไปรับการรักษาพยาบาลครั้งต่อไป หากผู้อ่านทุกท่านต้องการทราบว่าโรงพยาบาลใดได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ก็สามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์นี้ได้ และอย่าลืมว่าในประเทศไทยเอง ก็มีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับจากสากลแล้วถึง 53 แห่ง ท่านใดกลับมาเยียนประเทศไทย ก็ลองได้ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของเรา แล้วทุกท่านจะรู้ว่าเพราะเหตุใดโรงพยาบาลของประเทศไทยจึงได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากล กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

“DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *