Friday , February 28 2020
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ถ้าคุณหย่าก่อนที่จะได้รับใบเขียวถาวร

การหย่าร้างมิได้เป็นสิ่งที่คู่สมรสอยากให้เกิดขึ้น แต่จากสถิติคนที่แต่งงานประมาณ 50% ต้องหย่าร้างขาดจากกัน การหย่าร้างนอกจากจะมีผลกระทบต่อชีวิตในสังคมและเศรษฐกิจการเงินของคู่สมรสโดยทั่วไปแล้วการหย่าร้างยังมีผลกระทบต่อสถานภาพของคนต่างชาติที่กำลังขอรับสถานภาพใบเขียวถาวร 1.กรณีใบเขียวจากการทำงาน กรณีที่คุณเป็นคนยื่นขอรับใบเขียวจากการทำงาน คือเป็นคนที่นายจ้างต้องการทำใบเขียวให้ (Primary Beneficiary) ถ้าหลังจากยื่นเรื่องทำใบเขียวแล้ว คุณได้หย่าร้างจากคู่สมรส การหย่าร้างจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการขอรับใบเขียวของคุณ แต่ในกรณีที่คุณเป็นคนพ่วง (Derivative ...

อ่านท

หนี้ภาษีและการทำล้มละลาย

การทำล้มละลายช่วยให้คนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว สามารถยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอลบล้างหนี้สินของตนได้ หนี้สินที่สามารถถูกลบล้างได้จากการทำล้มละลายได้แก่ หนี้บัตรเครดิต, หนี้เงินกู้ยืมต่างๆ หนี้สินที่เกิดจากการถูกฟ้องร้องแล้วแพ้คดี หนี้สินค่ารักษาพยาบาลจากหมอหรือจากโรงพยาบาล แต่มีหนี้สินบางประเภทที่การทำล้มละลาย อาจจะไม่สามารถลบล้างให้หมดไปได้ ได้แก่หนี้ค่าภาษีของรัฐบาลบางประเภท หนี้สินค่าเลี้ยงดูบุตรหรือภรรยา (สามี) หนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา หนี้สินที่เกิดจากการยักยอกฉ้อโกงผู้อื่น และหนี้สินที่เกิดจากการทำร้ายบุคคลอื่นด้วยเจตนาร้าย ...

อ่านท

การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (Public Charge)

ในอดีตคนที่ยื่นทำใบเขียวให้แก่ญาติพี่น้องของตน จะต้องเซ็นต์ค้ำประกัน (Affidavit of Support) เพื่อรับรองต่อรัฐบาลว่าญาติของตนที่จะรับใบเขียวจะไม่เป็นภาระของรัฐบาล คนที่เป็นคนยื่นเรื่องจะต้องแสดงหลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินของตน ถ้าคนที่ยื่นเรื่องไม่มีรายได้พอเพียงและไม่มีทรัพย์สินก็สามารถหาคนอื่นที่มีรายได้ หรือมีทรัพย์สินมาช่วยค้ำประกันให้ด้วยได้ รัฐบาลสามารถปฏิเสธมิให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติ ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคนต่างชาตินั้นจะมาเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคต คือจะต้องมาขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือต้องให้รัฐบาลและสังคมส่วนรวมออกค่ารักษาพยาบาลเป็นระยะยาวในอนาคต คนต่างชาติอาจหมดสิทธิรับใบเขียว ถ้าจะมาเข้ามาขอรับประโยชน์ตามโครงการต่อไปนี้ในอนาคต ...

อ่านท

การขอให้ยกเลิกการเนรเทศ CANCELLATION OF REMOVAL

อิมมิเกรชั่นได้วางหลักเกณฑ์กว้างๆ ไว้สำหรับประเภทของคนต่างชาติซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ และจะถูกห้ามมิให้เข้ามาในประเทศอเมริกา ถ้าบุคคลประเภทดังกล่าวอาศัยอยู่ในอเมริกาก็จะต้องถูกอิมมิเกรชั่นดำเนินการเนรเทศออกไป โดยแบ่งออกได้เป็น 10 ประเภทดังนี้ 1. คนที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือคนที่ติดยาเสพติด 2. คนที่มีความผิดในคดีอาญา 3. คนที่จะเป็นภัยต่อความปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศ ...

อ่านท

กฎหมายล้มละลาย ทรัสตีสอบปากคำจากลูกหนี้

การทำล้มละลายสามารถลบล้างหนี้สินของลูกหนี้ให้หมดไป ลูกหนี้จะต้องเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของตน หลังจากที่ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอล้มละลาย ศาลล้มละลายจะแต่งตั้งทรัสตีซึ่งเป็นคนกลางให้ทำหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการเงินและทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้าทรัสตีพบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินมากเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายระบุยกเว้นให้ ทรัสตีก็มีอำนาจเรียกเก็บ หรือรับคืนทรัพย์สินส่วนเกินนั้น เพื่อนำมาแจกจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้ หลังจากที่ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอทำล้มละลายต่อศาล ศาลจะระบุวันที่ที่ลูกหนี้จะต้องมาปรากฎตัวเพื่อตอบคำถามของทรัสตี ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากยื่นเรื่อง ลูกหนี้จะต้องมาเฮียริ่งเพื่อตอบคำถามของทรัสตี ตัวอย่างทรัสตีซักปากคำจากลูกหนี้ที่น่าสนใจ มีดังนี้ 1.กรณีของลูกหนี้ที่ยื่นคำร้องล้มละลายด้วยตนเอง ...

อ่านท

ปลดหนี้ด้วยการทำล้มละลาย

ในอดีตลูกหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ จะถูกทำโทษโดยการถูกจับขังคุก ถึงแม้กฎหมายล้มละลายจะได้ถูกนำออกใช้ตั้งแต่ปี 1792 แต่รัฐบาลอเมริกันก็ยังขังคุกลูกหนี้จนกระทั่งถึงปี 1833 หลังจากปี 1833 เป็นต้นมาลูกหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้จะไม่ถูกจับกุมกักขังอีกต่อไป เหตุผลก็เนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักว่าความล้มเหลวทางการเงินมิใช่การกระทำผิดกฎหมาย นอกจากนั้นการกักขังลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถทำงานและไม่สามารถหาเงินมาจ่ายชำระหนี้ได้ สองร้อยกว่าปีนับจากกฎหมายล้มละลายเริ่มออกใช้ ในปัจจุบันลูกหนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับขังคุก ถ้าไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ นอกจากนั้น ...

อ่านท

อิมมิเกรชั่นจะขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งใหญ่

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2019 รัฐบาลได้ประกาศว่าจะเสนอระเบียบเพื่อขอขึ้นค่าธรรมเนียมอิมมิเกรชั่นครั้งใหญ่ กฎหมายกำหนดว่าก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะถูกนำออกบังคับใช้ รัฐบาลจะต้องลงตีพิมพ์ประกาศและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อกำหนดใหม่ที่จะนำออกใช้ ดังนั้นผู้ใดที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าธรรมเนียมของอิมมิเกรชั่น ควรส่งคำคัดค้านต่อ USCIS ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2019 นอกจากนั้นผู้ใดที่กำลังพิจารณาว่าจะยื่นเรื่องทำใบเขียวหรือทำซิติเซนต์ ...

อ่านท

วีซ่าทำงาน H-2A และ H-2B

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2014 รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มประเทศที่มีสิทธิเข้าร่วมในโครงการวีซ่า H-2A และ H-2B โดยเพิ่มประเทศออสเตรีย, อิตาลี่, ปานามา และประเทศไทย รวมประเทศที่มีสิทธิร่วมโครงการทั้งหมด 63 ประเทศ ...

อ่านท

การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (Public Charge)

ในอดีตคนที่ยื่นทำใบเขียวให้แก่ญาติพี่น้องของตน จะต้องเซ็นต์ค้ำประกัน (Affidavit of support) เพื่อรับรองต่อรัฐบาลว่าญาติของตนที่จะรับใบเขียวจะไม่เป็นภาระของรัฐบาล คนที่เป็นคนยื่นเรื่องจะต้องแสดงหลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินของตน ถ้าคนที่ยื่นเรื่องไม่มีรายได้พอเพียงและไม่มีทรัพย์สินก็นสามารถหาคนอื่นที่มีรายได้ หรือมีทรัพย์สินมาช่วยค้ำประกันให้ด้วยได้ รัฐบาลสามารถปฏิเสธมิให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติ ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคนต่างชาตินั้นจะมาเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคต คือจะต้องมาขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือต้องให้รัฐบาลและสังคมส่วนรวมออกค่ารักษาพยาบาลเป็นระยะยาวในอนาคต คนต่างชาติอาจหมดสิทธิรับใบเขียว ถ้าจะเข้ามาขอรับประโยชน์ตามโครงการต่อไปนี้ในอนาคต ...

อ่านท

ล้มละลาย ปัญหาเกี่ยวกับหมายเลขโซเชียล

ชื่อและหมายเลขโซเชียล หมายเลขโซเชียลเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ระบุตัวบุคคล รัฐบาลจะออกหมายเลขโซเชียลให้บุคคลเพียงคนละหนึ่งเดียว โดยไม่ซ้ำกันการใช้หมายเลขโซเชียลมากกว่าหนึ่งหมายเลข หรือการใช้หมายเลขโซเชียลของคนอื่นถือเป็นการกระทำความผิด และถ้าบุคคลนั้นทำล้มละลายก็อาจจะไม่ได้รับการปลดเปลื้องหนี้สิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2002 ศาลของรัฐบาลกลาง (U.S. District Court) ได้กลับคำตัดของศาลล้มละลาย ...

อ่านท