Monday , December 9 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

อิมมิเกรชั่นจะขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งใหญ่

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2019 รัฐบาลได้ประกาศว่าจะเสนอระเบียบเพื่อขอขึ้นค่าธรรมเนียมอิมมิเกรชั่นครั้งใหญ่ กฎหมายกำหนดว่าก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะถูกนำออกบังคับใช้ รัฐบาลจะต้องลงตีพิมพ์ประกาศและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อกำหนดใหม่ที่จะนำออกใช้ ดังนั้นผู้ใดที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าธรรมเนียมของอิมมิเกรชั่น ควรส่งคำคัดค้านต่อ USCIS ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2019 นอกจากนั้นผู้ใดที่กำลังพิจารณาว่าจะยื่นเรื่องทำใบเขียวหรือทำซิติเซนต์ ...

อ่านท

วีซ่าทำงาน H-2A และ H-2B

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2014 รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มประเทศที่มีสิทธิเข้าร่วมในโครงการวีซ่า H-2A และ H-2B โดยเพิ่มประเทศออสเตรีย, อิตาลี่, ปานามา และประเทศไทย รวมประเทศที่มีสิทธิร่วมโครงการทั้งหมด 63 ประเทศ ...

อ่านท

การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (Public Charge)

ในอดีตคนที่ยื่นทำใบเขียวให้แก่ญาติพี่น้องของตน จะต้องเซ็นต์ค้ำประกัน (Affidavit of support) เพื่อรับรองต่อรัฐบาลว่าญาติของตนที่จะรับใบเขียวจะไม่เป็นภาระของรัฐบาล คนที่เป็นคนยื่นเรื่องจะต้องแสดงหลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินของตน ถ้าคนที่ยื่นเรื่องไม่มีรายได้พอเพียงและไม่มีทรัพย์สินก็นสามารถหาคนอื่นที่มีรายได้ หรือมีทรัพย์สินมาช่วยค้ำประกันให้ด้วยได้ รัฐบาลสามารถปฏิเสธมิให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติ ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคนต่างชาตินั้นจะมาเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคต คือจะต้องมาขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือต้องให้รัฐบาลและสังคมส่วนรวมออกค่ารักษาพยาบาลเป็นระยะยาวในอนาคต คนต่างชาติอาจหมดสิทธิรับใบเขียว ถ้าจะเข้ามาขอรับประโยชน์ตามโครงการต่อไปนี้ในอนาคต ...

อ่านท

ล้มละลาย ปัญหาเกี่ยวกับหมายเลขโซเชียล

ชื่อและหมายเลขโซเชียล หมายเลขโซเชียลเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ระบุตัวบุคคล รัฐบาลจะออกหมายเลขโซเชียลให้บุคคลเพียงคนละหนึ่งเดียว โดยไม่ซ้ำกันการใช้หมายเลขโซเชียลมากกว่าหนึ่งหมายเลข หรือการใช้หมายเลขโซเชียลของคนอื่นถือเป็นการกระทำความผิด และถ้าบุคคลนั้นทำล้มละลายก็อาจจะไม่ได้รับการปลดเปลื้องหนี้สิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2002 ศาลของรัฐบาลกลาง (U.S. District Court) ได้กลับคำตัดของศาลล้มละลาย ...

อ่านท

ทำอย่างไรถ้ารายงานเครดิตของคุณผิดพลาด

รายงานเครดิต (Credit Report) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน รายงานเครดิตของคุณจะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับที่ทำงานของคุณ จะบอกให้ทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนในปัจจุบันและเคยอยู่ที่ไหนอีกบ้าง รายงานเครดิตจะให้ข้อมูลว่าคุณจ่ายค่าใช้จ่ายและชำระหนี้สินอย่างไร นอกจากนั้นรายงานเครดิตยังแสดงข้อมูลว่าคุณเคยถูกฟ้องร้อง, เคยถูกจับ หรือเคยทำล้มละลายมาก่อนบริษัทที่ทำหน้าที่รายงานเครดิตจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวของแต่ละบุคคลไว้ แล้วส่งรายงานให้แก่หน่วยงานธุรกิจต่างๆ หน่วยงานธุรกิจอาจจะพิจารณารายงานเครดิตของคุณเพื่อใช้ในการตัดสินใจให้เงินกู้แก่คุณหรือเพื่อการประกันภัย, การเช่าบ้าน-ร้านค้า หรือเพื่อการพิจารณารับสมัครเข้าทำงาน คุณควรตรวจสอบรายงานเครดิตของคุณอย่างสม่ำเสมอ ...

อ่านท

การทำล้มละลาย-ทางออกสำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สิน

คุณมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่? หนี้สินของคุณเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ของคุณ คุณพยายามจ่ายชำระหนี้สินแค่ยอดหนี้ก็ไม่ยอมลดลง ในที่สุดคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สินของคุณได้อีกต่อไป จากสถิติที่ได้จากการสำรวจ ในปัจจุบันประมาณหนึ่งในสามของครอบครัวคนอเมริกันมีรายได้แค่เพียงพอจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจากสถิติพบว่าคนอเมริกันมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 2.17 หมื่นล้านเหรียญในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาคนอเมริกันมีหนี้สินจากบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นถึง 81% ในขณะที่อัตรารายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 9% เท่านั้น ...

อ่านท

อิมมิเกรชั่น-ระเบียบใหม่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2019 รัฐบาลได้ออกระเบียบใหม่เพื่อใช้พิจารณาในการอนุมัติใบเขียวหรืออนุมัติวีซ่าให้แก่คนต่างชาติ ระเบียบใหม่นี้จะเริ่มออกบังคับใช้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2019 ระเบียบใหม่นี้จะมีผลทำให้คนต่างชาติเป็นจำนวนมากหมดสิทธิในการขอรับใบเขียวหรือรับวีซ่าจากสถานทูต ดังนั้นผู้ใดที่กำลังพิจารณายื่นขอใบเขียวหรือวีซ่า ควรจะรีบยื่นเรื่องก่อนที่ระเบียบใหม่นี้จะถูกนำออกบังคับใช้ กฎหมายอิมมิเกรชั่นระบุไว้ว่าคนต่างชาติจะหมดสิทธิในการขอรับใบเขียว ถ้ารัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นจะเป็นภาระของรัฐบาล คือจะขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในอนาคต ...

อ่านท

ปัญหาเกี่ยวกับเงินกู้ค่าบ้าน

ธนาคารไม่สามารถปฏิเสธการลดหย่อนค่าผ่อนบ้านโดยไม่มีเหตุผล HAMP เป็นโครงการที่รัฐบาลได้จ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงิน-ธนาคาร เป็นจำนวนเงินถึง 20 พันล้านเหรียญ เพื่อให้สถาบันการเงิน-ธนาคารดังกล่าวเข้าร่วมในโครงการ HAMP เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านที่มีปัญหาในการผ่อนจ่ายค่าบ้าน โดยให้การลดหย่อนค่าผ่อนบ้าน เพื่อเลี่ยงการถูกยึดบ้าน และให้คนสามารถเก็บบ้านของตนไว้ได้ ธนาคารที่รับเงินจากรัฐบาลจะต้องเซ็นต์สัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของ HAMP ในการพิจารณาลดหย่อนค่าผ่อนบ้านให้ซึ่งเรียกว่า ...

อ่านท

การโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกัน

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกัน มีดังนี้ 1.อายุ     ผู้สมัครจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี 2.ต้องมีใบเขียว   ผู้สมัครจะต้องมีใบเขียวมาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และนับวันที่อาศัยอยู่ในอเมริกาจะต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง คือ 30 เดือน ...

อ่านท

หนี้ภาษีกับการทำล้มละลาย

คนที่มีปัญหาหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง เป็นหนี้บัตรเครดิต หรือเป็นหนี้ภาษีรัฐบาล และไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สิน ควรพิจารณาทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินดังกล่าว การทำล้มละลายโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือชาพเตอร์ 7 และชาพเตอร์ 13 ชาพเตอร์ 7 เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายและไม่มีรายได้สูงมาก ...

อ่านท