Monday , October 21 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ล้มละลาย ปัญหาเกี่ยวกับหมายเลขโซเชียล

ชื่อและหมายเลขโซเชียล หมายเลขโซเชียลเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ระบุตัวบุคคล รัฐบาลจะออกหมายเลขโซเชียลให้บุคคลเพียงคนละหนึ่งเดียว โดยไม่ซ้ำกันการใช้หมายเลขโซเชียลมากกว่าหนึ่งหมายเลข หรือการใช้หมายเลขโซเชียลของคนอื่นถือเป็นการกระทำความผิด และถ้าบุคคลนั้นทำล้มละลายก็อาจจะไม่ได้รับการปลดเปลื้องหนี้สิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2002 ศาลของรัฐบาลกลาง (U.S. District Court) ได้กลับคำตัดของศาลล้มละลาย ...

อ่านท

ทำอย่างไรถ้ารายงานเครดิตของคุณผิดพลาด

รายงานเครดิต (Credit Report) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน รายงานเครดิตของคุณจะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับที่ทำงานของคุณ จะบอกให้ทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนในปัจจุบันและเคยอยู่ที่ไหนอีกบ้าง รายงานเครดิตจะให้ข้อมูลว่าคุณจ่ายค่าใช้จ่ายและชำระหนี้สินอย่างไร นอกจากนั้นรายงานเครดิตยังแสดงข้อมูลว่าคุณเคยถูกฟ้องร้อง, เคยถูกจับ หรือเคยทำล้มละลายมาก่อนบริษัทที่ทำหน้าที่รายงานเครดิตจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวของแต่ละบุคคลไว้ แล้วส่งรายงานให้แก่หน่วยงานธุรกิจต่างๆ หน่วยงานธุรกิจอาจจะพิจารณารายงานเครดิตของคุณเพื่อใช้ในการตัดสินใจให้เงินกู้แก่คุณหรือเพื่อการประกันภัย, การเช่าบ้าน-ร้านค้า หรือเพื่อการพิจารณารับสมัครเข้าทำงาน คุณควรตรวจสอบรายงานเครดิตของคุณอย่างสม่ำเสมอ ...

อ่านท

การทำล้มละลาย-ทางออกสำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สิน

คุณมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่? หนี้สินของคุณเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ของคุณ คุณพยายามจ่ายชำระหนี้สินแค่ยอดหนี้ก็ไม่ยอมลดลง ในที่สุดคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สินของคุณได้อีกต่อไป จากสถิติที่ได้จากการสำรวจ ในปัจจุบันประมาณหนึ่งในสามของครอบครัวคนอเมริกันมีรายได้แค่เพียงพอจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจากสถิติพบว่าคนอเมริกันมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 2.17 หมื่นล้านเหรียญในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาคนอเมริกันมีหนี้สินจากบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นถึง 81% ในขณะที่อัตรารายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 9% เท่านั้น ...

อ่านท

อิมมิเกรชั่น-ระเบียบใหม่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2019 รัฐบาลได้ออกระเบียบใหม่เพื่อใช้พิจารณาในการอนุมัติใบเขียวหรืออนุมัติวีซ่าให้แก่คนต่างชาติ ระเบียบใหม่นี้จะเริ่มออกบังคับใช้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2019 ระเบียบใหม่นี้จะมีผลทำให้คนต่างชาติเป็นจำนวนมากหมดสิทธิในการขอรับใบเขียวหรือรับวีซ่าจากสถานทูต ดังนั้นผู้ใดที่กำลังพิจารณายื่นขอใบเขียวหรือวีซ่า ควรจะรีบยื่นเรื่องก่อนที่ระเบียบใหม่นี้จะถูกนำออกบังคับใช้ กฎหมายอิมมิเกรชั่นระบุไว้ว่าคนต่างชาติจะหมดสิทธิในการขอรับใบเขียว ถ้ารัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นจะเป็นภาระของรัฐบาล คือจะขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในอนาคต ...

อ่านท

ปัญหาเกี่ยวกับเงินกู้ค่าบ้าน

ธนาคารไม่สามารถปฏิเสธการลดหย่อนค่าผ่อนบ้านโดยไม่มีเหตุผล HAMP เป็นโครงการที่รัฐบาลได้จ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงิน-ธนาคาร เป็นจำนวนเงินถึง 20 พันล้านเหรียญ เพื่อให้สถาบันการเงิน-ธนาคารดังกล่าวเข้าร่วมในโครงการ HAMP เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านที่มีปัญหาในการผ่อนจ่ายค่าบ้าน โดยให้การลดหย่อนค่าผ่อนบ้าน เพื่อเลี่ยงการถูกยึดบ้าน และให้คนสามารถเก็บบ้านของตนไว้ได้ ธนาคารที่รับเงินจากรัฐบาลจะต้องเซ็นต์สัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของ HAMP ในการพิจารณาลดหย่อนค่าผ่อนบ้านให้ซึ่งเรียกว่า ...

อ่านท

การโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกัน

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกัน มีดังนี้ 1.อายุ     ผู้สมัครจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี 2.ต้องมีใบเขียว   ผู้สมัครจะต้องมีใบเขียวมาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และนับวันที่อาศัยอยู่ในอเมริกาจะต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง คือ 30 เดือน ...

อ่านท

หนี้ภาษีกับการทำล้มละลาย

คนที่มีปัญหาหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง เป็นหนี้บัตรเครดิต หรือเป็นหนี้ภาษีรัฐบาล และไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สิน ควรพิจารณาทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินดังกล่าว การทำล้มละลายโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือชาพเตอร์ 7 และชาพเตอร์ 13 ชาพเตอร์ 7 เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายและไม่มีรายได้สูงมาก ...

อ่านท

ค่าปรับจากการไม่ยื่นแบบภาษีของรัฐบาล

การไม่ยื่นแบบฟอร์มรายงานภาษี IRS มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ยื่นแบบฟอร์มรายงานภาษี บางคนไม่ได้ยื่นแบบรายงานภาษีเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าภาษี โดยหารู้ไม่ว่า การไม่ยื่นแบบฟอร์มรายงานภาษี มีบทลงโทษปรับร้ายแรงกว่าการไม่จ่ายค่าภาษี ค่าปรับสำหรับการไม่ยื่นแบบรายงานภาษีของบุคคลธรรมดา IRS จะเริ่มปรับคนที่ไม่ยื่นแบบรายงานภาษีนับจากวันแรกที่พ้นกำหนดการยื่นแบบภาษี เช่นวันสุดท้ายในการยื่นแบบภาษีคือวันที่ 15 เมษายน ถ้าคุณไม่ได้ยื่นแบบรายงานภาษี IRS ...

อ่านท

การโอนทรัพย์สินก่อนที่จะทำล้มละลาย

มีคนเคยถามผู้เขียนว่า เขาต้องการทำล้มละลาย เขามีบ้านซึ่งผ่อนหมดแล้ว เขาจะโอนบ้านให้ญาติก่อนแล้วจึงทำล้มละลายจะมีปัญหาไหม คนที่ทำล้มละลายสามารถเก็บทรัพย์สินของตนไว้ได้ตามจำนวนที่กฎหมายระบุยกเว้นให้ คนที่มีทรัพย์สินมากเกินกว่ากำหนด ทรัสตีอาจจะนำทรัพย์สินนั้นออกขายเพื่อนำเงินไปจ่ายชำระคืนให้เจ้าหนี้ Fraudulent Transfer คือ การโอนทรัพย์สินโดยมีเจตนาโกงเจ้าหนี้ ถ้าก่อนที่จะทำล้มละลายลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินให้คนอื่นเพื่อซุกซ่อนทรัพย์สิน หรือขายทรัพย์สินให้คนอื่นในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น ในกรณีดังกล่าวทรัสตีมีอำนาจที่จะยกเลิกการโอนทรัพย์สินดังกล่าวได้ ทรัสตีสามารถเรียกร้องเอาทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ...

อ่านท

ล้มละลาย

ล้มละลาย Bankruptcy มีคนจำนวนไม่น้อยที่เห็นว่าระบบกฎหมายที่อเมริกาไม่มีประสิทธิภาพเช่นเอาคนที่ทำความผิดเข้าคุกไม่ได้ บางคนก็ว่าบริษัทประกันภัยและทนายความทำผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ดิฉันคิดว่าทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การให้สิทธิ์เสรีภาพแก่ทุกคนและให้ความสำคัญ ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ทำให้มีคดีฟ้องร้องจำนวนมากเกิดขึ้น กฎหมายล้มละลายก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกัน เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เห็นว่ากฎหมายล้มละลายเป็นการเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ อีกทั้งยังบั่นทอนระบบเศรษฐกิจ ส่วนลูกหนี้ก็บอกว่ากฎหมายล้มละลายช่วยรักษาครอบครัวมิให้แตกแยก ช่วยลดจำนวนคนไม่มีบ้านอยุ่ (Homeless) และช่วยลดจำนวนคนฆ่าตัวตาย ...

อ่านท