Saturday , May 27 2017
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0”

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านทั้งหมด »

กรมสบส. เน้นให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานประกอบเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านทั้งหมด »

กรมสบส. ย้ำประชาชนทุกคนควรตรวจสอบสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านทั้งหมด »

อสม.ยุค 4.0 ใช้แอปพลิเคชัน Family Folder Collector (FCC) บริหารจัดการปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน

  “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ...

อ่านทั้งหมด »

การรับรองบุคคลากรทางการแพทย์แผนจีนให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 28 เมษายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านทั้งหมด »

กรมสบส. ห่วงใยประชาชน แนะนำวิธีคลายร้อน ลดเสี่ยงโรค

  “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ...

อ่านทั้งหมด »

“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” สิทธิ Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP)

. “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 14 เมษายน 2560       สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ ...

อ่านทั้งหมด »

กรมสบส. ห่วงใยประชาชน มุ่งเน้นดูแล กำกับอาคาร สถานที่ให้บริการ

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 7 เมษายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านทั้งหมด »

สัมภาษณ์พิเศษ…รองอธิบดีกรมสบส. นายแพทย์นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร “มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพ/อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์” (ต่อ)

  “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ...

อ่านทั้งหมด »

สัมภาษณ์พิเศษ…รองอธิบดีกรมสบส. นายแพทย์นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร “มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพ/อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์”

  “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2560   สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านทั้งหมด »