Friday , November 24 2017
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

การประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์บริการสุขภาพอาเซียน (ASEAN Healthcare Service Website) ครั้งที่ 1/2560

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ...

อ่านทั้งหมด »

กรมสบส. ขอให้ผู้พิการทางสายตาที่ประสงค์เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพยื่นขอขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านทั้งหมด »

กรมสบส. ขอให้ประชาชนสังเกตมาตรฐานสถานพยาบาล 4 ประการก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล

  “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ขณะนี้ที่ประเทศไทยอากาศเริ่มเย็นลงแล้ว ...

อ่านทั้งหมด »

ทีมเอ็มเสิร์ทเร่งฟื้นฟูพร้อมให้คำปรึกษาสถานพยาบาลที่ประสบอุทกภัย

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านทั้งหมด »

กรมสบส. เตรียมพร้อมทีมเอ็มเสิร์ทเฝ้าระวังพื้นที่ประสบอุทกภัย

    “DHSS News” ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ เมื่อวานนี้ วันที่ 26 ...

อ่านทั้งหมด »

กรมสบส. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการกลุ่มแรก

    “DHSS News” ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ตั้งแต่พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ...

อ่านทั้งหมด »

สาส์นจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน

    สาส์นจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และ ชาวอเมริกันทุกท่าน ดิฉันแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ...

อ่านทั้งหมด »

ภารกิจของกรมสบส. ในต่างประเทศ

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านทั้งหมด »

อสม.แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านทั้งหมด »

กรมสบส. จัดทำคู่มือประชาชนให้บริการด้านงานโรงพยาบาล/คลินิก/การประกอบโรคศิลปะ

     “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2560 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านทั้งหมด »