Tuesday , April 23 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ

กรม ส.บ.ส. แนะหลักสุขบัญญัติมาปฏิบัติ เพื่อลด 5 พฤติกรรมเสี่ยงหน้าร้อน

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ประเทศไทยก็เข้าฤดูร้อนมาได้พักใหญ่แล้ว ซึ่งฤดูร้อนที่ประเทศไทยอาจทำเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆได้ ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ประเทศชาติจะพัฒนาได้ ขึ้นอยู่กับองค์กร ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ยื่นหนังสือให้กับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ชี้แจงประเด็นมีผู้เรียนจบหลักสูตรจำนวนมากผิดปกติ

“DHSS News” ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเรื่องที่กรม ส.บ.ส. ไม่รับขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการที่จบจากสมาคมแห่งหนึ่ง จากกรณีที่กรม ส.บ.ส. ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. ไม่รับขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการที่จบการสมาคมแห่งหนึ่ง

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2562             ...

อ่านท

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท่องเที่ยว (ภาคตะวันออก)

“DHSS News” ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราได้นำเสนอข่าว กรม ส.บ.ส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลในจังหวัดและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim ...

อ่านท

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเรื่องการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ (Academic ...

อ่านท

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ (Academic Hub) ครั้งที่ 1/2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย ...

อ่านท

การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) ครั้งที่ 2/2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยนั้น การมี ...

อ่านท

กรม ส.บ.ส. จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม)

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การดำเนินการด้านกฎหมายควบคุม กำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นภารกิจที่สำคัญของกรม ...

อ่านท

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”   “DHSS News” ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ...

อ่านท