Friday , February 28 2020
Home / สังคม / ข่าวสังคมประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๐๑๙

ข่าวสังคมประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๐๑๙

ประธานกฐินพระราชทานคุณไพจิตร-คุณกาญจนา ทองทิพย์ พร้อมด้วยลูกชาย ถวายเงินทำบุญงานกฐินพระราชทานให้วัด$100,000 (One hundred thousand dollar)  โดยท่านพระครูอัมพร แผนกบัญชีวัดและท่านสุมนเป็นผู้รับมอบ

Check Also

ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020

<<<<……พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้องค์กรหรือบุคคลทั่วไป ไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *