Saturday , May 30 2020
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / รัฐแคลิฟอร์เนียช่วยโรบินฮูดประสบภัยไวรัสโควิด-19

รัฐแคลิฟอร์เนียช่วยโรบินฮูดประสบภัยไวรัสโควิด-19

Coronavirus (COVID-19) Disaster Relief Assistance for Immigrants (DRAI) ต้องเป็นโรบินฮูดจริงมีคุณสมบัติ   ดังนี้                                                                               

 

1.คุณสมบัติขั้นต่ำสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครโครงการ DRAI มีอะไรบ้าง

 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติจะต้องให้ข้อมูลได้ว่า:

 

 • เป็นผู้ที่ไม่มีเอกสารอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี)

 

 • ไม่สามารถรับความช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19ได้ เช่น เช็คเงินช่วยจากรัฐบาล (CARES Act tax stimulus payments) หรือเงินว่างงานเนื่องจากโรคระบาดใหญ่ และ

 

(3) ประสบกับความยากลำบากเนื่องจากโควิด-19

 

 1. หากสมาชิกในครัวเรือนมีมากกว่าหนึ่งคน จะต้องสมัครแยกกันหรือไม่?

ใช่ แต่ละใบสมัครจะได้รับการตรวจสอบแยกกัน ดังนั้นผู้สมัครแต่ละท่านจึงจำเป็นต้องกรอก

ใบสมัครให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง

 

 1. มีข้อจำกัดสำหรับครัวเรือนที่มีสมาชิกหลายคนหรือไม่

หากสมาชิกในครัวเรือนมีหลายคน จะสามารถสมัครได้อย่างมาก 2 คนต่อครัวเรือนเท่านั้น ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด $1,000 ต่อครัวเรือน ครัวเรือนหมายถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกัน

มีการซื้อและเตรียมอาหารด้วยกัน หากมีครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน แต่ไม่ได้ซื้อและเตรียมอาหารด้วยกัน พวกเขาอาจจะมีสิทธิ์ได้รับ DRAI โปรดศึกษาแนวทางการสมัครสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

 1. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรายได้ในการสมัคร DRAI หรือไม่?

สำหรับโปรแกรมการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัตินี้ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องรายได้ของผู้สมัครการช่วยเหลือนี้ไม่ได้นับเป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้มีรายได้ต่ำเท่านั้น (means-tested) แต่เป็นการช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวสำหรับผู้ประสบภัย

 

 1. หากผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ผู้สมัครจะมีสิทธิ์ได้ขอรับ DRAI หรือไม่

สิทธิ์สำหรับ DRAI นั้นแยกต่างหากจากการมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการอื่น ๆ ผู้ที่ต้องการจะขอรับ DRAI บุคคลนั้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสำหรับโครงการนี้

 

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยควรสมัคร DRAI ได้ที่ไหน?

นักศึกษามหาวิทยาลัยควรสมัครตามขั้นตอนเดียวกันกับเป็นผู้สมัครทั่วไป

 

 1. เอกสารการประเภทใดบ้างที่สามารถใช้ยืนยันที่อยู่สำหรับผู้ไร้บ้าน

ผู้สมัครที่ไม่มีที่อยู่อาศัยสามารถให้ที่อยู่ของที่พักพิงหรือสถานที่อื่น ๆ ที่พวกเขาได้รับจดหมาย อาจจะต้องมีเอกสารยืนยันว่าผู้สมัครสามารถได้รับจดหมายหรือเข้าถึงที่อยู่ที่ระบุนั้นได้ ข้อกำหนดในการตรวจสอบเอกสารยังคงเหมือนเดิมสำหรับผู้สมัครทุกท่าน โปรดตรวจสอบคำแนะนำ DRAI ในส่วนของรายการเอกสารที่สามารถใช้ได้

 

 1. พนักงาน Advancing Justice-LA หรือสมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นขอ DRAI ได้หรือไม่

พนักงาน พนักงานชั่วคราว และอาสาสมัครขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่ได้รับเลือกเข้าโครงการ DRAI จะไม่มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือนี้ สมาชิกครอบครัว (ผู้ปกครอง พี่น้อง และบุตร ๆ ) ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ DRAI เช่นกัน โปรดตรวจสอบคำแนะนำสำหรับ DRAI เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของโปรแกรม

 

 1. ผู้มี DACA หรือมีสถานะการป้องกันชั่วคราว (Temporary Protected Status (TPS)) ที่มีเอกสารอนุญาตการทำงานที่ถูกต้อง (EAD) มีสิทธิ์ได้รับ DRAI หรือไม่

ไม่ บุคคลใด ๆ ที่มีเอกสารอนุญาตการทำงานที่ถูกต้องจะไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากภัยพิบัติสำหรับโครงการนี้

 

 1. จำเป็นตองใช้สำเนาเอกสารหรือไม่?

สามารถใช้สำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายของเอกสารที่ชัดเจนและสามารถอ่านได้

 

 1. การประสบความยากลำบากจากโควิด-19 มีอะไรบ้าง และผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารอะไรได้บ้างเพื่อยืนยัน

 

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบความยากลำบากจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อใดข้อหนึ่งในสามเกณฑ์นี้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19

 

 1. จดหมาย/หนังสือแจ้งว่าผู้สมัครจะต้องดูแลบุตรหรือบุคคลอื่นเนื่องจากโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลเด็กถูกปิดซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-19
 2. จดหมาย/หนังสือแจ้งจากแพทย์หรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจแสดงความยากลำบากโดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้
 3. ป่วยด้วยอาการที่สอดคล้องกับ โควิด-19
 4. มีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงจากโควิด-19 เนื่องจากสภาพของสุขภาพพื้นฐาน หรืออายุ ดังนั้นจึงไม่สามารถทำงานได้เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพของสาธารณสุข
 5. เป็นผู้ดูแลบุตร คู่สมรส หรือผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลที่มีอาการสอดคล้องกับ

โควิด-19

 1. จดหมาย/หนังสือแจ้งจากนายจ้างที่ระบุถึงการเลิกจ้างงาน หรือลดชั่วโมงการทำงานอย่างมากเนื่องจากโควิด-19

 

 1. Advancing Justice-LA สามารถตรวจสอบและยอมรับเอกสาร “ในภาษาอื่นๆ” ได้หรือไม่หากเจ้าหน้าที่ Advancing Justice-LA สามารถอ่านและทำความเข้าใจกับเอกสารได้

ได้ เจ้าหน้าที่ Advancing Justice-LA ที่มีความสามารถด้านภาษาของท่านสามารถทำการตรวจสอบและยอมรับเอกสารในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 

 1. หากผู้สมัครโทรหาองค์กรของเราโดยมีผู้อื่นเช่น caseworker หรือใครก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือพวกเขาอยู่ในสายด้วย เราจะสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ หรือจะต้องมีผู้สมัครอยู่ในสายคนเดียวเท่านั้น

ผู้สมัครสามารถโทรเข้ามาสมัครโดยอาจจะให้ผู้อื่นที่เขาไว้วางใจช่วยได้ แต่ผู้สมัครจะต้องมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเก็บข้อมูลการสมัครและสามารถให้เอกสารยืนยันที่จำเป็นได้

 

การส่งยื่นบัตร

 

 1. ผู้สมัครจะได้รับแจ้งหมายเลขใบสมัครหรือรหัสเปิดใช้บัตรเงินชำระเงินช่วยเหลือของพวกเขาอย่างไร

ผู้สมัครจะต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลเพื่อรับหมายเลขใบสมัครและรหัสเปิดใช้งานบัตร

 

 1. มีคำแนะนำในการใช้บัตรชำระเงินในภาษาสเปนและภาษาอื่น ๆ หรือไม่

มี คำแนะนำบัตรชำระเงินเป็นภาษาอังกฤษและภาษาสเปน ทาง Advancing Justice-LA จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ก่อนถึงวันส่งยื่นบัตร ซึ่ง Advancing Justice-LA จะแปลข้อมูลนี้เป็นภาษาต่างๆ ของผู้สมัคร สายโทรศัพท์สำหรับการเปิดใช้การ์ดมีให้บริการในหลายภาษา

Check Also

“เอริค การ์เซ็ทตี้” นายกเทศมนตรี ลอสแอนเจลิส และ LAPD ประกาศเคอร์ฟิว คืนนี้!

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 ตั้งแต่เวลา  8.00pm.-5.30am. เขตดาวน์ทาวน์แอล.เอ. ขอให้ทุกคนอยู่บ้านรักษาตัว Safer at Home Garcetti announced a curfew ...