Tuesday , June 18 2019
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / แจ้งข้อมูลสำหรับคนไทยโพ้นทะเลเตรียมเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

แจ้งข้อมูลสำหรับคนไทยโพ้นทะเลเตรียมเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สกญ.แอล.เอ. แจงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้กับชาวไทยโพ้นทะเลที่เข้าข่ายมีสิทธิ์เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2018 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกประกาศเรื่องข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมีข้อมูลดังนี้

ตามที่ในรอบ 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับการติดต่อสอบถามจากคนไทยที่พำนักอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ หน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยว่า จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ซึ่งจะให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศวันเลือกตั้งฯ อย่างเป็นทางการ) กอปรกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหลายฉบับยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงไม่สามารถออกประกาศใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งกับหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างเป็นทางการได้

อย่างไรก็ดี ขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เพื่อประกอบการเตรียมตัวของคนไทยที่พำนักอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้

  1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (ของไทย) มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันถึงวันเลือกตั้ง (ซึ่งมีนัยรวมถึงว่าต้องไม่ใช่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางด้วย) และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (กล่าวคือไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ ไม่ถูกคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน) ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามมาตรา 95 และ 96 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และมาตรา 31 และมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว
  2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ

2.1 ตามมาตรา 109 – 112 ของพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิฯ ทุกครั้งที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมีนัยว่า ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ จะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ใหม่ทุกคน

2.2 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศให้เริ่มลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ หน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ หลังจากที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ หากวันเลือกตั้งเป็นไปตามที่เป็นข่าว (คือช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562) ก็คาดว่า จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนฯ ได้ ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2562

2.3 เท่าที่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง คาดว่า เมื่อเปิดให้ลงทะเบียนฯ ได้แล้ว การลงทะเบียนฯ จะกระทำได้ 3 ช่องทาง โดยให้ท่านเลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

– ลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.khonthai.com (ซึ่งบริหารจัดการโดยกระทรวงมหาดไทยของประเทศไทย) หรือ

– ลงทะเบียนด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ

– ลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ แล้วส่งกลับมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในเวลาที่กำหนด

  1. วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเลือกตั้งปี 2562 โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่กว้างขวางของเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ กอปรกับการมีข้อจำกัดด้านเงื่อนเวลา สถานกงสุลใหญ่ฯ คาดว่า จะใช้การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ (กล่าวคือ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้และมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ และเมื่อลงคะแนนแล้วก็ปิดซองที่ให้ไปคราวเดียวกัน ส่งไปรษณีย์กลับมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในเวลาที่กำหนด หรือนำซองเลือกตั้งที่ปิดผนึกแล้วมาหย่อน ณ จุดรับคืนซองบัตรเลือกตั้งฯ) ซึ่งเป็นวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน ๆ มา
  2. ช่องทางการรับข่าวสารจากหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ในโอกาสแรกที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการได้ ในการนี้ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ เพิ่มเพื่อนจาก LINE ID ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ @thaiconsulatela ตลอดจนติดตามข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางเว็บไซต์ (www.thaiconsulatela.org) Facebook (Royal Thai Consulate-General, Los Angeles) ทวิตเตอร์ (ThaiCGLA) และอินสตาแกรม (thaiconsulatela)

 

Check Also

ด่วน! โฆษกทำเนียบขาว “ซาราห์ แซนเดอร์” ลาออกแล้ว

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยในวันนี้ว่า โฆษกทำเนียบขาว ซาราห์ ฮัคคาบี แซนเดอร์ส ผู้ที่ทำงานให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ มาตั้งแต่ช่วงแรกๆ จะลงจากตำแหน่งสิ้นเดือนนี้ และกลับไปอยู่ที่บ้านที่รัฐอาร์คันซอส์ ตามรายงานของรอยเตอร์ส ปธน.ทรัมป์ ซึ่งประกาศการลาออกของแซนเดอร์สทางทวิตเตอร์ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *