Monday , May 20 2019
Home / ข่าว / ข่าวไทยในสหรัฐ / สำรวจความต้องการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานพ่อครัว/แม่ครัวไทยในต่างแดน

สำรวจความต้องการอบรมเพิ่มศักยภาพแรงงานพ่อครัว/แม่ครัวไทยในต่างแดน

สกญ.แอล.เอ. ขอความร่วมมือสมาคมฯ / ชมรมฯ / องค์กรไทยในแคลิฟฯ สำรวจความต้องการอบรมและทดสอบโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีแผนจะจัดโครงการส่งเสริมศัยกภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

โดยกรมฯ จะจัดอบรมเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ 2 ให้แก่แรงงานไทยหรือผู้ประอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ที่นครลอสแอนเจลิส จำนวน 30 – 40 คน ต่อรุ่น ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน (อบรมเตรียมความพร้อม 3-5 วัน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1-2 วัน) โดยมีค่าใช้จ่าย ระดับ 1 เป็นเงิน 100 บาท ระดับ 2 เป็นเงิน 150 บาท ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรอง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนฝีมือแรงงานไทยในตำแหน่งพ่อครัว-แม่ครัว, เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศมากขึ้น, เพื่อให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับความรู้และทักษะฝีมือ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ, เพื่อให้แรงงานไทยในต่างประเทศมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานและโอกาสในการขยายตลาดแรงงานจากการได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน, เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารไทย และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ธุรกิจร้านอาหารไทยได้รับการยกระดับและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสายตาชาวต่างประเทศ

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นแรงงานไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ และประสงค์จะเข้าสู่อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย หรือผู้ประกอบร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ในการนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอความร่วมมือจากสมาคมฯ ชมรมฯ และผู้แทนองค์กรไทยต่างๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแก่สมาชิก รวบรวมรายชื่อผู้แสดงความจำนง และกรอกแบบสอบถามความต้องการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของแรงงานไทยและผู้ประกอบการร้านอาหารไทย โดยสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โทร. (323)962-9574

 

Check Also

 “จุรินทร์​ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นหัวหน้าพรรคปชป.

สส.พรรคประชาธิปัตย์ 52 คนได้สัดส่วนเป็น 70% อีก 30% เป็นคะแนนจากอดีตสส.คณะกรรมการบริหารพรรค รวมหัวลงคะแนนเสียงข้างมากให้ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนที่แปด                                                             การเลือกตั้งเป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยผู้สมัครทั้งสี่คนได้แก่ นายกร จาติกวนิช ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *