Tuesday , February 18 2020
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / โปรดเกล้าฯ แล้ว ครม.ชุดใหม่ “บิ๊กตู่”ควบกลาโหม “ประวิตร”รองนายกฯ “ธรรมนัส”ช่วยเกษตรฯ

โปรดเกล้าฯ แล้ว ครม.ชุดใหม่ “บิ๊กตู่”ควบกลาโหม “ประวิตร”รองนายกฯ “ธรรมนัส”ช่วยเกษตรฯ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ “ประยุทธ์”ควบว่าการกลาโหม “ประวิตร”รองนายกฯ เก้าอี้เดียว “สนธิรัตน์”นั่งพลังงาน “สุริยะ”คุมอุตสาหกรรม “ธรรมนัส” รมช.เกษตรฯ “หม่อมเต่า”ว่าการแรงงาน

10 กรกฎาคม 2562  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้วนั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายถาวร เสนเนียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ตรวจแถว! ส่องประวัติ ครม. ‘ประยุทธ์‘ 2/1 รัฐบาลเหล้าเก่าในขวดใหม่

โดยทีมข่าวฯ ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของทั้ง 36 คน ดังนี้

1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 ควบรมว.กลาโหม เกิดวันที่ 21 มีนาคม  2497 อายุ 65 ปี เกิดที่จังหวัดนครราชสีมา รัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จากน.ส.ยิงลักษณ์ ชินวัตร จนมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 พล.อ.ประยุทธ์ ได้ถูกเสนอชื่อลงแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทย

 

2.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี  เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2488 อายุ 73 ปี เป็นฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ปี 2557 รองหัวหน้าและประธานคณะที่ปรึกษา คสช.  เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีตผู้บัญชาการทหารบก

 

3.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม 2496 อายุ 65 ปี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลายสมัย และยังเป็นที่ปรึกษา คสช.

 

4.นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี เกิดวันที่ 15 กันยายน 2494 อายุ 67 ปี เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่15 กันยายน 2494 จนถึงปัจจุบัน และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลปัจจุบัน หัวหน้าคณะร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ของ คสช. และเป็นที่ปรึกษา คสช. และเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ควบรมว.พาณิชย์  เกิดวันที่ 15 มีนาคม 2499 อายุ 63 ปี เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส.ส.11 สมัย เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลชวน 1 และดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลชวน 2 และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

6.นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.สาธารณสุข เกิดวันที่ 13 กันยายน 2509 ปี อายุ 52 ปี เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ถูกตัดสิทธิทางการเมือง5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกยุบในปี พ.ศ. 2549 เคยทำงานในตำแหน่งวิศวกรในบริษัทเอกชนหลายแห่ง รวมทั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

7.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2502 อายุ 59 ปี เป็นอดีตประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 3 สมัย

 

8.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรมช.กลาโหม เกิดวันที่  25 มกราคม 2500 อายุ 62 ปี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ราชองครักษ์เวร รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 ปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตประธานตรวจสอบคดีทุจริต อุทยานราชภักดิ์ อดีต กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

9.นายอุตตม สาวนายน เป็นรมว.การคลัง เกิดวันที่  19 พฤษภาคม 2503 อายุ 59 ปี เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

10.นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรมช.การคลัง เกิดวันที่ 1 มกราคม 2495 อายุ 67 ปี เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยแบบบัญชีรายชื่อ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

 

11.นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรมว.ต่างประเทศ เกิดวันที่ 25 มกราคม 2493 อายุ 69 ปี อดีตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองประธานกรรมการคนที่สอง ใน คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนักการทูตชาวไทย

 

12.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา สามีของ นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจน้ำมัน ภาคใต้เชื้อเพลิง-บริษัท พีทีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือปั๊มน้ำมันพีที

 

13.นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกิดวันที่ 14 ธันวาคม 2499 อายุ 62 ปี เป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกหลายสมัย

 

14.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรวม.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2504 อายุ 58 ปี เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รองประธานกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560 เลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบัน SIGA

 

15.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรมว.เกษตรและสหกรณ์ เกิดวันที่ 7 มีนาคม 2508 อายุ 54 ปี เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคกลาง และได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมพรรคเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ คนปัจจุบัน

 

16.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ อายุ 53 ปี เป็นส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ อดีตประธานมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล เป็นอดีตทหาร อีกหนึ่งคนสนิทของ เสธ.ไอซ์ อีกหนึ่งผู้กว้างขวาง ในหลายวงการ อาทิ วงการสลากกินแบ่งรัฐบาล และเคยลงสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ปัจจุบันมีภรรยาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ใน จ.พะเยา

 

17.นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ อายุ 50 ปี น้องสาวของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เพื่อมารับรับตำแหน่งรมช.เกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2

 

18.นายประภัตร โพธสุธน เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ อายุ 70 ปี เป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตเลขาธิการพรรคชาติไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการในหลายกระทรวง หลายสมัย

 

19.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรมว.คมนาคม อายุ 57 ปี เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และเป็นอดีตประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ชวรัตน์ ชาญวีรกูล) ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

20.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นรมช.คมนาคม เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2527 35 ปี  เป็นส.ส.จังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ เคยเป็น ส.ส.ในสังกัดพรรคเพื่อไทย

 

21.นายถาวร เสนเนียม เป็นรมช.คมนาคม เกิดวันที่ 29 มีนาคม 2490 อายุ 72 ปี เป็น ส.ส.จังหวัดสงขลาหลายสมัย อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

22.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2511 อายุ 50 ปี เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ และแกนนำพรรคพลังประชารัฐ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

23.นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2516 อายุ 45 ปี เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 

24.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรมว.พลังงาน อายุ 59 ปี เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ กรรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

25.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล หรือกำนันป้อ เป็นรมช.พาณิชย์ เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กรรมการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานชมรมกำนัน อดีตผู้ใหญ่บ้านอ.เสิงสาง และกำนัน ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง

 

26.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรมว.มหาดไทย เกิดวันที่ 10 ตุลาคม 2492 อายุ 69 ปี เป็นรมว.มหาดไทยคนปัจจุบัน ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  และรองประธานคณะที่ปรึกษา คสช. กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ

 

27.นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นรมช.มหาดไทย เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2501อายุ 60 ปี เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อดีตรองเลขาธิการพรรค อดีตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรค และอดีตสมาชิกส.ส.จังหวัดสงขลา 5 สมัย ก่อนเข้าสู่วงการเมืองประกอบอาชีพเป็นทนายความ

 

28.นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรมช.มหาดไทย เกิดวันที่  20 เมษายน 2501 อายุ 61 ปี เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สมาชิกกลุ่มเพื่อนเนวิน รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุรีรัมย์ เขตที่ 2 สังกัดพรรคพลังประชาชน

 

29.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรมว.ยุติธรรม เกิดวันที่ 13 มกราคม 2498 อายุ 64 ปี เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ แกนนำกลุ่มสามมิตร หรือ กลุ่มวังน้ำยม และ กลุ่มมัชฌิมาเดิม กลุ่มอดีต ส.ส. พรรคไทยรักไทย อดีตรัฐมนตรี 4 กระทรวงนอกจากนี้ยังเป็น อดีตเลขาธิการพรรคกิจสังคม เคยถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี แต่ยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการจัดตั้ง กลุ่มมัชฌิมา จาก ส.ส.กลุ่มวังน้ำยมเดิม ที่ลาออกจากพรรคไทยรักไทยก่อนการตัดสินคดียุบพรรค

 

30.หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เป็นรมว.แรงงาน เกิดวันที่ 28 กันยายน 2486 อายุ 75 ปี เป็นหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย  กรรมการกฤษฎีกา ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและรองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง สื่อมวลชนเรียก หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล กันติดปากว่า หม่อมเต่า

 

31.นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นรมว.วัฒนธรรม เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2516 อายุ 45 ปี เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชา รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นักการเมืองชาวไทย อดีตนายกเมืองพัทยา เกิดที่จังหวัดชลบุรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 2 สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2551 สังกัดพรรคชาติไทย, พรรคไทยรักไทย, พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย

 

32.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรมว.ศึกษาธิการ เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2509 อายุ 53 ปี เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อดีตผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ และ ประธานสโมสรทีมฟุตบอลบางกอกเอฟซี

 

33.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรมช.ศึกษาธิการ เกิดวันที่  21 กันยายน 2484 อายุ 77 ปี เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ และเป็น ส.ส.สตรีที่อายุมากที่สุดที่ยังเล่นการเมืองอยู่ในขณะนี้

 

34.นางสาวกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรมช.ศึกษาธิการ เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลูกสาวคนสวยของ นายสุนทร วิลาวัลย์ อดีต ส.ส. 8 สมัย ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน

 

35.นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นรมช.สาธารณสุข เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2510 อายุ 52 ปี เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคกลาง 3 สมัยและส.ส. จังหวัดระยอง 4 สมัย

 

และ 36.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรมว.อุตสาหกรรม เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2497 อายุ 64 ปี เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และประธานกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสาน พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในสมัยรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรและอดีตเลขาธิการพรรคไทยรักไทย (NAEWNA)

Check Also

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังดับไฟป่าพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้สัก คาดฝีมือกลุ่มหาของป่า

วันที่ 12 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้ แม่เมาะลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่แขวงการทางบ้านเสด็จ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าห้วยทาก สนธิกำลังกว่า 30 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *