Monday , May 25 2020
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ประยุทธ์” ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี-หัวหน้า 18 พรรคร่วมยินดี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ประยุทธ์” ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี-หัวหน้า 18 พรรคร่วมยินดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามมติของรัฐสภาที่เห็นชอบให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ด้วยคะแนน 500 ต่อ 244 คะแนน เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ส่วนพิธีรับสนองพระบรมราชโองการดังกล่าว จัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ (11 มิ.ย.) ซึ่งมีนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการ และเมื่ออ่านพระบรมราชโองการเสร็จ พล.อ.ประยุทธ์ เปิดกรวยและทำการถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ขณะที่ผู้นำพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาล 18 พรรคเดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวเช่นกัน ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ นายคฑาเทพ เดชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย นายระวี มาศฉมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ และ นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ไม่ได้เข้าร่วมและไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในพิธีแต่อย่างใด

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ย้ายมาแถลงถึงคำมั่นสัญญาถึงการบริหารประเทศหลังจากนี้ และยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน เพื่อทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า ดังนี้

“ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นเกียรติยศและเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ ผมและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทั้งจักปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการ

ผมขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะเพียรพยายามมุ่งมั่นทำงาน พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย  ทุกสาขาอาชีพ ทุกช่วงวัย ในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง และการที่มีเอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี จะสร้างสรรค์สังคมให้มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาส ทั้งนี้ก็เพื่อความกินดี อยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาในการทำหน้าที่ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ขอขอบคุณพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ที่สนับสนุน และให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่ อย่างที่ทุกคนคาดหวังตั้งใจไว้ ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย ข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนภาคประชาสังคม ธุรกิจ เอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมกันเป็นพลังที่คอยเกื้อหนุน และร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล และพวกเราทั้งหมด เพื่อจะนำพาประเทศไทยของเราให้มีความสงบร่มเย็น มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป”

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย โดยเริ่มเข้าสู่ตำแหน่งนี้หลังจากเป็นผู้นำคณะรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีมติให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2557 พร้อมกับเป็นหัวหน้า คสช. ควบคู่ไปด้วย

Check Also

ครม.ไม่อุ้มการบินไทย ปล่อยเข้าศาลล้มละลาย นายกฯ แจงต้องเก็บเงินไว้ช่วยวิกฤติศก.จากโควิด-19

ครม. เห็นด้วยกับ คนร.ให้ “การบินไทย” เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาล นายกฯ ชี้แจงเหตุผลไม่ให้เงิน เพราะต้องเก็บไว้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 วาดหวังกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่แข็งแกร่งอีกครั้ง วันที่ 19 พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *