Wednesday , September 19 2018
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / ‘วิษณุ’ชี้รบ.ไม่รีบตั้งกระทรวงใหม่ ลั่นไม่จำเป็นต้องเร่ง-เชื่อได้ใช้ทันรัฐบาลใหม่

‘วิษณุ’ชี้รบ.ไม่รีบตั้งกระทรวงใหม่ ลั่นไม่จำเป็นต้องเร่ง-เชื่อได้ใช้ทันรัฐบาลใหม่

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมครม.มีมติเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการตั้งกระทรวงใหม่ คือกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ  ว่า  ก.พ.ร.ได้รับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้มาบ้างแล้ว แต่ยังไม่มากพอ จึงให้ส่งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที่ก.พ.ร.ยังเปิดรับฟังควมเห็นควบคู่ไปด้วย ทั้งเรื่องชื่อกระทรวง การจะให้หน่วยงานใดมาอยู่รวมกันบ้าง และวันที่ที่จะให้มีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ เพราะดำเนินการได้ไปจนเสร็จอยู่แล้ว แม้จะพิจารณาเนื้อหาบทบัญญัติสัปดาห์ละ 1 มาตรา ก็ทำทันอยู่แล้ว เพราะบทบัญญัติของร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ยาว และอาจไม่ให้มีผลบังคับใช้ในทันที เนื่องจากอาจไปวุ่นวายกับเรื่องการโอนย้ายต่างๆ แต่จะเป็นเมื่อใดนั้น แล้วแต่จะเขียน ซึ่งอาจให้ไปใช้ในรัฐบาลใหม่ก็ได้ (แนวหน้า)

Check Also

ราชกิจจาประกาศแล้ว! กฎหมายเลือกตั้งส.ส.-ส.ว.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.-พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. 1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ 2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กฎหมายเลือกตั้งส.ส.มีมาตราทั้งสิ้น 178 มาตรา รวม 96 หน้า  โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ทั้งมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่นมาตรา 35  ที่จำกัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  นอกจากห้ามลงรับสมัครส.ส.และส.ว.และสมาชิกสภาท้องถิ่น ยังห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ขณะที่มาตรา ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *