Wednesday , May 23 2018
Home / ข่าว / ข่าวเมืองไทย / โปรดเกล้าฯวันพระราชพิธี 25-29ตุลาคม ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โปรดเกล้าฯวันพระราชพิธี 25-29ตุลาคม ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 วันสำคัญวันถวายพระเพลิงตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม พระองค์โสมฯรับสั่งมูลนิธิฯ จัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” เผยแผ่เป็นธรรมทานในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Tongthong Chandransu ระบุว่า “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของการพระราชพิธี กำหนดวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ทั้งนี้ ศ.พิเศษธงทองได้โพสต์หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๒.๕/๘๐๗๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๙/๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยร่างหมายกำหนดการ การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และภาพพระบรมโกศ ไปจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน กับการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ฯ และพระราชทานตามที่ขอรับพระมหากรุณา”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันเดียวกัน คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ รองประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เปิดเผยว่า   ด้วยสำนึกเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งของประชาราษฏรผู้ยากไร้ และทรงเป็นหลักชัยของปวงชนชาวไทยในยามที่ประเทศชาติคับขันตลอดมา กว่า 70 ปี  ในการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิฯ  ทรงมีรับสั่งให้มูลนิธิฯ จัดพิมพ์หนังสือ “ พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ”  เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงความทรงจำอันงดงาม อีกด้านหนึ่งใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดแจ้งในฐานะที่ทรงเป็น “ ลูก ” ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อ “แม่ ” อย่างหาที่เปรียบมิได้ และเพื่อให้เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงพระราชจริยวัตรส่วนพระองค์ อันทรงคุณค่าล้ำเลิศ ประเสริฐยิ่งที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนี ในฐานะพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู นอกเหนือจากที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ปกกระหม่อมชาวไทย ดุจดั่งบิดาบังเกิดเกล้าตลอดมา และเพื่อบันดาลดลให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในหน้าที่ของลูกที่ดีที่มีต่อแม่ ตลอดจนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่แท้และยั่งยืนมาสู่ตนเอง และครอบครัวอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

คุณหญิงสุชาดา กล่าวต่อว่า  การจัดพิมพ์หนังสือ “ พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ” ครั้งที่ 31 นี้ จึงเป็นการจัดพิมพ์ต่อเนื่อง ในวาระที่สำคัญยิ่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ หนังสือ “ พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ” มีรูปเล่มกะทัดรัด ขนาด 16 หน้ายก พร้อมภาพประกอบ รวม 28 หน้า และจัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกครั้งหนึ่งในวาระสำคัญยิ่งนี้ โดยเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ หนังสือ “ พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ” ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ในราคาเล่มละ 20 บาท เพื่อนำไปเผยแผ่เป็นธรรมทานในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขอเชิญชมตัวอย่างหนังสือฯ ได้ที่เฟสบุ๊ค มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

ทั้งนี้ เจ้าภาพ 1 ราย ที่สั่งพิมพ์จำนวน ตั้งแต่ 10,000 เล่มขึ้นไป หรือเจ้าภาพ 10 รายๆละ 1,000 เล่มรวมกัน  มูลนิธิฯ จะพิมพ์รายชื่อของเจ้าภาพไว้ในปกหลังด้านในด้วย หมดเขตการรับเป็นเจ้าภาพ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยส่งเงินเข้าบัญชี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน (รพ.รามาธิบดี) เลขบัญชี 404-204226-6 และส่งหลักฐานพร้อมชื่อที่อยู่ไปที่ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ทางไลน์ ไอดี 084-641-6855 , 089-215-3455 และ 085-114-8900 หรือ อีเมลruamchit_normklao@hotmail.com รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบเป็นทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้ทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   หนังสือ “ พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ” จัดพิมพ์เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2548 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549 โดยจัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานไปแล้ว 30 ครั้ง รวม 671,999 เล่ม  ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเเละได้รับการร้องขอจากประชาชนให้มูลนิธิจัดพิมพ์ใหม่ตลอดเวลา

Check Also

“มาร์ค”เผยคนไม่น้อยหนุน”ชวน”นั่ง”นายกฯ”ตามรอย”มหาธีร์”

“มาร์ค” ชี้ “เลือกตั้งมาเลย์” บ่งบอกความเข้มแข็ง “ปชต.” ระบุ อยากเห็นกระบวนการตาม “รธน.” แม้ถูกออกแบบเพื่อประโยชน์เฉพาะกิจ ยก “ชวน” คนไม่น้อยหนุน นั่ง “นายกฯ” เมื่อวันที่ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *