Monday , May 20 2019
Home / สังคมต่างเมือง / San Diego / ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้

โดย ชัยเสน

 

พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถวายการต้อนรับพระพระมหาสุริยา อาภสฺสโรและพระมหาธงชัย ธมฺมธารี จากวัดสุทัศนเทพวรารามฯ กทม. ประเทศไทย ที่เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ (5/27/2018)

พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ออกรับบิณฑบาตรสายธารศรัทธาจากสาธุชนทั่วสารทิศ ณ วัดพุทธจักรฯ ในวันทำบุญเนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ซึ่งปรารภวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (5/27/2018)

พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์นำ คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯและคณะสงฆ์จากวัดสุทัศนเทพวรารามฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสาธุชนที่มาบำเพ็ญบุญ ก่อนทำพิธีเวียนเทียน ในวันทำบุญเนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ณ ศาลาธรรมสถาน “พระมงคลเทพโมลี”  (5/27/2018)

พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯและคณะสงฆ์จากวัดสุทัศนเทพวรารามฯ นำพุทธศาสนิกชนเจริญบทพุทธานุสสติ-ธัมมานุสสติ-สังฆานุสสติประคองดอกไม้, ธูป-เทียน เวียนรอบศาลาธรรมสถาน “พระมงคงเทพโมลี” ทำประทักษิณ 3 รอบ เป็นพุทธบูชา (5/27/2018)

หลังจากทำวัตร-เจริญพระพุทธมนต์-ทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนา สาธุชนชาว SD ก็พร้อมใจกันร่วมพิธีเวียนเทียนรอบศาลาธรรมสถาน “พระมงคลเทพโมลี” วัดพุทธจักรฯ เพื่อเป็นพุทธบูชา และเป็นการทำบุญ เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” ของชาวอเมริกันไปพร้อมกันด้วย(5/27/2018)

ภาพบรรยากาศพิธีเวียนเทียนในวันทำบุญ เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” วันเพ็ญเดือน 6นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระพุทธเจ้า” (5/27/2018)

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” ด้วยชื่อวันว่า “Vesak” ด้วยมติเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 คณะสงฆ์และสาธุชนชาวไทยจึงน้อมนำพุทธประเพณีมาประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธบูชากันทั่วโลก (5/27/2018)

พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสาธุชนที่มาร่วมทำวัตรสวดมนต์บำเพ็ญบุญ เป็นพุทธบูชา ก่อนทำพิธีเวียนเทียน ในคืน “วันวิสาขบูชา” ณ ศาลาธรรมสถาน “พระมงคลเทพโมลี” วัดพุทธจักรฯ  (5/29/2018)

พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ นำสาธุชนที่มาร่วมพิธีเวียนเทียน เจริญบท “พุทธานุสสติ-ธัมมานุสสติ-สังฆานุสสติ” ถวายเป็นพุทธบูชาในคืน “วันวิสาขบูชา” ณ บริเวณลานพระธรรม วิหารบูรพาจารย์ วัดพุทธจักรฯ  (5/29/2018)

 

* ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า

“อจฺเจนติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ

เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ

กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป

ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น พึงทำบุญอันนำความสุขมาให้.

* พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

Check Also

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูรัตนปัญญาวิเทศนำพระครูวิเทศวีราภรณ์ และสาธุชน เดินทางไปร่วมงานอบรมบาลีก่อนสอบ ได้เมตตาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่คณะครู นักเรียน ที่เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์  (5/12/2019) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *