Monday , May 20 2019
Home / สังคมต่างเมือง / San Diego / ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้

โดย ชัยเสน

 พระมหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯและวัดลาวพุทธาราม เจริญพระพุทธมนต์ในการทำบุญถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน ทำบุญประจำปีของร้าน Sa-bye Thai Massage เพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ขอให้มีความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจน (5/12/2018)

คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ ถวายการต้อนรับ พระครูปลัดสงวน วิสุทธิญาโณ ได้พาพระมหาสุพัฒน์ สนฺติสุโขและพระมหาธิติ ฐิติญาโณ พระธรรมทูตจากวัดมงคลรัตนาราม แทมป้า มาเยี่ยมเยือนวัดพุทธจักรฯ รับถวายเพลที่ร้าน Panya Thai Kitchen ก่อนที่คณะจะเดินทางไป LA ต่อไป  (5/15/2018)

พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสาธุชนผู้เดินทางมาสั่งสมบุญบารมีด้วยบวชเนกขัมมจารีและเนกขัมมจารินีเริ่มการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา เนื่องในงานบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ วัดพุทธจักรฯ (5/11/2018)

พระอาจารย์วิชัย คุเณสโก ขณะให้ศีลให้พรแด่สาธุชนก่อนเริ่ม “พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากมหาสมุทรวิหาร” เพื่อขอบารมีพระอุปคุตตเถระคุ้มครองงานบุญพระเวสฯ ให้ราบรื่นไร้อุปสรรค ตามความเชื่อแต่โบราณและ “พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง”   (5/12/2018)

พระอาจารย์มหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปญฺโญ รักษาการหัวหน้าสงฆ์วัดพุทธจักรฯ-คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯและคณะสงฆ์วัดลาวพุทธาราม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสาธุชนที่มาร่วม “พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง” ตามเค้าเรื่องในเวสสันดรชาดก ซึ่งอนุรักษ์สืบทอดไว้โดยชาว SD  (5/12/2018)

คณะสงฆ์วัดพุทธจักรฯ วัดรัตนปัญญา วัดพุทธธัมโม วัดลาวพุทธาราม วัดสุวรรณคีรี อกรับบิณฑบาตฉลองสายธารศรัทธาจากสาธุชนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ ในวันงานบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งวัดพุทธจักรฯ จัดขึ้นเป็นการรักษาและสืบทอดประเพณีทุก ๆ ปี  (5/13/2018)

ภาพบางส่วนของบรรยากาศการเทศน์มหาชาติ ซึ่งมีสาธุชนให้ความสนใจและเดินทางมาบำเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ขันติบารมี ขณะฟังธรรมภายในประรำพิธี ลานพระธรรม วัดพุทธจักรฯ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ขอให้มีความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจน (5/13/2018)

ภาพภายในประรำพิธีแสดงธรรมมหาชาติชาดก หรือ งานบุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ ของวัดพุทธจักรฯ ซึ่งเนืองแน่นไปด้วยสาธุชนชาว SD ทั้งเจ้าของกองบุญ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และผู้ใฝ่ในบุญกุศลขณะฟังพระธรรมเทศนาทำนองเสนาะซึ่งมีการแสดงธรรมตลอดเช้าจรดเย็น  (5/13/2018)

คุณครูสุดารัตน์ พรหมประกาย ณ นครพนม ครูใหญ่ฝ่ายฆราวาส โรงเรียนฯ วัดพุทธจักรฯ นำคณะครูอาสาและสาธุชน ถวายกัณฑ์เทศน์บูชากัณฑ์มัทรี ซึ่งทางคณะผู้บริหาร-ครูอาสา-ผู้ปกครอง-สาธุชนและนักเรียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจน  (5/13/2018)

* ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า

“ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ เอวเมว อิโต ทินฺนํ เปตานํ อุปกปฺปติ

ห้วงน้ำที่เต็ม ย่อมยังสาครให้เต็มได้ฉันใด ทานที่ให้แต่โลกนี้ ย่อมสำเร็จแก่ผู้ละไปแล้ว ฉันนั้น

* พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

Check Also

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน พระครูรัตนปัญญาวิเทศนำพระครูวิเทศวีราภรณ์ และสาธุชน เดินทางไปร่วมงานอบรมบาลีก่อนสอบ ได้เมตตาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่คณะครู นักเรียน ที่เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ที่วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์  (5/12/2019) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *