Friday , July 10 2020
Home / 2016 / December (page 22)

Monthly Archives: December 2016

ถ้าคุณไม่สามารถจ่ายหนี้ของธุรกิจของคุณ

ถ้าคุณทำธุรกิจแล้วมีปัญหาการเงิน ทำให้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สินของธุรกิจของคุณ เจ้าหนี้อาจจะเริ่มมองหาแหล่งที่มาของเงิน หรือมองหาทรัพย์สินของคุณ ซึ่งเจ้าหนี้จะสามารถนำมาใช้ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้อาจจะขู่บังคับว่าจะยื่นฟ้องร้องต่อคุณหรือต่อหน่วยงานธุรกิจของคุณ เจ้าหนี้จะสามารถตามเก็บหนี้จากคุณได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับรูปแบบของหน่วยงานธุรกิจที่คุณจัดตั้งขึ้นมา และขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เซ็นต์สัญญาค้ำประกันหนี้ของธุรกิจเป็นการส่วนตัวหรือไม่ นอกจากนั้นการทำล้มละลายอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียกเก็บชำระหนี้ของเจ้าหนี้ได้อีกด้วย ภาษีเงินเดือนของธุรกิจ หน่วยงานเรียกเก็บภาษีของรัฐบาล (IRS) จะไม่คำนึงว่าหน่วยงานธุรกิจจะถูกจัดตั้งในรูปแบบไหน IRS จะถือว่าเจ้าของธุรกิจจะต้องรับผิดชอบต่อหนี้ภาษีเงินเดือนเป็นการส่วนตัวเสมอ ...

อ่านท

กรมสบส. ห่วงใยการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจ ในช่วงฤดูหนาว

    “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2559 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ ...

อ่านท