Tuesday , April 23 2019

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้   * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สติมะโต สุเว เสยโย คนมีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี โดย.. ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2015

โดย ชัยเสน ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “จิตตัง ภาวิตัง มะหะโต สังวัตตะติ จิตที่ฝึกหัดดีแล้ว ย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่” * ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “อะโถ เปตเตยยะตา สุขา การเคารพรักบำรุงบิดา นำมาซึ่งความสุข” * พบกันใหม่ฉบับหน้า ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2015

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “รัตโย อโมฆา คัจฉันติ วันคืน ไม่ควรให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์” * พบกันใหม่ฉบับหน้า ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2015

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สีละวะโต เจโตปะณิธิ ความตั้งใจของผู้มีศีล ย่อมสำเร็จได้” * พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2015

โดย ชัยเสน ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สติมะโต สุเว เสยโย คนมีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

โดย ชัยเสน ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “ธัมมะลัทธัสสะปิ สาหุ ทานัง ทานที่ให้แก่ผู้มีธรรม เป็นการดี” * พบกันใหม่ฉบับหน้า ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2015

โดย ชัยเสน ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สีละวะโต เจโตปะณิธิ ความตั้งใจของผู้มีศีล ย่อมสำเร็จได้”  * พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “อะนาคะตัง ปะฏิกะยิราถะ กิจจัง เตรียมกิจสำหรับอนาคตไว้ให้พร้อม” * พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ      คนที่ขยัน วันแต่ละวันคือวันโชคดี” * พบกันใหม่ฉบับหน้า ...

อ่านท