Tuesday , July 23 2019
Breaking News

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2016

ประมวลภาพกิจกรรมประเพณี “บุญพระเวส-เทศน์มหาชาติ” วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย…ชัยเสน  * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “นิวัตตะยันติ โสกัมหา คนใจการุณย์ ช่วยคนให้หายโศกเศร้า” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ …โดย ชัยเสน  * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “ทันหะเมนัง ปะรักกะเม พึงบากบั่นทำการงานให้มั่นคง” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ ….โดย ชัยเสน  ภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรโยมวิไลถวายสิ่งของเจิมรถ * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “ขันติ หิตะสุขาวะหา ความอดทน นำมาซึ่งความสุข” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้…โดย ชัยเสน  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม ทำหน้าที่เผยแผ่ความเป็นไทย โดยการแสดงดนตรีโปงลางที่ Lakeside Middle School ซึ่งเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี ซึ่ง ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้….โดย ชัยเสน  ภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรพ่อออกวันดีแม่ออกเบาทำบุญอุทิศ ภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรโยมอรทำบุญวันเกิด ภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรโยมนิกกี้ทำบุญวันเกิด * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “ญาโต อัตโถ สุขาวะโห การรู้จักประโยชน์ นำมาซึ่งความสุข” * ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016

ประมวลภาพกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องใน “วันมาฆบูชา” วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  ภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “จิตตัง คุตตัง สุขาวะหัง จิตที่ระวังดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้” ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2016

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้…โดย ชัยเสน * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “อัตตานัง ทะมะยันติ สัพพะตา ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตนอยู่เป็นนิจ” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้…โดย ชัยเสน    * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สมาหิโต ยะถาภูตัง ปะชานาติ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2016

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้…โดย ชัยเสน  ภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรทำบุญวันอาทิตย์ ภาพกิจกรรมโรงเรียนการเรียนการสอน * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “อัตตานัง ทะมะยันติ สัพพะทา ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตนอยู่เป็นนิจ” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ...

อ่านท

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้…โดย ชัยเสน * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “อะสาธุง สาธุนา ชิเน พึงชนะคนชั่ว ด้วยความดี” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

อ่านท