Tuesday , June 19 2018
Breaking News

San Diego

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “ทีปะโท โหติ จักขุโท ผู้ให้แสงสว่าง ได้ชื่อว่าให้ดวงตา” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2016

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “จิตตัง รักเขถะ เมธาวี ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สุทันโต วะตะ ทะเมถะ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกคนอื่น” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สัมปะชัญญัง อัตถายะ สังวัตตะติ ความรู้สึกตัวอยู่เสมอ มีประโยชน์ยิ่งใหญ่” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  ภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรงานวันแม่  ภาพลงข่าว ภาพกิจกรรมวัดพุทธจักรงานวันแม่ * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สุขา มัตเตยยะตา โลเก เคารพรักและบำรุงมารดาบิดา ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “สุขัสสะ ทาตา เมธาวี สุขัง โส อธิคัจฉะติ ผู้ฉลาด ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  ทำบุญวันอาทิตยที่ * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “พะหูนัง ปัณฑิโต ชีเว บัณฑิต ย่อมอุทิศตนเพื่อหมู่ชน” * ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “ปุญญะกัมมา จะ สุคะติง ผู้ทำบุญ ย่อมไปสู่สุคติ” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ...

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “ญาตีนังวะ ปัณฑิตสมาคะโม การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เหมือนสมาคมแห่งญาติ” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

อ่านทั้งหมด »

ข่าวสังคมซานดิเอโก้ ประจำวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2016

ประมวลภาพกิจกรรม วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ โดย ชัยเสน  * ปิดท้ายสัปดาห์นี้ขอเสนอพุทธภาษิต บทว่า “อนุปาทา วิมุจจันติ ผู้หลุดพ้น เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น” * พบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ โชคดี

อ่านทั้งหมด »