Thursday , April 18 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 3)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

ICE โกหกในศาลเพื่อต้องการเนรเทศคน

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ผู้พิพากษาแห่งศาล U.S. District ได้ตัดสินให้รัฐบาลเป็นฝ่ายแพ้คดี ในคดีนี้รัฐบาลต้องการยกเลิกสถานภาพ DACA ของนายรามิเรส เพื่อเนรเทศเขา ICE ได้จับและกักขังนายรามิเรสมาตั้งแต่ปีที่แล้ว  ICE ได้กล่าวหาว่าเขาเป็นสมาชิกของแก๊งค์ ซึ่งสมควรถูกเนรเทศ นายรามิเรสได้ยื่นคำร้องต่อศาล ...

อ่านท

การขอใบเขียวจากการทำงาน

ถ้านายจ้างต้องการยื่นขอใบเขียวให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาตินายจ้างจะต้องได้รับอนุมัติการจ้างแรงงานจากฝ่ายแรงงานเสียก่อนหลังจากที่ฝ่ายแรงงานอนุมัติแล้วจึงสามารถยื่นขอใบเขียวจากอิมมิเกรชั่นได้ ฝ่ายแรงงานจะอนุมัติการว่าจ้างแรงงานคนต่างชาติก็ต่อเมื่อนายจ้างได้แสดงให้เห็นว่าตนไม่สามารถหาคนงานอเมริกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมัครใจที่จะทำงานในอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เปิดรับนี้ นายจ้างจะต้องแสดงให้เห็นว่าตนเต็มใจที่จะว่าจ้างคนอเมริกัน (หรือผู้ที่ถือใบเขียว) ที่มีคุณสมบัติตามที่คนต้องการและจะต้องลงโฆษณาเพื่อประกาศรับสมัครคนอเมริกันให้เข้าทำงานในตำแหน่งงานนี้เสียก่อน ถ้านายจ้างไม่สามารถหาคนงานอเมริกันที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานดังกล่าว ฝ่ายแรงงานจึงจะอนุมัติการจ้างงานคนต่างชาติ ถ้านายจ้างเปิดเผยความประสงค์ของตนว่าต้องการที่จะว่าจ้างคนต่างชาติคนนี้โดยไม่ยินดีที่จะว่าจ้างคนอเมริกันอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นที่แน่นอนว่าฝ่ายแรงงานจะมิยอมอนุมัติการจ้างแรงงานคนต่างชาติเป็นอันขาด นายจ้างจะต้องแสดงให้ฝ่ายแรงงานเห็นว่าตนจะว่าจ้างใครก็ได้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานในตำแหน่งที่เปิดรับนี้ และจะต้องเปิดรับสมัครคนงานอเมริกันที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตนต้องการเข้าทำงาน หลังจากการเปิดรับสมัครคนงานอเมริกัน โดยการตีพิมพ์โฆษณาการประกาศรับสมัครงานแล้วนายจ้างไม่สามารถหาคนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คนต้องการ ...

อ่านท

วีซ่านักเรียน

อิมมิเกรชั่น วีซ่านักเรียน จรินทร  ทานัชฌาสัย กฎหมายอิมมิเกรชั่นอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาในอเมริกาเพื่อการศึกษา วีซ่าเพื่อการศึกษาแบ่งได้เป็น 3 ประเภท วีซ่า F-1 เป็นวีซ่าที่ออกให้แก่นักเรียนต่างชาติทั่วไปวีซ่า J-1 เป็นวีซ่าที่ออกสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา และวีซ่า M-1 ...

อ่านท

คนที่ทำความผิดในคดีอาญาจะไม่สามารถขอใบเขียวหรือวีซ่าให้แก่ญาติของตน

อิมมิเกรชั่น คนที่ทำความผิดในคดีอาญาจะไม่สามารถ ขอใบเขียวหรือวีซ่าให้แก่ญาติของตน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2006 กฎหมาย Adam Walsh Child Protection and Safety Act ...

อ่านท

ล้มละลาย-ทางออกสำหรับคนที่ตกงาน

กฎหมายล้มละลายระบุว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหนี้, ทรัสตี หรือผู้พิพากษาศาลล้มละลาย สามารถคัดค้านการทำล้มละลายของลูกหนี้ กฎหมายได้ระบุเกณฑ์ทดสอบเพื่อพิจารณาความสามารถของลูกหนี้ว่าสามารถจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้มากน้อยเพียงไร โดยมีเกณฑ์ทดสอบคือ 1. พิจารณาจำนวนเงินรายได้ทั้งหมดต่อเดือนของลูกหนี้ 2. พิจารณารายการค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกหนี้ 3. พิจารณาจำนวนเงินที่ลูกหนี้มีเหลือต่อเดือนโดยคำนวนจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ คนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่ตกงาน ...

อ่านท

การขอให้ศาลลบล้างหนี้สิน

คนส่วนใหญ่มีหนี้สินเกิดจากการตกงาน, การเจ็บป่วย, การหย่าร้าง, การถูกฟ้องร้อง, การติดการพนัน, การทำธุรกิจล้มเหลว หรืออาจจะเกิดจากการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ถ้าคุณไม่จ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้จะโทรตามทวงหนี้ & ส่งจดหมายทวงหนี้ ถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้รับเงินจากคุณ เจ้าหนี้สามารถแจ้งไปที่ศูนย์รายงานเครดิตเพื่อทำลายประวัติเครดิตของคุณ นอกจากนั้นเจ้าหนี้สามารถยื่นฟ้องคุณที่ศาล หลังจากที่ศาลสั่งให้เจ้าหนี้ชนะคดีแล้ว ...

อ่านท

การยกเลิกสัญชาติอเมริกัน

อิมมิเกรชั่น การยกเลิกสัญชาติอเมริกัน ผู้ถือใบเขียวที่ต้องการโอนสัญชาติเป็นอเมริกัน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1)จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี 2)จะต้องเป็นผู้ที่มีใบเขียวมาอย่างน้อย 5 ปี (หรือ 3 ปีถ้าแต่งงานกับอเมริกันซิติเซนต์) 3) จะต้องอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างน้อย ...

อ่านท

เมื่อคุณถูกเจ้าหนี้ทางหนี้

ในอดีตเจ้าหนี้และตัวแทนที่ทำหน้าที่ทวงหนี้มักจะข่มขู่ลูกหนี้และทำให้ลูกหนี้รู้สึกอับอาย เช่น บอกกับลูกหนี้ว่า ถ้าไม่ยอมจ่ายเงินจะต้องถูกจับเข้าคุก ซึ่งในความเป็นจริง การเป็นหนี้ถือเป็นคดีแพ่ง ซึ่งสามารถถูกฟ้องร้องเพื่อบังคับการชำระเงิน แต่จะไม่ใช่ความผิดอาญา ซึ่งถูกทำโทษโดยการจำคุก ในที่สุดในปี 1977 กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ The Federal Fair ...

อ่านท

ปัญหาในการต่อสถานภาพ

อิมมิเกรชั่น เมื่อคนต่างชาติเดินทางเข้ามาในอเมริกา เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นจะประทับวันที่ซึ่งกำหนดระยะเวลาที่คนต่างชาติมีสิทธิอยู่ในอเมริกาได้ลงในแบบฟอร์ม I-94 ถ้าคนต่างชาติอยู่ในอเมริกาเกินวันที่ที่ได้กำหนดไว้นี้ ถือว่าสถานภาพขาด ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายอิมมิเกรชั่น การอยู่อย่างผิดกฎหมาย (unlawful presence) นี้ ถ้าเกินกว่า 180 วัน บุคคลนั้นจะถูกห้ามมิให้กลับเข้ามาในอเมริกาอีกเป็นเวลา ...

อ่านท

ตอบคำถามอิมมิเกรชั่นโดยทนายความจรินทร

คำถาม:  ดิฉันมีวีซ่านักท่องเที่ยว 10 ปี ดิฉันเข้ามาในอเมริกาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ที่สนามบินประทับตราในพลาสปอร์ตให้ดิฉันอยู่ในอเมริกาได้แค่ 6 เดือน แต่ดิฉันอยู่มา 2 ปีแล้ว ตอนนี้ดิฉันมีความจำเป็นต้องกลับเมืองไทยชั่วคราว ดิฉันตั้งใจว่าจะกลับไปแล้วให้เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินกรุงเทพประทับวันที่ย้อนหลัง ...

อ่านท