Thursday , April 18 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น (page 2)

ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น

การขอใบเขียวกรณีพิเศษ SIJ

ในปี 1990 สภาคองเกรสได้ออกกฎหมาย SIJ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กต่างชาติที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย สามารถยื่นขอรับใบเขียวได้ คนที่มีคุณสมบัติขอรับใบเขียวในฐานะ SIJ จะต้องได้รับคำสั่งจากศาลเด็กดังต่อไปนี้ 1.ศาลต้องประกาศว่าเด็กต้องขึ้นอยู่กับศาล (dependent of the court) และให้เด็กอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ...

อ่านท

กฎหมายล้มละลาย

คดีตัวอย่าง กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่มีข้อกำหนดที่ทำให้ลูกหนี้สามารถลบล้างหนี้สินได้ยากกว่าเดิม ถ้าศาลเห็นว่าลูกหนี้มีเจตนาโกงเจ้าหนี้ ศาลจะยกเลิกคดี และมิยอมให้ลูกหนี้ลบล้างหนี้สิน คดีตัวอย่าง  เมื่อเดือนธันวาคม 2016 ศาลล้มละลายที่ลอสแอนเจลิสได้ยกเลิก (dismiss) คดีล้มละลายที่ลูกหนี้ยื่นเพื่อขอลบล้างหนี้สิน พร้อมทั้งสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ยื่นทำล้มละลายในอนาคตอีกเป็นเวลา 180 วัน ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลายชาพเตอร์ ...

อ่านท

คนที่ขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจหมดสิทธิในการขอรับใบเขียว

เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา DHS Department of Homeland Security ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกระเบียบใหม่โดยจะให้ตัดสิทธิมิให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติที่กำลังขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และให้รวมถึงคนที่เคยขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในอดีตอีกด้วย คนที่หมดสิทธิรับใบเขียวคือคนที่ขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ขอรับบัตรอาหาร (Food Stamps) ค่ารักษาพยาบาล (Medicaid) ...

อ่านท

การโอนทรัพย์สินและการทำล้มละลาย

เมื่อลูกหนี้ยื่นเรื่องทำล้มละลาย ทรัสตีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากศาลล้มละลาย จะทำการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้มีทรัพย์สินมากเกินกว่าที่กฎหมายระบุให้ยกเว้นคือให้ลูกหนี้สามารถเก็บไว้ได้ ทรัสตีก็จะนำทรัพย์สินส่วนที่เกินออกขายเพื่อนำเงินมาจ่ายชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้ ถ้าก่อนที่จะทำล้มละลาย ลูกหนี้ได้ยกหรือโอนทรัพย์สินของตนไปให้คนอื่นเพื่อหลบหนีการจ่ายชำระหนี้ หรือยกทรัพย์สินให้กับญาติพี่น้องของตน หรือขายทรัพย์สินให้เพื่อในราคาถูกๆ การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการโกง (Fraudulent Transfer) ซึ่งทรัสตีจะมีอำนาจขอยกเลิกการโอน แล้วดึงทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้ ในบางกรณี ...

อ่านท

ถ้าคุณมีพ่อหรือแม่เป็นคนอเมริกัน คุณจะได้สัญชาติอเมริกันหรือไม่?

คนทุกคนที่เกิดในประเทศอเมริกาจะได้สัญชาติอเมริกันโดยไม่คำนึงว่าพ่อแม่จะเป็นคนชาติใด  คนที่เกิดต่างประเทศก็อาจจะได้สัญชาติอเมริกัน ถ้าพ่อแม่เป็นคนอเมริกัน กฎหมายได้กำหนดการได้สัญชาติอเมริกันของเด็กที่เกิดในต่างประเทศไว้ดังนี้ 1.ถ้าพ่อและแม่ของเด็กเป็นคนอเมริกัน และได้แต่งงานกัน ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่ได้เกิดในประเทศอเมริกา เด็กก็จะได้สัญชาติอเมริกันโดยมีเงื่อนไขเพียงว่าพ่อหรือแม่จะต้องเคยอาศัยอยู่ในอเมริกาก่อนที่เด็กจะเกิด ตัวอย่างเช่น  สามีภรรยาชาวอเมริกันอาศัยอยู่ในอเมริกา เดินทางไปตั้งรกรากที่เมืองไทย มีลูกเกิดที่เมืองไทย เด็กจะได้สัญชาติอเมริกัน 2.ถ้าพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่งเป็นอเมริกัน ...

อ่านท

คดีจากการทำล้มละลาย

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีคนเป็นจำนวนมากที่มีหนี้สินซึ่งสืบเนื่องมาจากการตกงาน, การหย่าร้าง, การเจ็บป่วย, ธุรกิจขาดทุน หรือจากสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายชำระเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้ กฎหมายล้มละลายเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้สามารถยื่นทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินให้หมดไปได้ เพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ คนที่มิได้มีทรัพย์สินหรือรายได้มากมาย สามารถทำล้มละลายชาพเตอร์ 7 คือลบล้างหนี้สินให้หมดไปได้โดยไม่ต้องเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้ ส่วนคนที่มีทรัพย์สินมากเกินกว่ากำหนด หรือมีรายได้มากกว่ากำหนด จะต้องทำชาพเตอร์ ...

อ่านท

การลำดับความสำคัญของหนี้สิน

ถ้าคุณมีปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายที่คุณเป็นหนี้อยู่ คุณควรจะจัดลำดับความสำคัญของหนี้สินประเภทต่างๆ และเลือกจ่ายชำระเฉพาะหนี้สินที่มีความสำคัญมากที่สุดก่อน หนี้สินที่มีความสำคัญคือหนี้สินซึ่งหากคุณไม่จ่ายชำระแล้วจะเกิดผลเสียหายกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตของคุณ เช่น 1.ค่าเช่าหรือค่าผ่อนบ้าน ที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ถ้าคุณไม่จ่ายค่าเช่า ผู้ให้เช่าสามารถให้คุณออกจากบ้านพักได้ ถ้าคุณซื้อบ้านและต้องการเก็บบ้านไว้ คุณจะต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านเป็นอันดับแรกเพราะธนาคารอาจยึดบ้านคืนหากคุณไม่จ่ายค่าผ่อนบ้าน 2.ค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์ ถ้าคุณไม่จ่ายชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวคุณอาจถูกตัดขาดจากการบริการสาธารณูปโภคดังกล่าวได้ 3.ค่าเลี้ยงดูบุตร ...

อ่านท

ล้มละลาย

ตัวอย่างคำถามในวันเฮียริ่ง ในการทำล้มละลาย หลังจากที่ลูกหนี้ได้ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของตนต่อศาลล้มละลายแล้ว ประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้น ลูกหนี้จะต้องไปเฮียริ่งเพื่อตอบคำถามต่อทรัสตี ทรัสตีคือคนที่ศาลแต่งตั้งให้พิจารณาสถานะด้านการเงินของลูกหนี้ เพื่อตรวจสอบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินหรือรายได้ที่จะสามารถเหลือนำมาแจกจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้บ้างหรือไม่ ขบวนการเฮียริ่งนี้เรียกว่า การนัดพบของเจ้าหนี้ ...

อ่านท

ล้มละลาย

คดีตัวอย่าง โดยปกติการทำล้มละลายจะตัดหนี้สินให้เป็นศูนย์ แต่มีหนี้สินบางประเภทซึ่งไม่สามารถถูกตัดให้เป็นศูนย์ คดีที่จะกล่าวถึงนี้เป็นตัวอย่างของหนี้สินที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต ซึ่งศาลได้ตัดสินว่าหนี้สินดังกล่าวยังคงอยู่ถึงแม้ลูกหนี้จะทำล้มละลายแล้ว นาย Amjad Eashai เชื้อชาติปากีสถานทำงานกับธนาคารแห่งหนึ่งในตำแหน่งที่ปรึกษาแผนกรถเช่า เขามีรายได้ประมาณปีละ $24,000 ในเดือนเมษายนของปี 2010 เขาเจ็บหลังทำให้ไม่สามารถทำงานได้ หลังจากนั้นรายได้ของเขามีเพียง ...

อ่านท

การทำล้มละลายสามารถตัดหนี้สินค่าภาษีให้หมดไปได้หรือไม่?

ผู้ที่ทำล้มละลายอาจมีหนี้สินค่าภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ (income tax) หรือภาษีในการประกอบธุรกิจ เช่น ภาษีเงินเดือน (payroll tax) หรือภาษีจากการขาย (sale tax) ปัญหาที่บุคคลดังกล่าวต้องการทราบคือ ถ้าเขาทำล้มละลายแล้วหนี้สินค่าภาษีจะสามารถถูกตัดให้หมดไปได้หรือไม่ กฎหมายได้อนุญาตให้ลูกหนี้ที่อยู่ในบางสถานการณ์สามารถตัดหนี้สินค่าภาษีให้หมดไปได้ ...

อ่านท