Wednesday , February 20 2019
Home / ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ / Thai CDC เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจ

Check Also

สร้างบ้าน – ร้านอาหาร-ร้านนวด และ อาคารพาณิชย์ ได้ดั่งใจ พร้อมแก้ “ฮวงจุ้ย” ตามหลักดาว 9 ยุค กับการบริการแบบ One Stop Service ปรึกษา “กริช ศิลปากร”

หลักฮวงจุ้ย ความเชื่อในการออกแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่เชื่อว่าโลกของเรามีการไหลเวียนของพลังงานอยู่ ดังนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่บนพื้นโลกก็เช่นกัน ย่อมได้รับผลของการไหลเวียนพลังงานนั้น ถ้าหากมีการก่อสร้างที่เป็นการขวางพลังงานที่ดี ก็อาจจะส่งผลเสียต่ออาคารนั้นรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยภายในได้ ในปัจจุบันนิยมนำหลักฮวงจุ้ยเข้ามาปรับใช้กับการสร้างอาคารต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยประสบกับความโชคดีและร่มเย็นเป็นสุข นอกจากเรื่องของความโชคดีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการทำตามหลักฮวงจุ้ยนั่นก็คือ รูปแบบของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและแปลกตา ปรีชา สงวนวิชัยกุล หรือที่รู้จักกันดีในนาม ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *