Wednesday , June 20 2018
Breaking News
Home / ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ / คอลัมน์ธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

คอลัมน์ธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ERU1

Ezra University มหาลัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชิวีต เติมเต็มเป้าหมายและให้บริการประโยชน์แก่ชุมชนจากหลักคำสอนของคัมภีร์ไบเบิล

มหาวิทยาลัยเอซร่าก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1997 ในนามองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งนำเอาหลักคำสอนของคัมภีร์ไบเบิลผสมผสานกับหลักการบริหารธุรกิจมาใช้ในการสอน ทั้งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอซร่าได้รับการรับรองจาก  ABHE  และยังสามารถออก I-20 จาก USCIS SEVIS ให้แก่นักเรียนต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้การช่วยเหลือนักเรียนไทย

ภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้การเรียนหลักคำสอนจากพระคัมภีร์มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยผ่านกระบวนการคิดและการวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังต้องนำความรู้เหล่านั้นไปให้บริการประโยชน์แก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยเอซร่ายังให้ความสำคัญกับคณะครูผู้สอน โดยทางโรงเรียนกำหนดเกณฑ์ว่าอาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์แบบเต็มเวลาในระดับวิทยาลัยหรือเทียบเท่ามาแล้วอย่างน้อย 6 ปี ทั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการสอนเท่านั้น แต่อาจารย์ของสถาบันต้องผ่านการคัดสรรค์แล้วว่าเป็นอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีความกระตือรือร้น รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับสถาบันเพื่อสามารถก้าวทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเอซร่าเปิดสอนทั้งหมด 5 หลักสูตรดังต่อไปนี้

1.เทววิทยาบัณฑิต ( Bachelor of Theology ) : หลักสูตร 4 ปี รวม180 หน่วยกิต โดยสาขาวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการศึกษาในวงกว้างเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ความต้องการด้านการศึกษาทั่วไปตลอดจนศึกษาด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมไปถึงประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์

2.ศาสนศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ( Bachelor of Religious Business Administration ) : หลักสูตร 4 ปี รวม180 หน่วยกิต โดยสาขาวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ด้านบัญชีกฎหมายธุรกิจนโยบายสาธารณะการเงิน จรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และองค์กรการวิเคราะห์ทางสถิติ ฯลฯ อีกทั้งยังรวมไปถึงวิชาเลือกเทคโนโลยีและวิชาสำคัญอื่น ๆ โดยการนำเอามุมมองของหลักการของศาสนาคริสต์เข้ามาเป็นหลักในการสอน

3.ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ( Master of Divinity ) : หลักสูตร 3 ปี รวม128 หน่วยกิต โดยเปิดสอนสำหรับผู้ที่ต้องการอุทิศตนในการเผยแพร่ศาสนา ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการสื่อสาร ,ศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ รวมไปถึงประเพณีทางศาสนาและวิธีการปฏิบัติตนต่อชุมชน

4.เทววิทยามหาบัณฑิต ( Master of Theology) : สูตร 2 ปี รวม 48 หน่วยกิต โดยเปิดสอนสำหรับพระคัมภีร์ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นเฉพาะในส่วนบนของหลักสูตรพระคัมภีร์รวมทั้งภาษาในพระคัมภีร์ไบเบิล วิธีการของการอรรถกถาเทววิทยาและคำอธิบายพระวรสาร

5.ศาสนศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( Master of Religious Business Administration)  : หลักสูตร 2 ปี รวม 60 หน่วยกิต โดยเป็นโปรแกรมสำหรับมืออาชีพระดับผู้บริหาร โดยเน้นให้มีวิธีการแบบสหวิทยาการแบบบูรณาการและประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการกับการบริหารองค์กรที่ซับซ้อน ให้มีการคิดเชิงวิพากษ์และเป็นระบบในการสร้างทีมงาน การตัดสินใจและความเป็นผู้นำ ทั้งนี้จะประกอบไปด้วยหลักสูตรธุรกิจหลัก 10 หลักสูตรและหลักสูตรเลือก 2 หลักสูตรซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ตามความชอบจากรายวิชาจากคณะบริหารของมหาวิทยาลัย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 2064 Marengo St. # 200 Los Angeles, CA 90033 โทร 323-221-1024 E-mail: info@ezrauniversity.org และ Website : http://ezrauniversity.org

ERU3ERU8

ERU7

ERU6ERU5

ERU4

 

Check Also

คอลัมน์ธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ดา เอ็นโดรฟิน นัดเจอชาวแอล.เอ. กับคอนเสิร์ตสุดมันส์  “DA ENDORPHINE illUSion CONCERT USA TOUR 2018″  21 มิถุนายนนี้ เจอกันแน่ !! ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *