Saturday , August 15 2020
Home / บทความ / บทความพิเศษ “เจตน์ณรงค์ คำเป็ง” / เยาวชนไทยกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เยาวชนไทยกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

จากอดีตถึงปัจจุบันความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นมูลค่ามหาศาล มีสิ่งก่อสร้างที่อนุสาวรีย์ที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง เช่นกับข่าวที่พึ่งออกไปไม่นานคือ ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาคดีโฮปเวลล์รัฐต้องจ่ายค่าเสียหายให้เอกชนถึง 1.2 หมื่นล้านบาท นับเป็นหนึ่งในโครงการที่มูลค่ามหาศาล เป็นต้น และยังมีอีกหลายโครงการเล็กใหญ่ที่เป็นการทุจริต ทำให้ความสูญเสียดังกล่าว ควรกลับกลายมาเป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของไทยได้มากกว่านี้ ดังนั้นการทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องร่วมกันต่อต้าน เป็นหูเป็นตาเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นอีก

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรกระบวนการในโครงการเยาวชนหัวใจใสสะอาดที่จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ซึ่งนับเป็นโครงการที่ผมยินดีรับเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสภาเด็กและเยาวชนเป็นเหมือนบ้านและเวทีที่ผมได้ฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทำให้การกลับไปร่วมงานกับสภาเด็กและเยาวชนนับเป็นเหมือนการกลับไปเยือนบ้านหลังเก่าที่ผมรักยิ่ง

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ เป็น SEASON ที่ 6 ที่สมัยผมเป็นคณะบริหารและประธานฯ ได้นำเนินการมาแล้ว 5 ปี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อทำโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และครั้งนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการโดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมถึง 105 คน มีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และกระบวนการคิด มีการปลูกฝังจิตสำนึก และการไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผมได้รับเชิญในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการสร้างสื่อเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหลายปีที่ผ่านมาเป็นการสร้างสื่อประเภทหนังสั้นและคลิปวีดีโอ แต่ในปีนี้นายศุภกรณ์ คำเพลิง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบันและทีมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่มีมติในการสร้างสื่อประเภทภาพถ่าย ผมจึงออกแบบกระบวนการในการสร้างสื่อประเภทภาพถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และวันนี้ผมอยากนำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เพียงใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมงในการทำ Workshop และลงมือถ่าย โดยมีผลงานดังนี้

ชื่อภาพ : อย่าโกงค่าอาหารกลางวัน

รายละเอียด :  คนใส่ผ้ากันเปื้อนยืนกลางแขน เปรียบเสมือนตราชั่งที่เป็นความหมายของความยุติธรรมและเท่าเทียม โดยจากภาพ แสดงถึงการเอ็นเอียงไปทางสินบนมากกว่าอาหารกลางวัน ซึ่งจากรูปอยากมุ่งเน้นให้คนดูตระหนักคิดให้ได้ว่าศักดิ์ศรีในการทำงานมันควรจะลดทอนลงไปเพียงเพราะเงินสินบนเท่านั้นหรือ ไม่ว่าการคดโกงทุจริตคอรัปชั่นจะมาในรูปแบบไหน คนเรา(ที่เปรียบเสมือนตราชั่งความยุติธรรม)เท่านั้น เป็นตัวตัดสิน

แล้วคุณล่ะ จะเลือกชั่งความยุติธรรมในแบบของคุณแบบไหน ?

ผู้จัดทำ นายนนทวัช บุญมี, น.ส.พิมลพรรณ คำเหม้า, น.ส.รำเพย เคลือบคลาย, น.ส.ณฐวัชรียา นามโม๊ะ,
น.ส.ทิพยวารี ฟองเลา, น.ส.โสธิดา ลักษณะนด, น.ส.นฤมล จันเตียม, น.ส.มาณิสา วงค์ขัติย์

ชื่อภาพ : เงินบริจาคโรงเรียน

รายละเอียด : ลูกสอบเข้าโรงเรียนไม่ได้ แต่ความต้องการของแม่ต้องการให้ลูกเข้าโรงเรียนนี้จึงนำเงินซื้อสิทธิให้ลูก โดยการให้เงินบริจาคกับโรงเรียน จึงทำให้ลูกเข้าโรงเรียนที่ตนต้องการ

ผู้จัดทำ น.ส.ปิยธิดา แสนมงคล, น.ส.หมวย มาเยอะ, น.ส.วันดี ลุงชอ,  น.ส.อรพรรณ์ บุณศรี,
น.ส.ภัณฑิดา นาคแคล้ว, น.ส.จิณาวรรณ ผันแก้ว, น.ส.นิรินทวีทิพย์ จันทรเสนา, น.ส.อาทิตยา สรุยา,
นายณัฐวุฒิ อภัยใจ

ชื่อภาพ : ใช้เงินปลอมซื้อโทรศัพท์

รายละเอียด : มีเศรษฐีปลอมใช้ธนบัตรปลอมในการซื้อโทรศัพท์หลายๆเครื่องไปขายเพื่อให้ได้เงินจริง (เหตุการณ์ที่แสดงการทุจริต คือ เอกเปรียบผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเอาดีเข้าตัวเอง)

ผู้จัดทำ น.ส.อรปรียา ลุงชอ, ด.ญ.ชนิกานต์ หลิ่งล้า, น.ส.ภัทรวดี จันทร์ต๊ะ, น.ส.วงศ์เดือน ลุงมวล,
นายกิตติคุณ บุญมาลา, นายสนธยา แก้วยอดดี, น.ส.กันยา, นายพรเทพ พึ่งคำนวน, น.ส.ณัฐกมล ชมชื่น

ชื่อภาพ : ทุจริตในการสอบ

รายละเอียด : เป็นการสอบของโรงเรียนแห่งหนึ่ง แต่การสอบครั้งนี้มีนักเรียนที่ทำการทุจริตด้วยการนำหนังสือเรียนเข้าห้องสอบ และมีการนำหมวกมาปิดบังไว้เพื่อให้ใครเกิดความสงสัย

ผู้จัดทำ น.ส.วิภา วงค์ชัย, ด.ญ.วิลาสินี สายนำพล, น.ส.ซินดี้ ทอมสัน, น.ส.ชลนิชา งามตา, น.ส.มนพร เมืองโสม, ด.ช.ธนาการ พรหมชาติ, น.ส.สาริน ดวงอาทิตย์, น.ส.กาญจนา โยธภัตร, ด.ช.อัมรินทร์ รักชิตร

ชื่อภาพ : การติดสินบนเจ้าพนักงาน

รายละเอียด : การติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ลูกตนเองที่ไปทำความผิด พ้นคดีหรือข้อหา

ผู้จัดทำ น.ส.รัชพร หวันแดง, นายปราโมทย์ จันทรัตน์, ด.ช.วิทวัส ปอละ, น.ส.สุภาพร แกน,
น.ส.จารุวรรณ หาญหมื่น, น.ส.ชนิดา นิยมการ, น.ส.ปราณปรียา เรืองดี, น.ส.นพมาศ หมื่นอ้าย, นายกิติชัย ธรรมศรี

ชื่อภาพ : การโกงตราชั่งในตลาด

รายละเอียด : พ่อค้าขายผัก มีลูกค้ามาซื้อสินค้า ลูกค้าซื้อผัก 1 Kg. แต่พ่อค้าแอบเอาหินถ่วงตราชั่งไว้ และปิดหน้าปัดตราชั่งไม่ให้ลูกค้าเห็นเพื่อโกงสินค้าให้กับลูกค้า

ผู้จัดทำ น.ส.ณัฐกมล อธิพรหม, น.ส.ชฎาพร พุงขาว, น.ส.กนกวรรณ สุริยะ, น.ส.สุชัญสินี กันทะ,
น.ส.จิราพร คำปัน, น.ส.นฤมล ปัญญาแก้ว, ด.ช.ญาณพัฒน์ พิภูษณะไพสิฐ, นายณัฐภาส หน่อแก้ว,
ด.ช.สรยุทธ รักชิตร

ชื่อภาพ : หยุดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

รายละเอียด : นักการเมืองที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ถือเป็นการทุจริตเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากได้รับเลือกจะโกงงบประมาณแล้ว ยังทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้หมดไปจากประเทศไทย

ผู้จัดทำ ด.ญ.ชลธิชา ปัสสวาท, น.ส.กชกรณ์ คำมูล, นายผดุงเกียรติ วิชัยศรี, น.ส.ศดานันท์ กุลอ่อน,
น.ส.จอมขวัญ ลุงเต่า, น.ส.เสาวพัตร์ กอนตา, ด.ช.สงกรานต์ บัวเทศ, น.ส.พัชราภา รักไม้

ผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นั้น แสดงออกถึงสิ่งแวดล้อมที่เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้พบเจอเกี่ยวกับการทุจริต แล้วทำการถ่ายถอดในแบบฉบับขอตนเอง เป็นการตอกย้ำการเข้าใจของเยาวชนในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่นและการไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป นอกจากนั้นเป็นการสื่อไปถึงผู้ใหญ่ว่าการต่อต้านการทุจริตเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องของทุกคน เพื่อให้ประเทศไทยไร้การคอร์รัปชั่น เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เงินภาษีควรกลับมาเป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ เป็นประเทศใสสะอาดสืบไป

โดย…นายเจตน์ณรงค์ คำเป็ง

 

  

 

 

 

Check Also

“โครงการพี่น้องภาคเหนือ ร่วมใจ ปันรักให้น้อง”

“โครงการพี่น้องภาคเหนือ ร่วมใจ ปันรักให้น้อง” กิจกรรมของเยาวชนไทยเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร “มนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้” เป็นคนสอนที่ผมได้ยินตั้งแต่ยังเด็ก ไม่มีใครสามารถเลือกได้ว่าอยากจะเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย หรือเกิดในครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่น สิ่งที่เราทุกคนทำได้คือการเลือกที่จะเป็น หากเลือกที่จะเป็นคนดี ย่อมได้รับและพบเจอกับสิ่งที่ดี และคำนี้เองเป็นดั่งแรงขับเคลื่อนที่ทำให้คนหลายคนเลือกที่จะลุกขึ้นมาแล้วทำความดีในแบบของตนเอง ผมจึงอยากแบ่งปันเรื่องของการมอบโอกาสเรื่องนี้ เพื่อแบ่งปันให้โลกรู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่รอโอกาสและคนดี ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *