Monday , August 10 2020
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / คนที่มีหนี้สินสามารถลบล้างหนี้สินได้ด้วยการทำล้มละลาย

คนที่มีหนี้สินสามารถลบล้างหนี้สินได้ด้วยการทำล้มละลาย

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ธุรกิจร้านอาหาร, บาร์, โรงยิม, ร้านเสริมสวย, ร้านนวด และธุรกิจอื่นๆ อีกจำนวนมากต้องปิดธุรกิจเป็นเวลาหลายเดือน มีคนจำนวนมากตกงานและขาดรายได้ ทำให้ต้องขอรับเงินตกงานจากรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพิ่มแก่คนตกงานเป็นเงิน $600 ต่อสัปดาห์ คนตกงานจึงมีเงินพอใช้จ่ายได้ แต่เงินช่วยเหลือเพิ่ม $600 นี้ได้สิ้นสุดลงหลังจากเดือนกรกฎาคม และในปัจจุบันยังไม่มีอนุมัติจากสภาคองเกรสว่าจะให้เงินช่วยเหลือ $600 ต่ออีกหรือไม่ คาดว่าสภาคองเกรสจะอนุมัติให้เงินช่วยเหลือต่อแต่จำนวนเงินจะลดลง

มีคนจำนวนมากประสบภาวะขัดสนจนไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่าประจำเดือนได้คนเหล่านี้ไม่มีเงินเก็บสะสม และต้องนำบัตรเครดิตมาใช้จ่ายเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน ยิ่งนานวันหนี้สินก็จะเริ่มพอกพูน เมื่อบัตรเครดิตทุกใบถูกใช้จนครบวงเงิน และเขาไม่สามารถจ่ายชำระเงินขั้นต่ำรายเดือนให้แก่บริษัทเครดิตเจ้าหนี้จะเริ่มดำเนินการทวงหนี้ทั้งทางจดหมายและทางโทรศัพท์ ทำให้ลูกหนี้ไม่มีความสงบสุข คนเหล่านี้ไม่อยากเปิดตู้จดหมาย และต้องหวาดผวาทุกครั้งที่ได้เยินเสียงโทรศัพท์

คนที่ประสบปัญหาดังกล่าว ควรพิจารณาหาทางออกด้วยการทำล้มละลายกฎหมายล้มละลายเปิดโอกาสให้คนที่มีหนี้สิน และไม่สามารถจ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอลบล้างหนี้สินทั้งหมดของตนได้

ขั้นตอนแรกในการทำล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเข้ารับคำปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาด้านเครดิต ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกเทศที่จะพิจารณารายได้, ค่าใช้จ่าย, ทรัพย์สิน และหนี้สินของลูกหนี้ และหลังจากที่ลงความเห็นว่าลูกหนี้มีปัญหาหนี้สินจนไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้แล้ว บริษัทที่ปรึกษาด้านเครดิตก็จะออกใบรับรอง (Credit counseling certificate) ให้แก่ลูกหนี้ คนที่จะยื่นทำล้มละลายทุกคนจะต้องได้รับใบรับรองดังกล่าวเสียก่อนจึงจะมีสิทธิขอยื่นทำล้มละลายได้

ขั้นตอนต่อไป ลูกหนี้จะต้องยื่นแบบคำร้องต่อศาลล้มละลายโดยแสดงรายการทรัพย์สิน, หนี้สิน, รายได้, รายจ่าย และรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของลูกหนี้ ศาลล้มละลายจะแต่งตั้งคนกลางเอกเทศเรียกว่าทรัสตี เพื่อพิจารณาข้อมูลในแบบฟอร์มและคำร้องของลูกหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูว่าลูกหนี้ได้แสดงข้อมูลที่แท้จริงหรือไม่ และลูกหนี้มีทรัพย์สินหรือรายได้ ส่วนเกินที่สามารถนำมาจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนรี้ได้หรือไม่ ลูกหนี้ที่ไม่ได้มีทรัพย์สินมากเกินจำนวนที่กำหนดให้ และไม่ได้โอนทรัพย์สินให้คนอื่นเพื่อหลบซ่อนทรัพย์สินของตน และมิได้มีเจตนาโกงเจ้าหนี้ ลูกหนี้เหล่านี้ ปกติจะได้รับคำสั่งจากศาลให้ลบล้างหนี้สินให้หมดไปโดยไม่ต้องจ่ายชำระเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้

มีลูกหนี้บางคนซึ่งศาลอาจจะปฏิเสธมิให้ลบล้างหนี้สินของเขา เช่น ลูกหนี้ที่มีหนี้เนื่องจากทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยเจตนาร้าย ลูกหนี้ที่หลบซ่อนทรัพย์สินของตนโดยโอนใส่ชื่อของอื่น หรือหนี้สินที่เกิดจากเจตนาทุจริตฉ้อฉล เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีหนี้สินบางประเภทที่อาจจะไม่ถูกลบล้างให้หมดไปเหมือนหนี้สินอื่นๆ เช่น หนี้ค่าภาษี, หนี้ค่าเลี้ยงดูบุตร-ภรรยา, หนี้ค่าหรับของรัฐบาล และหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา เป็นต้น (Student loan)

หลังจากที่ลูกหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลแล้ว ประมาณหนึ่งเดือนทรัสตี จะนัดสัมภาษณ์ลูกหนี้ เพื่อซักถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ยื่นต่อศาล ลูกหนี้และทนายของเขาจะต้องไปปรากฎตัวเพื่อตอบคำถามในห้องสัมภาษณ์ แต่เนื่องจากโรคระบาดโควิด ในปัจจุบันการสัมภาษณ์จะกระทำทางโทรศัพท์ โดยลูกหนี้และทนายของเขาจะต้องโทรเข้าไปหาทรัสตีตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าทรัสตีพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้มิได้ให้การเท็จ และลูกหนี้มิได้มีทรัพย์สินหรือรายได้ ที่จะนำจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้ ทรัสตีก็จะแทงเรื่องไปที่ศาลว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินส่วนเกิน ศาลก็จะออกคำสั่งลบล้างหนี้สินให้แก่ลูกหนี้

ขบวนการดังกล่าวข้างต้นคือการทำล้มละลายชาพเตอร์ 7 โดยลูกหนี้สามารถลบล้างหนี้สินให้หมดไปโดยไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้

ในกรณีของลูกหนี้ที่มีทรัพย์สินมากเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดให้ถ้าเขาต้องการเก็บทรัพย์สินส่วนเกินนั้นไว้ เขาควรจะเลือกทำล้มละลายชาพเตอร์ 13 เพื่อเก็บทรัพย์สินส่วนเกิน เช่น บ้านที่มีราคามากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ ลูกหนี้ที่ทำชาพเตอร์ 13 จะต้องผ่อนจ่ายเงินเป็นรายเดือนให้แก่ทรัสตี เพื่อนำไปแจกจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้

ผู้ใดที่มีปัญหาหนี้สิน สามารถโทรปรึกษาทนายจรินทร ได้ที่ 310-515-0555

โดย…จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

การทำล้มละลาย-ทางออกสำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สิน

คุณมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่?  หนี้สินของคุณเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ของคุณ คุณพยายามจ่ายชำระหนี้สินแค่ยอดหนี้ก็ไม่ยอมลดลง ในที่สุดคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สินของคุรได้อีกต่อไป จากสถิติที่ได้จากการสำรวจ ในปัจจุบันประมาณหนึ่งในสามของครอบครัวคนอเมริกันมีรายได้แค่เพียงพอจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจากสถิติพบว่าคนอเมริกันมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 2.17 หมื่นล้านเหรียญ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาคนอเมริกันมีหนี้สินจากบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นถึง 81% ในขณะที่อัตรารายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 9% เท่านั้น ...