Wednesday , August 12 2020
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / อิมมิเกรชั่นจะปฏิเสธมิให้ใบเขียวแก่คนที่เป็นภาระของรัฐบาล

อิมมิเกรชั่นจะปฏิเสธมิให้ใบเขียวแก่คนที่เป็นภาระของรัฐบาล

ตามนโยบายใหม่ของอิมมิเกรชั่น คนต่างชาติที่อาจจะเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคต จะถูกปฏิเสธมิให้รับใบเขียว ในการพิจารณาอนุมัติใบเขียวให้แก่คนต่างชาติ อิมมิเกรชั่นจะพิจารณาข้อมูลในแบบฟอร์มขอปรับสถานภาพ (I-485) แบบฟอร์มที่ยืนยันว่าตนสามารถเลี้ยงตนเองได้ (I-944) แบบฟอร์มรับรองด้านการเงิน (I-864) และรายงานการตรวจสุขภาพจากหมอ (I-693) นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณา: อายุ, สุขภาพ, สถานภาพทางครอบครัว, ทรัพย์สิน, หลักฐานการเงิน, การศึกษา และความสามารถพิเศษ ในแต่ละคดีเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินใจว่าบุคคลที่ขอรับใบเขียวจะเป็นภาระของรัฐบาล และสมควรถูกปฏิเสธใบเขียวหรือไม่

ในการพิจารณาว่าคนที่จะขอรับใบเขียวจะเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคตหรือไม่นั้น เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

-อายุ                                                       -สุขภาพ

-สถานภาพทางครอบครัว                     -ทรัพย์สิน และสถานภาพทางการเงิน

-การศึกษาและความสามารถพิเศษ     -การรับรองด้านการเงิน (affidavit of sopport)

อายุ

คนที่อายุระหว่าง 18 ปี จนถึง 61 ปี ถือเป็นปัจจัยบวก ส่วนคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และอายุมากกว่า 61 ปี ถือเป็นปัจจัยลบ

อายุของผู้ที่ขอรับใบเขียว สามารถแสดงถึงความสามารถในการทำงานหาเงิน คนที่อายุ 62 ปีขึ้นไปจะถูกพิจารณาเป็นปัจจัยลบ ยกเว้นว่าเขาจะแสดงหลักฐานว่าตนมีงานทำ และมีรายได้มากกว่า 125% ของเกณฑ์ขั้นต่ำ, หรือมีเงินเก็บสะสม หรือมีเงินเกษียณบำนาญ

สุขภาพ

สุขภาพเป็นปัจจัยที่ใช้พิจารณาว่าบุคคลนั้นจะเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคตหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะตรวจรายงานสุขภาพ เพื่อพิจารณาว่า

-บุคคลนั้นมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่

-บุคคลนั้นมีโรคภัยทางร่างกายหรือทางจิตใจ หรือไม่

-ลักษณะของโรค และความรุนแรงของโรค

-บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะต้องรับการรักษาพยาบาลในอนาคต

-ความเจ็บป่วยที่เป็น มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันหรือไม่

-ความเจ็บป่วย มีผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่, เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้หรืไม่

สถานภาพทางครอบครัว

คนยื่นขอรับใบเขียวจะถูกพิจารณาว่า สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงคนในครอบครัวของตนได้ โดยต้องมีรายได้อย่างน้อย 125% ของเกณฑ์ขั้นต่ำ ถ้ารายได้ไม่ถึง 125% ของเกณฑ์ขั้นต่ำ เขาจะต้องนำหลักฐานการเงินและทรัพย์สินมาแสดง

การนับจำนวนคนในครอบครัว

-ตัวเอง                                                    -คู่สมรส

-ลูกที่อายุต่ำกว่า 21 ปี                           -ญาติพี่น้องที่แสดงอยู่ในแบบรายงานการเสียภาษี

ทรัพย์สินและสถานภาพทางการเงิน

เจ้าหน้าที่จะพิจารณาหลักฐานดังต่อไปนี้

-รายได้ทั้งหมดของครอบครัว                -ทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัว

-Credit report และ Score ของคนที่จะขอรับใบเขียว

-ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

คนที่เคยขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือเคยรับการรักษาพยาบาลฟรี! ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นภาระของรัฐบาล และจะถูกปฏิเสธใบเขียว ยกเว้นกรณีคนที่เข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉิน หรือคนที่คลอดลูก

ถ้าการรับรองด้านการเงิน แสดงรายได้ หรือทรัพย์สินอย่างน้อย 250% ของเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือกรณีที่คนที่จะขอรับใบเขียวมีงานทำ และมีรายได้อย่างน้อย 250% ของเกณฑ์ขั้นต่ำ และเขามีประกันสุขภาพของตนเองจะเป็นปัจจัยบวกในการพิจารณาใบเขียว

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

โควิดทำให้ธุรกิจล้มละลาย

จากการระบาดของโรคโควิดทำให้ธุรกิจจำนวนมากถูกปิด ธุรกิจเหล่านี้ขาดรายได้ แต่มีรายจ่ายค่าเช่า และค่าโสหุ้ยต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายอยู่คนที่ประกอบธุรกิจจำนวนมากต้องประสบปัญหาการเงิน คนที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (sole proprietorship) หรือจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบของบริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือ LLC ก็ตาม เมื่อธุรกิจต้องการเงินทุนและกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือใช้บัตรเครดิตของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจมักจะต้องเซ็นต์เอกสารว่าตนจะต้องรับผิดโอนหนี้สินเป็นการส่วนตัวด้วยเสมอ ...