Tuesday , August 20 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / กฎหมายล้มละลายและคดีตัวอย่าง

กฎหมายล้มละลายและคดีตัวอย่าง

1.การปิดบังข้อมูล

ในการทำล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สิน, หนี้สิน, รายได้ และรายจ่ายทุกอย่างของตน รวมทั้งข้อมูลการโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น ถ้าลูกหนี้ปิดบังข้อมูล อาจจะทำให้มิได้รับการลบล้างหนี้สิน

ตัวอย่าง

ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย เจ้าหนี้ได้สืบทราบมาว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่คนอื่น เจ้าหนี้จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อขอให้ศาลไม่อนุญาตการลบล้างหนี้สินของตน โดยกล่าวหาว่าลูกหนี้โกหก, ให้การเท็จ โดยมิได้แจ้งในข้อมูลที่ยื่นทำล้มละลายว่าตนได้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่น้องชายของตนก่อนที่จะทำล้มละลายโดยมีเจตนาเพื่อหลบซ่อนทรัพย์สิน และเป็นการโกงเจ้าหนี้ ผู้พิพากษาพิจารณาความแล้วลงความเห็นว่า การที่ลูกหนี้ปิดบังข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นการโกงเจ้าหนี้ ดังนั้นจึงสั่งมิให้ลบล้างหนี้สินของลูกหนี้

2.การเปิดเผยข้อมูล

ในการทำล้มละลาย ถ้าลูกหนี้มิได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิหรือทรัพย์สินของตนทั้งหมด ลูกหนี้อาจจะสูญเสียสิทธิในทรัพย์สินเหล่านั้น

ตัวอย่าง

ลูกหนี้ยื่นทำล้มละลายต่อศาลล้มละลาย แต่มิได้เปิดเผยว่าตนถูกชายคนหนึ่งละเมิดล่วงเกิน และตนกำลังจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเขาประมาณหนึ่งสัปดาห์ หลังจากที่ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย เธอได้ยื่นเรื่องที่ศาลประจำท้องถิ่น (district court) เพื่อฟ้องชายคนนั้นในคดี sexual Harassment เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านเหรียญ

จำเลยที่ถูกฟ้อง ได้ยื่นค่าร้องเพื่อขอให้ศาลยกถอนคดี (dismiss) เนื่องจากลูกหนี้มิได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวในแบบฟอร์มที่ยื่นทำล้มละลายต่อศาลล้มละลาย

ศาลประจำท้องถิ่นพิจารณาตัดสินว่า การที่ลูกหนี้มิได้แจ้งสิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวในแบบฟอร์มที่ยื่นทำล้มละลายแสดงว่า สิทธิดังกล่าวนั้นมิได้เกิดขึ้นจริง ดังนั้นผู้พิพากษาศาลประจำท้องถิ่น จึงส่งยกถอนคดี เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว

3.การโอนทรัพย์สินก่อนที่จะทำล้มละลาย

ในช่วงเวลาอันสั้นก่อนที่จะยื่นทำล้มละลาย ถ้าลูกหนี้จ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ตนเลือกจ่ายเหนือเจ้าหนี้รายอื่นๆ จะถือว่าเป็นการโอนทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้อง (Preference Transfer) ซึ่งทรัสตีมีสิทธิที่จะเรียกเงินจำนวนนั้นกลับคืนมาได้

ค่าปรับที่เกิดจากการทำความผิดในคดีอาญา จะไม่ถูกลบล้างจากการทำล้มละลาย

ตัวอย่าง

ลูกหนี้ถูกดำเนินคดีอาญา และถูกศาลลงโทษโดยสั่งให้จ่ายเงินค่าปรับจำนวน $101,000 ให้แก่รัฐบาล (State Compensation) ลูกหนี้ได้จ่ายเงิน $101,000 ให้แก่รัฐบาล ต่อมาภายในเวลาไม่ถึง 90 วัน ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย ทรัสตีที่ได้รับแต่งตั้งจากศาลล้มละลายได้ยื่นฟ้องร้องต่อ State Compensation เพื่อเรียกร้องเงินจำนวน $101,000 กลับคืน  State Compensation โต้แย้งว่า การโอนเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้ตนนั้น มิเข้าข่ายที่ทรัสตีจะขอยกเลิกได้ เนื่องจากหนี้ค่าปรับของรัฐบาลนั้น เป็นหนี้ไม่ถูกลบล้างจากการทำล้มละลาย แต่ศาลล้มละลายได้ตัดสินว่า ถึงแม้หนี้ค่าปรับจะไม่ถูกลบล้างจากการทำล้มละลาย แต่ก็มิได้มีผลกระทบต่อหลักกฎหมาย Preference Transfer ดังนั้นศาลจึงสั่งให้ State Compensation คืนเงินทั้งหมดให้แก่ทรัสตีเพื่อนำมาแจกจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตามสัดส่วน

4.การโอนทรัพย์สินเข้ากองทุนไม่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินได้

การโอนทรัพย์สินเข้ากองทุนเพื่อหนีหนี้นั้น จะไม่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินนั้นได้ ถึงแม้ว่ากองทุนนั้นจะได้ถูกจัดตั้งมาเกือบสิบปีแล้วก็ตาม

ตัวอย่าง

ลูกหนี้ได้จัดตั้งกองทุนขึ้นในปี 2008 ในขณะนั้นลูกหนี้กำลังมีคดีถูกฟ้องร้องอยู่ ลูกหนี้ได้ออกเงินซื้ออพาร์เมนต์ และที่ดิน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 4 ล้านเหรียญ โดยใส่ชื่อของกองทุนเป็นเจ้าของลูกสาวของลูกหนี้เป็นผู้รับประโยชน์ของกองทุน โดยระบุให้นาย ก. เป็นทรัสตีหรือผู้จัดการกองทุน

ในปี 2019 ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย โดยแจ้งยอดหนี้สินของตนประมาณ 5 ล้านเหรียญ ทรัสตีที่ศาลล้มละลายแต่งตั้งได้ยื่นคัดค้านต่อศาลและขอให้ศาลตัดสินว่าทรัพย์สิน 4 ล้านของกองทุนนั้นคือ ทรัพย์สินของลูกหนี้ แต่ลูกหนี้แย้งว่าตนมิใช่เจ้าของทรัพย์สินและตนมิใช่ผู้รับประโยชน์ของกองทุน

ผู้พิพากษาพิจารณาเห็นว่า ลูกหนี้ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อหลบซ่อนทรัพย์สินจากเจ้าหนี้ ถึงแม้นาย ก. จะเป็นคนเซ็นต์เช็คและจัดการกองทุน แต่นาย ก. มิได้มีบทบาทอื่น นอกจากรับคำสั่งจากลูกหนี้ ลูกหนี้มีอำนาจจัดการกองทุนอยู่เบื้องหลัง ลูกหนี้ได้อาศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งกองทุนเป็นเจ้าของ และกองทุนเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ลูกหนี้ ดังนั้นศาลจึงสั่งว่าทรัพย์สินของกองทุน คือทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งทรัสตีมีสิทธิที่จะนำกลับมาจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

 

โดย….จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

ปัญหาเกี่ยวกับเงินกู้ค่าบ้าน

ธนาคารไม่สามารถปฏิเสธการลดหย่อนค่าผ่อนบ้านโดยไม่มีเหตุผล HAMP เป็นโครงการที่รัฐบาลได้จ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงิน-ธนาคาร เป็นจำนวนเงินถึง 20 พันล้านเหรียญ เพื่อให้สถาบันการเงิน-ธนาคารดังกล่าวเข้าร่วมในโครงการ HAMP เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้านที่มีปัญหาในการผ่อนจ่ายค่าบ้าน โดยให้การลดหย่อนค่าผ่อนบ้าน เพื่อเลี่ยงการถูกยึดบ้าน และให้คนสามารถเก็บบ้านของตนไว้ได้ ธนาคารที่รับเงินจากรัฐบาลจะต้องเซ็นต์สัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของ HAMP ในการพิจารณาลดหย่อนค่าผ่อนบ้านให้ซึ่งเรียกว่า ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *