Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / บัตรประจำตัว/ใบขับขี่ REAL ID

บัตรประจำตัว/ใบขับขี่ REAL ID

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ร้ายที่ประเทศอเมริกาถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีเมื่อ 9/11 สภาคองเกรสได้ออกร่างกฎหมาย REAL ID ACT เมื่อปี 2005 คณะกรรมการ 9/11 ได้เสนอให้รัฐบาลกำหนดมาตราการใหม่ในการออกบัตรประจำตัวให้แก่ประชาชน เช่น ใบขับขี่ เพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

DHS ได้กำหนดว่า ณ วันที่ 22 มกราคม 2019 คนที่ไม่มีบัตร REAL ID จะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ คนที่ไม่มีบัตร REAL ID จะต้องแสดงพาสปอร์ตเพื่อใช้ขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา DHS ได้ยืดหยุ่นเวลาการออกบังคับใช้ให้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2019

ในระหว่างเดือนธันวาคมที่ผ่านมา DMV แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกบัตร REAL ID ให้แก่ผู้ยื่นคำร้องเป็นจำนวนถึง 2.3 ล้านคน เนื่องจากมีคนยื่นคำร้องต่อ DMV เป็นจำนวนมากทำให้คนต้องเสียเวลารอนานมากเพื่อรับบริการจากเจ้าหน้าที่ DMV มีคนจำนวนมากไม่พอใจในความไร้ประสิทธิภาพในการให้บริการของ DMV ผู้ปกครองรัฐแคลิฟอร์เนียคนใหม่ (Newsom) ได้ประกาศว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการให้บริการที่ DMV และจะปรับปรุงสมรรถภาพการทำงานของ DMV ให้ดีขึ้น

บัตรประจำตัวหรือใบขับขี่ที่ DMV ออกให้ประชาชนมี 2 ประเภท คือ 1. REAL ID 2. ID ธรรมดา (ซึ่งเป็นบัตรที่มีข้อจำกัด)

REAL ID

ในการขอบัตร REAL ID คุณจะต้องไปยื่นใบสมัครที่ DMV ด้วยตนเองและจะต้องแสดงเอกสารตัวจริง (เอกสารที่ถ่ายสำเนาใช้ไม่ได้) โดยพิสูจน์ตัวบุคคล (Identity) หมายเลขโซเชียล และหลักฐานแสดงที่อยู่ บัตร REAL ID สามารถใช้เพื่อโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ และสามารถใช้แสดงเพื่อเข้าในสถานที่ราชการซึ่งระบุว่าต้องแสดงบัตรประจำตัว

ID ธรรมดา

ID ธรรมดา เป็นบัตรที่มีข้อจำกัด คุณสามารถยื่นขอต่อบัตรใบขับขี่ได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือทาง Online โดยไม่จำเป็นต้องไปที่ DMV แต่คุณจะไม่สามารถใช้บัตร ID ธรรมดานี้เพื่อขึ้นเครื่องบินโดยสารภายในประเทศและไม่สามารถใข้บัตรนี้เพื่อเข้าไปในสถานที่ราชการที่ระบุให้แสดงบัตรประจำตัวคุณจะต้องแสดงเอกสารอื่นประกอบคือต้องมีพาสปอร์ต ที่หน้าบัตร ID นี้จะระบุข้อจำกัดว่า “Federal Limits Apply”

คนที่เป็นซิติเซนต์, มีใบเขียว หรืออยู่ในอเมริกาอย่างถูกต้องควรจะยื่นขอบัตร REAL ID ขั้นตอนในการยื่นขอบัตร REAL ID

1.เข้าไปที่ DMV Website เพื่อขอนัดวันและเวลาที่คุณต้องการเข้าไป ทำบัตร REAL ID ไว้ล่วงหน้าเพื่อย่นระยะเวลาการรอคอย

2.กรอกแบบฟอร์มใบสมัครทางออนไลน์ไว้ล่วงหน้า เพื่อถือไปที่ DMV

3.เตรียมเอกสารจำเป็นที่ต้องนำไปแสดงที่ DMV ได้แก่

-เอกสารแสดงตัวบุคคล (Identity) ได้แก่ ใบเกิดถ้าเกิดในอเมริกา, หนังสือเดินทางอเมริกัน, ใบซิติเซนต์, ใบเขียว หรือหนังสือเดินทางต่างชาติที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตทำงานที่ไม่หมดอายุ

-บัตรโซเชียล หรือ W-2 ตัวจริงที่แสดงหมายเลขโซเชียล หรือ ฟอร์ม SSA-1099 หรือหางเช็คเงินเดือนตัวจริงที่แสดงหมายเลขโซเชียล

-หลักฐานที่อยู่ ได้แก่บิลค่าน้ำ-ไฟ-โทรศัพท์-ประกันภัย ที่แสดงชื่อและที่อยู่ของคุณ, บัญชีธนาคาร, ใบรายงานภาษี (Tax return) หรือโฉนดบ้าน

-จ่ายค่าธรรมเนียม $36 สำหรับใบขับขี่ หรือ $31 สำหรับบัตร ID

โดย…จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

หนี้ภาษีกับการทำล้มละลาย

คนที่มีปัญหาหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง เป็นหนี้บัตรเครดิต หรือเป็นหนี้ภาษีรัฐบาล และไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สิน ควรพิจารณาทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินดังกล่าว การทำล้มละลายโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือชาพเตอร์ 7 และชาพเตอร์ 13 ชาพเตอร์ 7 เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายและไม่มีรายได้สูงมาก ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *