Thursday , April 18 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / การขอใบเขียวจากการทำงาน

การขอใบเขียวจากการทำงาน

ในการขอใบเขียวจากการทำงาน นายจ้างจะต้องยื่นเรื่องต่อฝ่ายแรงงาน หลังจากที่ฝ่ายแรงงานอนุมัติแล้วจึงจะสามารถยื่นขอใบเขียวจากอิมมิเกรชั่นได้

ฝ่ายแรงงานจะอนุมัติการว่าจ้างแรงงานคนต่างชาติก็ต่อเมื่อนายจ้างได้แสดงให้เห็นว่าตนไม่สามารถหาคนงานอเมริกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำงานได้

อัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้จะต้องเท่าเทียมหรือมากกว่าอัตราทั่วไปในตลาดแรงงานสำหรับงานที่คล้ายคลึงกัน ถึงแม้ลูกจ้างชาวต่างชาติมักจะเต็มใจรับเงินเดือนในอัตราที่น้อยกว่า อัตราทั่วไปในตลาดแรงงานก็ตาม ฝ่ายแรงงานไม่ต้องการให้นายจ้างกดค่าแรงลูกจ้างชาวต่างชาติ เพราะจะมีผลกระทบทำให้คนงานอเมริกันถูกคนต่างชาติแย่งงานไปทำหมด ดังนั้นฝ่ายแรงงานจึงได้กำหนดว่า อัตราเงินเดือนที่เสนอเพื่อขอว่าจ้างชาวต่างชาตินี้จะต้องเท่าเทียมหรือมากกว่าอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน

นายจ้างจะต้องแสดงให้ฝ่ายแรงงานเห็นว่าตนเต็มใจที่จะว่าจ้างใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกัน ผู้ถือใบเขียวหรือชาวต่างชาติ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เปิดรับนี้ นายจ้างจะต้องตีพิมพ์ลงโฆษณาการประกาศรับสมัครงาน หลังจากการเปิดรับสมัครงานแล้ว นายจ้างไม่สามารถหาคนงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตนต้องการ นายจ้างจึงจะมีสิทธิว่าจ้างคนต่างชาติเข้าทำงานได้

สำหรับคนไทยตำแหน่งงานที่มักจะได้รับอนุมัติจากฝ่ายแรงงาน คือ พ่อครัว-แม่ครัวอาหารไทย เนื่องจากคนอเมริกันไม่สามารถทำได้และจำนวนคนทำงานมีน้อยกว่าความต้องการในตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของนายจ้าง นายจ้างจะต้องมีสถานภาพทางอิมมิเกรชั่น คือ เป็นซิติเซนต์หรือมีใบเขียว จึงจะมีสิทธิยื่นขอใบเขียวให้คนต่างชาติได้ นายจ้างที่ถือวีซ่าหรือเป็นโรบินฮูด ถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะขอใบเขียวให้คนต่างชาติได้

ถ้าคนต่างชาติที่จะรับเข้าทำงานนี้เป็นคนลงทุน หรือเป็นเจ้าของธุรกิจเอง หรือมีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจ ฝ่ายแรงงานจะสรุปว่า ตำแหน่งงานนี้มิได้เปิดโอกาสที่จะรับสมัครคนงานอเมริกัน ดังนั้นจะไม่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายแรงงาน

นายจ้างจะต้องมีความสามารถที่จะจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างอิมมิเกรชั่นจะดูหลักฐานของนายจ้าง ณ วันที่นายจ้างยื่นเรื่องต่อฝ่ายแรงงาน โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิของธุรกิจที่แจ้งไว้ในใบยื่นภาษีเงินได้ (Income Tax Return) ถ้านายจ้างขาดทุนหรือมีกำไรไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าแรงทั้งปีของลูกจ้าง อิมมิเกรชั่นจะสรุปว่านายจ้างไม่มีความสามารถที่จะจ่ายค่าแรง และจะปฏิเสธมิยอมออกใบเขียวให้แก่ลูกจ้าง

คุณสมบัติของลูกจ้าง ลูกจ้างจะต้องมีความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะทำงานในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อิมมิเกรชั่นได้แยกประเภทของลูกจ้างเป็น Skilled และ unskilled worker. Skilled worker หมายถึงลูกจ้างที่ต้องอาศัยประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถทำงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ เช่น แม่ครัวอาหารไทย เป็นต้น Skilled worker จะได้ใบเขียวเร็วเนื่องจากมีโควต้าเหลืออยู่มาก ส่วน Unskilled worker คือคนงานที่ไม่มีความสามารถและประสบการณ์ เช่น ช่างเย็บจักร หรือคนเสริฟ Unskilled worker จะต้องรอใบเขียวนานกว่าปกติ เนื่องจากโควต้ามีจำนวนจำกัด

ลูกจ้างจะต้องแสดงหลักฐานว่าตนมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ดังกล่าวจึงจะมีคุณสมบัติที่จะได้ใบเขียวในฐานะ Skilled worker. ประสบการณ์ดังกล่าวจะต้องได้มาจากการทำงานที่อื่นมิใช่จากการทำงานกับนายจ้างที่ยื่นเรื่องให้ ประสบการณ์ที่ได้จากนายจ้างที่ยื่นเรื่องให้จะนำมาใช้ไม่ได้

การยื่นขอใบเขียวจากการทำงานเป็นขบวนการที่ยุ่งยากมากกว่า การขอใบเขียวจากญาติพี่น้อง ดังนั้นคุณควรพิจารณาเลือกทนายความที่มีความสามารถช่วยดำเนินการให้คุณ

จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

กฎหมายล้มละลายและคดีตัวอย่าง

1.การปิดบังข้อมูล ในการทำล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สิน, หนี้สิน, รายได้ และรายจ่ายทุกอย่างของตน รวมทั้งข้อมูลการโอนทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้อื่น ถ้าลูกหนี้ปิดบังข้อมูล อาจจะทำให้มิได้รับการลบล้างหนี้สิน ตัวอย่าง ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย เจ้าหนี้ได้สืบทราบมาว่าลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่คนอื่น เจ้าหนี้จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อขอให้ศาลไม่อนุญาตการลบล้างหนี้สินของตน โดยกล่าวหาว่าลูกหนี้โกหก, ให้การเท็จ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *