Tuesday , July 23 2019
Breaking News

วีซ่า E-1 และ E-2

วีซ่า E-1 และ E-2

จรินทร ทานัชฌาสัย

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของเมืองไทยมั่นคงและมั่งคั่งขึ้นมาก เป็นผลให้คนไทยจำนวนไม่น้อยต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในอเมริกา ผู้ที่สามารถเข้ามาอาศัยอยู่และประกอบธุรกิจในอเมริกาจะต้องเป็นอเมริกันซิติเซ่นต์, หรือถือใบเขียว หรือถือวีซ่าประเภทที่ให้สิทธิในการทำงานได้

วีซ่า E-1 และ E-2 นั้นสามารถออกให้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในอเมริกา, เดินทางเข้าประเทศหรือออกนอกประเทศได้อย่างอิสระ และสามารถต่อาอยุวีซ่าได้ตลอดไปโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่มีข้อจำกัดคือผู้ถือวีซ่า E-1 และ E-2 จะต้องทำงานเฉพาะกับนายจ้างผู้ที่ทำเรื่องของวีซ่าให้เท่านั้น ผู้ติดตามคือบุตรและภรรยาหรือสามี จะมิสิทธิอาศัยอยู่ในอเมริกา นอกจากนั้นสามีหรือภรรยาของผู้ถือวีซ่าสามารถขอใบทำงานและกฎหมายทำงานอนุญาตให้ทำงานได้อย่างถูกกฎหมายอีกด้วย

เงื่อนไขในการขอวีซ่า E-1

1.คุณจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่มีสิทธิสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศกับอเมริกา ประเทศที่ร่วมสนธิสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศมีประมาณ 45 ประเทศ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนนี้

2.คุณจะต้องเข้ามาในอเมริกาเพื่อทำงานให้แก่บริษัทซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือบริษัท ซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของอย่างน้อย 50%

3.คุณจะต้องเป็นเจ้าของบริษัทนี้อย่างน้อย 50% หรือต้องเป็นพนักงานกุญแจสำคัญ (Key employee) ของบริษัทนี้

4.คุณจะต้องมีเจตนาที่จะเดินทางออกจากอเมริกาเมื่อธุรกิจที่คุณทำอยู่นี้เสร็จสิ้นลง

5.บริษัทนี้จะต้องประกอบธุรกิจการค้าขายระหว่างไทยกับอเมริกาโดยที่ยอดขายระหว่างไทยกับอเมริกานี้จะต้องมากกว่า 50%ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท

6.จำนวนเงินของการค้าระหว่างไทย-อเมริกานี้จะต้องมีจำนวนมาก (substantial) กฎหมายมิได้ระบุจำนวนเงินที่แน่นอนไว้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ เช่น ถ้าธุรกิจซึ่งประกอบการค้าส่งออกเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ก็ย่อมต้องแสดงจำนวนเงินทางการค้าที่สูงมากกว่าธุรกิจที่ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามจำนวนเงินของการค้าระหว่างไทย-อเมริกาไม่ควรจะต่ำกว่าปีละ $200,000

เงื่อนไขในการขอวีซ่า E-2

1 เช่นเดียวกับ E-1

2 เช่นเดียวกับ E-1

3 เช่นเดียวกับ E-1

4 เช่นเดียวกับ E-1

5 ตัวคุณหรือบริษัทที่คุณทำงานจะต้องทำการลงทุนในอเมริกาเป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควร (substantial cash investment) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเงินลงทุนจำนวนมากพอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจเช่นถ้าเป็นธุรกิจผลิตรถบรรทุกก็ย่อมต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากกว่าธุรกิจผลิตเสื้อผ้า เป็นต้น กฎหมายมิได้ระบุจำนวนเงินลงทุนที่แน่นอนไว้ สถานกงสุลบางแห่งต้องการให้มีเงินลงทุนขั้นต่ำอย่างน้อย $200,000 แต่บางแห่งก็ยินยอมออกวีซ่า E-2 ให้แก่ผู้ที่ลงทุนเพียง $50,000 แต่อย่างไรก็ตามจำนวนเงินลงทุนนี้โดยทั่วไปไม่ควรต่ำกว่า $100,000

เงินกู้เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนก็สามารถนับรวมเพื่อยื่นขอวีซ่า E-2 ได้ แต่เงินกู้นี้จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 50% ของเงินลงทุนทั้งหมด และผู้ลงทุนจะต้องรับผิดชอบหนี้สินเป็นการส่วนตัว และจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ

นอกจากเงินลงทุนจะต้องมีจำนวนมากแล้ว การลงทุนนี้จะต้องสร้างงานให้แก่คนงานอเมริกันอีกด้วย ธุรกิจจะต้องสามารถสร้างรายได้เพียงพอที่จะทำการจ้างแรงงานคนอเมริกันธุรกิจที่ตั้งขึ้นเพียงเพื่อเลี้ยงตัวเองของเจ้าของจะไม่มีคุณสมบัติในการขอวีซ่า E-2

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า E-1 และ E-2

1.พาสปอร์ตไทยเพื่อแสดงว่าคุณถือสัญชาติไทย

2.เอกสารที่แสดงว่าเจ้าของธุรกิจนั้นเป็นคนไทย เช่น พาสปอร์ตไทยของเจ้าของธุรกิจ ถ้าเจ้าของธุรกิจปัจจุบันอาศัยอยู่ในอเมริกา ก็จะต้องแสดงหลักฐานว่าเจ้าของธุรกิจนี้ถือวีซ่า E-1 หรือ E-2 อยู่

3.หลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของที่เป็นคนไทยนี้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 50% ได้แก่สำเนาทะเบียนหุ้นของบริษัท ถ้าธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนก็ต้องแสดงสนธิสัญญาห้างหุ้นส่วน และทะเบียนการค้าอื่นๆ

4.หลักฐานที่แสดงว่าคุณเป็นพนักงานกุญแจสำคัญ (Key employee) ในกรณีที่คุณมิใช่เจ้าของธุรกิจคุณจะต้องแสดงหลักฐานว่าความอยู่รอดของธุรกิจขึ้นอยู่กับการทำงานของคุณ เช่น จดหมายจากบริษัทซึ่งอธิบายความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของคุณ และรวมถึงจำนวนลูกน้องที่คุณต้องควบคุมดูแล

5.หลักฐานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ได้แก่ หนังสือบริคณท์สนธิของบริษัท รายการเงินฝากธนาคารซึ่งแสดงถึงการดำเนินธุรกิจ, สัญญาเช่าสถานที่ประกอบการ, เอกสารทางการค้าต่างๆ ใบรายงานภาษีเงินได้ & ภาษีเงินเดือนถ้าธุรกิจเพิ่งจัดตั้งและยังไม่มีเอกสารดังกล่าว ก็จะต้องเสนอแผนการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียด รวมทั้งแผนประมาณการล่วงหน้าเป็นเวลา 3 ปี

6.ในกรณี E-1 ต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับการประกอบการค้าระหว่างไทย-อเมริกา เช่น เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งบัญชีและงบการเงินของบริษัท เป็นต้น

ว่าที่นักลงทุน E-1 และ E-2 นี้สามารถขอได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อทนายความจรินทรได้ที่ (310)515-2888

 

Check Also

หนี้ภาษีกับการทำล้มละลาย

คนที่มีปัญหาหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง เป็นหนี้บัตรเครดิต หรือเป็นหนี้ภาษีรัฐบาล และไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สิน ควรพิจารณาทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินดังกล่าว การทำล้มละลายโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือชาพเตอร์ 7 และชาพเตอร์ 13 ชาพเตอร์ 7 เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายและไม่มีรายได้สูงมาก ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *