Tuesday , July 23 2019
Breaking News

กฎหมายล้มละลาย

คดีตัวอย่าง

กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่มีข้อกำหนดที่ทำให้ลูกหนี้สามารถลบล้างหนี้สินได้ยากกว่าเดิม ถ้าศาลเห็นว่าลูกหนี้มีเจตนาโกงเจ้าหนี้ ศาลจะยกเลิกคดี และมิยอมให้ลูกหนี้ลบล้างหนี้สิน

คดีตัวอย่าง  เมื่อเดือนธันวาคม 2016 ศาลล้มละลายที่ลอสแอนเจลิสได้ยกเลิก (dismiss) คดีล้มละลายที่ลูกหนี้ยื่นเพื่อขอลบล้างหนี้สิน พร้อมทั้งสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ยื่นทำล้มละลายในอนาคตอีกเป็นเวลา 180 วัน

ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลายชาพเตอร์ 7 เมื่อ 8 พ.ค. 2016 ในวันที่ 11 ส.ค. 2016 US. Trustee (UST) ได้ยื่นคัดค้านโดยกล่าวว่าลูกหนี้มีเจตนาโกง (bad faith) UST ได้กล่าวว่าลูกหนี้ไม่มีรายได้มาเป็นเวลานาน แต่ลูกหนี้ได้ใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าและบริการฟุ่มเฟือยโดยมิได้มีเจตนาที่จะจ่ายชำระคืนให้เจ้าหนี้  UST ได้แสดงหลักฐานเพื่อประกอบข้อกล่าวหา ดังนี้ 1. ลูกหนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน $62,521 2. คำให้การของลูกหนี้ที่ว่าตนว่างงานมาตั้งแต่ปี 2013 และเธอมิได้เจ็บป่วยซึ่งทำให้เธอทำงานไม่ได้ 3. ในเวลา 4 ปีที่ผ่านมาลูกหนี้มีรายได้ทั้งหมดเพียง $11,000 4. ลูกหนี้ได้ใช้บัตรเครดิตในปี 2015 เป็นจำนวนมากกว่า $15,386 เพื่อซื้อของและบริการฟุ่มเฟือย เช่น จ่ายค่าภัตตาคาร, เสื้อผ้าแฟชั่น, ค่าเสริมสวย & เครื่องสำอางค์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสุนัข (Pet grooming) 5. ลูกหนี้ได้ติดต่อทนายความเพื่อขอคำปรึกษาในการทำล้มละลายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2015 และหลังจากนั้น ในระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2016 ลูกหนี้ได้ใช้จ่ายทั้งหมด $13,531 นอกจากนั้น UST ยังพบว่าลูกหนี้มีเงินนำเข้าฝากธนาคารจำนวน $21,092 ในระหว่างเดือนมีนาคม 2015 และเมษายน 2016 แต่มิได้เปิดเผยข้อมูลในรายการที่ยื่นต่อศาล นอกจากนั้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2015 ลูกหนี้ได้โกหกต่อบริษัทบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กเพรสว่าตนมีรายได้ปีละ $80,000 เพื่อขอวงเงินเครดิต

จากหลักฐานดังกล่าว UST ได้ขอให้ศาลยกเลิกคดีล้มละลายของลูกหนี้

ลูกหนี้ได้โต้แย้งว่า เธอมิได้มีเจตนาโกงเจ้าหนี้ เธอได้อ้างว่าเธอมีความสามารถที่จะทำรายได้อย่างน้อยเดือนละ $6,250 เธอได้เปิดเผยว่าเธอเป็นนักบิน (FAA-certified pilot) และกำลังรอผลการสัมภาษณ์งานอยู่ 2 แห่ง คือที่สายการบิน America West ซึ่งเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ปีละ $100,000 เธอได้สมัครงานที่แผนกขนส่งของบริษัท Hewlett Packard ซึ่งประมาณรายได้ปีละ $100,000 แต่เธอยังมิได้รับคำตอบจากทั้ง 2 บริษัท เธอคาดว่าจากประสบการณ์และความสามารถของเธอ เธอจะสามารถทำรายได้ประมาณ $160,000-230,000 ต่อปี ดังนั้นเธอมิได้มีเจตนาโกงเจ้าหนี้ เธอมีทั้งความตั้งใจและความสามารถที่จะจ่ายคืนเจ้าหนี้ แต่โขคร้ายที่เธอยังหางานทำไมได้เท่านั้น

ลูกหนี้ได้ตอบข้อกล่าวหาที่ว่าเธอวางแผนการทำล้มละลายไว้ล่วงหน้าโดยขอคำปรึกษาจากทนายความตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2015 และได้จ่ายเงินให้ทนาย $100 ลูกหนี้ได้อธิบายว่าเมื่อเธอไปหาทนายครั้งแรกนั้นทนายได้เธอเพียงว่า ให้พยายามรักษาเครดิตไว้ให้ดีเพื่อที่จะสามารถซื้อบ้านได้หลังจากที่ได้งานนักบินทำแล้ว เธอมิได้ปรึกาทนายเพื่อวางแผนทำล้มละลายไว้ล่วงหน้า ส่วนเรื่องเงินที่เข้าบัญชีจำนวน $16,500 นั้น เพื่อนของเธอได้ให้เงินแก่เธอเพื่อไว้ใช้จ่าย

ศาลได้พิจารณาหลักฐานที่ลูกหนี้ได้ให้การว่าเธอตกงานตั้งแต่ปี 2013 ในช่างที่เธอมีงานทำเธอมีรายได้เพียง $11,000 ต่อปี แต่เธอได้ใช้จ่ายซื้อของและบริการฟุ่มเฟื่อย เช่น ทานข้าวนอกบ้าน, ค่าเสื้อผ้า, เสริมสวย, เครื่องสำอางค์ เป็นเงิน $15,386 ในปี 2015 และระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2016 อีกเป็นจำนวนเงิน $13,531

เธอได้ใช้จ่ายประมาณเดือนละ $1,282 แต่ในระหว่าง 4 เดือนก่อนที่จะทำล้มละลาย รายจ่ายของเธอเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ $3,007 รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ หลังจากที่เธอได้ปรึกษาทนายความและวางแผนที่จะทำล้มละลายในอนาคต

เธอสร้างหนี้จำนวน $15,386 ในปี 2015 และในระหว่าง 4 เดือน ก่อนที่จะทำล้มละลายอีกจำนวน $13531 ซึ่งมากกว่ารายได้ต่อปีของเธอ จากหลักฐานดังกล่าว ศาลสรุปว่า ลูกหนี้ได้สร้างหนี้ในจำนวนที่เกินกว่าความสามารถของเธอที่จะจ่ายคืนเจ้าหนี้ และได้สร้างหนี้ในระยะเวลาอันสั้นก่อนที่จะทำล้มละลาย

ลูกหนี้มิได้เจ็บป่วย, พิการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เธอไม่สามารถทำงานและจ่ายชำระหนี้

การที่ลูกหนี้มิได้เปิดเผยข้อมูลว่ามีเงินนำเข้าฝากในบัญชีของเธอ 2 ครั้ง จำนวน $16,664 และ $14,025 เป็นการบิดเบือนข้อมูลและมีเจตนาไม่บริสุทธิ์

การที่ลูกหนี้โกหกบริษัทบัตรเครดิตว่าตนมีรายได้ $80,000 ต่อปี เพื่อขอวงเงินเครดิต แสดงเจตนาโกงเจ้าหนี้

จากหลักฐานดังกล่าวทั้งหมด ศาลจึงได้ตัดสินให้ยกเลิกคดีล้มละลาย (dismiss)และนอกจากนั้นยังห้ามมิให้ลูกหนี้ยื่นทำล้มละลายอีกเป็นเวลา 180 วัน

สรุป กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ จะพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่าลูกหนี้มีเจตนาโกงเจ้าหนี้หรือไม่ กฎหมายถือว่าลูกหนี้มีเจตนาโกงถ้าลูกหนี้มิได้มีเจตนาที่จะจ่ายคืนเจ้าหนี้ในขณะที่ตนสร้างหนี้ถึงแม้ลูกหนี้จะมีเจตนาตั้งใจจะใช้คืนเจ้าหนี้ แต่ถ้าลูกหนี้ไม่มีความสามารถที่จะจ่ายคืนหนี้ เช่น คนที่มีรายได้ปีละ $10,000 แต่สร้างหนี้ปีละ $20,000 ก็คือว่าลูกหนี้มีเจตนาโกง

สำหรับคนที่มีหนี้สินที่สะสมมานาน และได้ผ่อนจ่ายจนในที่สุดไม่สามารถจะจ่ายได้อีกต่อไป หรือบุคคลที่เจ็บป่วย หรือตกงาน และไม่มีรายได้ที่จะจ่ายเจ้าหนี้ กฎหมายล้มละลายยังคงเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวยื่นทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินได้

โดย...จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

หนี้ภาษีกับการทำล้มละลาย

คนที่มีปัญหาหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง เป็นหนี้บัตรเครดิต หรือเป็นหนี้ภาษีรัฐบาล และไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สิน ควรพิจารณาทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินดังกล่าว การทำล้มละลายโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือชาพเตอร์ 7 และชาพเตอร์ 13 ชาพเตอร์ 7 เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายและไม่มีรายได้สูงมาก ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *