Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / การโอนทรัพย์สินและการทำล้มละลาย

การโอนทรัพย์สินและการทำล้มละลาย

เมื่อลูกหนี้ยื่นเรื่องทำล้มละลาย ทรัสตีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากศาลล้มละลาย จะทำการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้มีทรัพย์สินมากเกินกว่าที่กฎหมายระบุให้ยกเว้นคือให้ลูกหนี้สามารถเก็บไว้ได้ ทรัสตีก็จะนำทรัพย์สินส่วนที่เกินออกขายเพื่อนำเงินมาจ่ายชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้

ถ้าก่อนที่จะทำล้มละลาย ลูกหนี้ได้ยกหรือโอนทรัพย์สินของตนไปให้คนอื่นเพื่อหลบหนีการจ่ายชำระหนี้ หรือยกทรัพย์สินให้กับญาติพี่น้องของตน หรือขายทรัพย์สินให้เพื่อในราคาถูกๆ การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการโกง (Fraudulent Transfer) ซึ่งทรัสตีจะมีอำนาจขอยกเลิกการโอน แล้วดึงทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้

ในบางกรณี เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ คู่สมรส จะทำการหย่าร้างกัน และฝ่ายหนึ่งจะยกทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้อีกฝ่ายหนึ่งหลังจากที่ตนไม่มีทรัพย์สินแล้วก็ยื่นทำล้มละลาย ในกรณีดังกล่าวนี้ทรัสตีก็มีสิทธิเรียกร้องทรัพย์สินส่วนของลูกหนี้ที่ทำล้มละลายกลับคืนมาจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ เพราะถือว่าเป็นการโอนทรัพย์สินที่มีเจตนาโกงเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายชำระหนี้

แต่ถ้าคู่หย่าร้างยื่นเรื่องฟ้องหย่า และได้ต่อสู้คดีเพื่อแย่งทรัพย์สินกันในศาล และผู้พิพากษาได้ตัดสินให้ฝ่ายหนึ่ง ได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะเหตุผลเนื่องจากเงินส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่มีมาก่อนแต่งงาน หรือเนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งได้กระทำความผิด เช่น ซุกซ่อนทรัพย์สินมิให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ หรือติดการพนันและเผาผลาญเงินของครอบครัวไปมากแล้ว เป็นต้น ถ้าศาลได้พิจารณาคดีแล้วได้ตัดสินให้ยกทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้ฝ่ายหนึ่งถ้าฝ่ายที่ไม่ได้รับทรัพย์สินยื่นทำล้มละลาย จะไม่ถือว่าเป็นการโกงและทรัสตีจะไม่สามารถเรียกร้องทรัพย์สินกลับคืนมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คดีตัวอย่าง: เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2018 ศาลล้มละลายได้ตัดสินให้ทรัสตีเป็นฝ่ายแพ้คดี

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : เจนกับไรอัน แต่งงานกันในปี 1994 ต่อมาทั้งคู่ได้ยื่นเรื่องหย่าร้างที่ศาลในปี 2011 ทั้งคู่ไม่ยินยอมตกลงกันและได้ต่อสู้คดีกันในศาล ในปี 2012 ผู้พิพากษาในคดีหย่าร้างได้ตัดสินว่าเจนมิได้ปฏิบัติตามระเบียบของศาล นอกจากนั้นยังได้จงใจปฏิเสธมิให้ความร่วมมือและไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาคดีศาลจึงได้ตัดสินให้ยกทรัพย์สินมูลค่า $93,737 ให้แก่ไรอันส่วนเจนได้รับทรัพย์สินมูลค่าเพียง $788

หลังจากนั้นไม่นาน เจนได้ยื่นทำล้มละลายในปี 2013 ทรัสตีได้ยื่นฟ้องไรอัน เพื่อเรียกร้องทรัพย์สิน กลับคืนมาเพื่อนำไปจ่ายชำระเจ้าหนี้ของเจน

กฎหมายระบุว่าการโกงเจ้าหนี้มี 2 ประเภท 1)กรณีที่ลูกหนี้มีเจตนาโกง (Actual Fraud), เช่น โอนทรัพย์สินให้ผู้อื่นโดยมีเจตนาโกงเจ้าหนี้และหลีกเลี่ยงการจ่ายชำระหนี้ และ 2) Constructive Fraud ถึงแม้ลูกหนี้จะมิได้มีเจตนาโกง แต่ถ้าลูกหนี้ได้รับสิ่งตอบแทนน้อยกว่าทรัพย์สินที่โอนออกไป ก็จัดว่าเป็นการโกงเจ้าหนี้ ซึ่งศาลก็มีอำนาจที่จะยกเลิกการโอนทรัพย์สินนั้นได้ เช่น ลูกหนี้ขายร้านอาหารมูลค่า $100,000 ไปในราคาเพียง $20,000 เป็นต้น

ในคดีตัวอย่างนี้ ทรัสตีได้กล่าวว่า เจน ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ทำล้มละลายได้รับเงินแค่ $788 ในขณะที่ครั้งหนึ่งของทรัพย์สินสมรสของเธอมีเกือบ $50,000 ดังนั้นลูกหนี้ได้รับสิ่งตอบแทนน้อยกว่าทรัพย์สินที่ได้โอนให้ไรอัน แต่ไรอันได้ตอบโต้ว่าคำสั่งจากศาลในคดีหย่าร้างที่ได้ตัดสินหลังจากการพิจารณาคดีตามขั้นตอนของศาลถือว่าเป็นการโอนทรัพย์สินที่ได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน

ทรัสตีได้อ้างว่าในคดีที่เกิดขึ้นในอดีต ศาลล้มละลายได้ สั่งให้การโอนทรัพย์สินเป็นโมฆะ เมื่อสามีภรรยาได้ทำข้อตกลงการหย่าร้าง Marital Settlement Agreement เพื่อแบ่งทรัพย์สินของตนและฝ่ายหนึ่งได้รับทรัพย์สินมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมแต่ศาลได้กล่าวว่า ข้อตกลงที่ทำขึ้นเมื่อคู่สมรสหย่าร้างกันนั้นเป็นสัญญาที่แสดงเจตนาของคู่หย่าร้าง ซึ่งสามารถยกเป็นโมฆะได้ถ้าไม่เป็นธรรม แต่คำตัดสินของผู้พิพากษาที่ได้ผ่านการดำเนินคดีทางศาลถือว่าถูกต้องและยกเลิกไม่ได้

ทรัสตีพยายามถึงทรัพย์สินของลูกหนี้กลับคืนมา โดยกล่าวว่าไรอันได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินมากกว่าเจน ดังนั้นถือว่าเป็นการโอนทรัพย์สินที่ได้รับค่าตอบแทนไม่เท่ากัน และถือว่าเป็นการโอนทรัพย์สินเพื่อโกงเจ้าหนี้ถึงแม้ว่าลูกหนี้จะมิได้มีเจตนาโกงเจ้าหนี้ก็ตาม

แต่ศาลล้มละลายได้ตัดสินว่า การแบ่งทรัพย์สินที่เกิดจากคดีฟ้องร้องที่ได้ต่อสู้กันที่ศาล และย่านขั้นตอนการพิจารณาตัดสินของศาลแล้วถือว่าเป็นการแบ่งทรัพย์สินที่ถูกต้องเที่ยงธรรมแล้ว และทรัพสตีจะไม่สามารถถึงทรัพย์สินกลับคืนมาได้

กฎหมายล้มละลายให้โอกาสคนที่มีหนี้สินและหาทางออกไม่ได้ ให้สามาถลบล้างหนี้สินเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ คนที่จะทำล้มละลายจะต้องเปิดเผยทรัพย์สิน, หนี้สิน, รายได้ และรายจ่ายทั้งหมดของตน การปิดบังทรัพย์สิน, หลบซ่อนทรัพย์สิน หรือโอนทรัพย์สินเพื่อหลบหนีเจ้าหนี้ ถือว่าเป็นการโกง และทรัสตีสามารถดึงทรัพย์สินกลับคืนมาได้ ยกเว้น เฉพาะกรณีที่ศาลตัดสินการแบ่งทรัพย์สินจากคดีหย่าร้างดังตัวอย่างข้างต้น

โดย….จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

หนี้ภาษีกับการทำล้มละลาย

คนที่มีปัญหาหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง เป็นหนี้บัตรเครดิต หรือเป็นหนี้ภาษีรัฐบาล และไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สิน ควรพิจารณาทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินดังกล่าว การทำล้มละลายโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือชาพเตอร์ 7 และชาพเตอร์ 13 ชาพเตอร์ 7 เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายและไม่มีรายได้สูงมาก ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *