Tuesday , July 23 2019
Breaking News
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / ถ้าคุณมีพ่อหรือแม่เป็นคนอเมริกัน คุณจะได้สัญชาติอเมริกันหรือไม่?

ถ้าคุณมีพ่อหรือแม่เป็นคนอเมริกัน คุณจะได้สัญชาติอเมริกันหรือไม่?

คนทุกคนที่เกิดในประเทศอเมริกาจะได้สัญชาติอเมริกันโดยไม่คำนึงว่าพ่อแม่จะเป็นคนชาติใด  คนที่เกิดต่างประเทศก็อาจจะได้สัญชาติอเมริกัน ถ้าพ่อแม่เป็นคนอเมริกัน กฎหมายได้กำหนดการได้สัญชาติอเมริกันของเด็กที่เกิดในต่างประเทศไว้ดังนี้

1.ถ้าพ่อและแม่ของเด็กเป็นคนอเมริกัน และได้แต่งงานกัน ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่ได้เกิดในประเทศอเมริกา เด็กก็จะได้สัญชาติอเมริกันโดยมีเงื่อนไขเพียงว่าพ่อหรือแม่จะต้องเคยอาศัยอยู่ในอเมริกาก่อนที่เด็กจะเกิด

ตัวอย่างเช่น  สามีภรรยาชาวอเมริกันอาศัยอยู่ในอเมริกา เดินทางไปตั้งรกรากที่เมืองไทย มีลูกเกิดที่เมืองไทย เด็กจะได้สัญชาติอเมริกัน

2.ถ้าพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่งเป็นอเมริกัน และพ่อแม่ได้แต่งงานกัน เด็กที่เกิดต่างประเทศจะได้สัญชาติอเมริกัน โดยมีเงื่อนไขว่า พ่อหรืแม่ที่เป็นอเมริกันต้องเคยอาศัยอยู่ในอเมริกา ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ถ้าเด็กเกิดหลังวันที่ 14 พ.ย. 1986 พ่อหรือแม่ที่เป็นอเมริกันจะต้องเคยอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างน้อย 5 ปี โดยที่ 2 ปีจะต้องหลังจากที่พ่อหรือแม่อเมริกันนั้นอายุ 14 ปีขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น คุณทอมเป็นคนอเมริกันเกิดในอเมริกา เมื่อเขาอายุ 16 ปี ได้เดินทางไปเมืองไทย ได้พบกับคุณมาลี แต่งงานกันและมีลูก เด็กจะได้สัญชาติอเมริกัน เพราะคุณทอมได้อยู่ในอเมริกาอย่างน้อย 5 ปี และ 2 ปี หลังจากที่เขาอายุ 14 ปีแล้ว

3.ถ้าแม่เป็นคนอเริกัน  แต่ไม่ได้แต่งงกับพ่อเด็ก ลูกนอกสมรสของแม่อเมริกัน จะได้สัญชาติอเมริกัน โดยมีเงื่อนไขว่าแม่ที่เป็นอเมริกันจะต้องเคยอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างน้อย 1 ปี

ตัวอย่างเช่น  แม่ของคุณนารีได้เดินทางมาอเมริกา และได้คลอดคุณนารีที่อเมริกา หลังจากที่คุณนารีอายุครบ 1 ปี แม่ของคุณนารีก็พาคุณนารีกลับเมืองไทย คุณนารีเติบโตที่เมืองไทย คุณนารีมีลูกโดยที่ไม่ได้แต่งงาน เด็กก็จะได้สัญชาติอเมริกัน

4.ถ้าพ่อเป็นคนอเมริกัน  แต่ไม่ได้แต่งงานกับแม่เด็ก ลูกนอกสมรสที่เกิดต่างประเทศ อาจจะได้สัญชาติอเมริกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.หลักฐานการตรวจเลือดพิสูจน์ว่าเป็นพ่อ-ลูกกัน

2.พ่อเป็นคนอเมริกัน ณ วันที่เด็กเกิด

3.พ่อได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่าตนจะส่งเสียเลี้ยงดูเด็กจนเด็กอายุครบ 18 ปี และ

4.ก่อนที่เด็กจะอายุครบ 18 ปี พ่อจะต้องทำการรับรองเด็กให้เป็นบุตรของตนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอย่างเช่น  คุณทอมเป็นคนอเมริกันได้มาเที่ยวเมืองไทย คุณทอมมีความสัมพันธ์กับคุณมาลีจนมีลูกด้วยกัน แต่ไม่ได้แต่งงานกัน  ลูกนอกสมรสของคุณทอมจะได้สัญชาติอเมริกัน ถ้าผลการตรวจเลือดแสดงว่าเป็นพ่อ-ลูกกันจริง คุณทอมจะรับรองการส่งเสียเลี้ยงดูเด็ก และคุณทอมจะต้องรับรองเด็กให้เป็นบุตรของตนตามกฎหมายก่อนที่เด็กจะอายุครบ 18 ปี โดยไปจดทะเบียนรับรองบุตรที่อำเภอ หรือขอให้ศาลออกคำสั่งว่าเด็กเป็นบุตรของตนตามกฎหมาย

คดีตัวอย่าง

นายเว็นเกิดที่ไซ่ง่อน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 1969 นายโจเซฟ ผู้พ่อนั้นเป็นคนอเมริกัน ส่วนแม่เป็นคนเวียตนาม นายโจเซฟมิได้แต่งงานกับแม่ของนายเว็น เมื่อนายเว็นอายุ 6 ขวบ เขาก็มาอยู่อเมริกาโดยอาศัยกับครอบครัวของนายโจเซฟ ในเวลาต่อมา นายเว็นก็ได้รับใบเขียว

ในปี 1992 เมื่อเขาอายุ 22 ปี นายเว็นได้กระทำความผิด 2 กระทงในข้อหาข่มขืนเด็ก เขาถูกตัดสินจำคุก 8 ปี ในเวลาต่อมาอิมมิเกรชั่นได้ดำเนินการเนรเทศนายเว็น เนื่องจากเขาได้กระทำผิดในคดีที่ผิดศีลธรรม (Crime of moral Turpitude)

ในปี 1998 นายเว็นได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ โดยอ้างว่าตนเป็นคนอเมริกัน โดยนายโจเซฟได้ส่งผลการตรวจเลือดของตนกับนายเว็นและให้ศาลออกใบรับรองว่านายเว็นเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของตน ในขณะนั้นนายเว็นมีอายุ 28 ปี คณะกรรมการอุทธรณ์ได้พิจารณาปฏิเสธไม่ยอมรับว่านายเว็นเป็นคนอเมริกัน ศาลอุทธรณ์ก็ปฏิเสธคำร้องของนายเว็น

นายเว็นได้ยื่นเรื่องต่อศาลสูงเพื่อให้พิจารณาว่าการแบ่งแยกสิทธิไม่เท่าเทียมกันของลูกนอกสมรส โดยเด็กที่พ่อเป็นอเมริกันไม่ได้สิทธิเท่าเทียมกับเด็กที่แม่เป็นอเมริกัน นั้นละเมิดกฎหมายหลักการคุ่มครองความเท่าเทียมกันของประชาชน (equal protection) โดยอ้างว่าถ้าแม่ของเขาเป็นอเมริกัน เขาก็จะได้สิทธิเป็นคนอเมริกัน แต่เมื่อพ่อของเขาเป็นคนอเมริกัน กฎฆมายได้กำหนดเงื่อนไขว่าพ่อจะต้องทำการรับรองบุตราตามกฎหมายก่อนที่บุตรจะอายุครบ 18 ปี พ่อของตนมิได้ทำการรับรองบุตรตามกำหนดเวลา การที่พ่อของเขาทำการรับรองบุตร เมื่อเขาอายุ 28 ปี ก็ไม่เป็นที่ยอมรับ ทำให้เขาไม่ได้สิทธิเป็นคนอเมริกัน

ศาลสูงได้พิจารณาว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับแม่และเด็กกับพ่อนั้นแตกต่างกัน แม่ที่เป็นคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ต่างประเทศมีสิทธิที่จะเดินทางเข้ามาในอเมริกาเพื่อให้ลูกคลอดในอเมริกาได้ ดังนั้นถึงแม้เด็กจะคลอดต่างประเทศก็ควรจะได้สิทธิสัญชาติอเมริกัน แต่พ่อที่เป็นอเมริกันไม่มีอำนาจในการกำหนดสถานที่เกิดของเด็ก นอกจากนั้นถ้าพ่อต้องการให้สิทธิสัญชาติอเมริกันแก่ลูก เขาก็มีเวลาถึง 18 ปีที่จะทำการรับรองบุตรให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

ในปี 1969 มีทหารอเมริกันที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศจำนวนถึง 3.4 ล้านคน ทหารเหล่านี้อาจมีเพศสัมพันธ์และมีลูกโดยไม่รู้ และไม่เคยเจอหน้าลูก ความสัมพันธ์ของพ่อ-ลูกจึงไม่เกิด ดังนั้นการที่กฎหมายกำหนดสิทธิและเงื่อนไขแตกต่างกันระหว่างเด็กที่เกิดจากพ่ออเมริกันและแม่อเมริกัน จึงเป็นการเหมาะสมและมิได้ละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเท่าเทียมกันของประชาชน

โดย…จรินทร ทานัชฌาสัย

Check Also

หนี้ภาษีกับการทำล้มละลาย

คนที่มีปัญหาหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง เป็นหนี้บัตรเครดิต หรือเป็นหนี้ภาษีรัฐบาล และไม่สามารถจ่ายชำระหนี้สิน ควรพิจารณาทำล้มละลายเพื่อลบล้างหนี้สินดังกล่าว การทำล้มละลายโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือชาพเตอร์ 7 และชาพเตอร์ 13 ชาพเตอร์ 7 เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายและไม่มีรายได้สูงมาก ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *