Sunday , May 31 2020

คดีตัวอย่าง?

คดีตัวอย่าง
จรินทร ทานัชฌาสัย

ลูกจ้างเคยทำงานที่ร้านอาหารของนายจ้าง ได้ยื่นฟ้องนายจ้างว่ากระทำผิดกฎหมายแรงงาน Fair Labor Standards Act (FLSA) และกฎหมายแรงงานของรัฐนิวยอร์ค ลูกจ้างได้ร้องเรียนว่าในระหว่างที่ตนทำงานให้แก่นายจ้าง นายจ้างมิได้จ่ายค่าล่วงเวลา (Overtime) โดยตนต้องทำงานเป็นเวลามากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน

ตามขบวนการของการดำเนินคดีฟ้องร้องในศาล นายจ้างซึ่งเป็นจำเลยที่ถูกฟ้อง สามารถขอให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเจ้าทุกข์ส่งเอกสารให้แก่ตนได้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2015 นายจ้างได้เรียกร้องให้ลูกจ้างแสดงเอกสารสถานภาพด้านอิมมิเกรชั่นของตน เอกสารใบอนุญาตทำงานและเอกสารยื่นเสียภาษีของตน นอกจากนั้นนายจ้างยังบังคับให้ลูกจ้างยอมรับว่าตนอยู่ในอเมริกาอย่างผิด กฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้ลูกจ้างยอมรับอีกว่าตนได้ใช้ใบโซเชียลปลอมเพื่อ ใช้สมัครงาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2015 ลูกจ้างได้ยื่นร้องต่อศาลเพื่อขอความคุ้มครองมิให้ต้องเปิดเผยข้อมูลและเอกสารตามที่นายจ้างได้บังคับขอมา

ศาลได้พิจารณาคดี ลูกจ้างกล่าวว่าสถานภาพด้านอิมมิเกรชั่นและเอกสารการยื่นเสียภาษีเหล่านี้มิ ได้มีส่วนเกี่ยวข้อกับคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่นายจ้างมิได้จ่ายค่า แรงและค่าล่วงเวลา นายจ้างได้คัดค้านว่าเอกสารที่ขอดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายแรง งาน (FLSA) และกฎหมายแรงงานของรัฐนิวยอร์ค นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ทำให้นายจ้างมิได้มีการบันทึกเวลาทำงาน ของนายจ้า

หลักกฎหมาย

ขบวนการทางกฎหมายได้ให้สิทธิแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่ จะขอเอกสารจากฝ่ายตรงข้ามได้เรียกว่าขบวนการ Discovery เอกสารที่ขอจะต้องเกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้อง และสามารถใช้แสดงให้เห็นความจริงของคดีที่เกิดขึ้น

ถ้าเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี และสามารถส่งผลที่ไม่เป็นธรรมต่อคู่กรณีจะถูกยกเว้น และศาลสามารถออกคำสั่งปกป้องให้บุคคลนั้น มิต้องแสดงเอกสารที่ฝ่ายตรงข้ามขอมา

สภานภาพด้านอิมมิเกรชั่น

นายจ้างได้กล่าวว่าตามกฎหมายแห่งรัฐนิวยอร์ค ถ้าลูกจ้างใช้เอกสารใบทำงานปลอมเพื่อสมัครเข้าทำงาน ลูกจ้างจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าแรงจากนายจ้างได้ ดังนั้นสภานภาพด้านอิมมิเกรชั่นและใบอนุญาตทำงานจึงเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับคดีดังกล่าว

ในปี 2002 ศาลสูงสุดได้ตัดสินว่าคนต่างชาติที่ไม่มีสิทธิในการทำงาน ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าแรงจากนายจ้าง เพราะการให้สิทธิแก่คนงานที่อยู่อย่างผิดกฎหมายจะขัดแย้งกับกฎหมายอิมมิเก รชั่น

แต่กฎหมาย FLSA ได้กำหนดให้ความคุ้มครองแก่คนงานเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าคนงานจะเป็นคน อเมริกันหรือคนต่างชาติที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย ดังนั้น ลูกจ้างจึงสามารถเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับค่าแรงค้างจ่ายจากนายจ้าางได้

คดีตัวอย่างนนี้แสดงให้เห็นว่า คนงานทุกคนในอเมริกาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย FLSA สำหรับค่าแรงของตนที่ได้ทำงานให้แก่นายจ้าง โดยไม่คำนึงว่าคนงานผู้นั้นมีสิทธิในการทำงานหรือไม่ และเอกสารที่แสดงสภานภาพด้านอิมมิเกรชั่นมิได้มีความหมาย ในการพิจารณาคดีเรียกร้องค่าแรงของลูกจ้าง

นอกจากนั้นฝ่ายแรงงานแห่งชาติ U.S. Department of Labor ได้ประกาศนโยบายว่ากฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงของคนงานนี้ใช้บังคับ กับคนงานทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพด้านอิมมิเกรชั่นของคนงาน ดังนั้นคนต่างชาติที่อยู่อย่างผิดกฎหมายจะมีสิทธิฟ้องร้องนายจ้างเพื่อเรียก ร้องค่าแรงค้างจ่ายจากนายจ้างได้เช่นเดียวกับคนอเมริกันหรือคนที่มีใบเขียว

กฎหมายอิมมิเกรชั่นมีระเบียบข้อบังคับสำหรับนายจ้างดังต่อไปนี้
1.ห้ามมิให้นายจ้างว่าจ้างคนงาน ถ้านายจ้างรู้ว่าคนๆ นั้นไม่มีสิทธิทำงาน
2. ห้ามมิให้นายจ้างให้คนงานทำงานต่อ ถ้านายจ้างตรวจพบว่าคนงานที่ทำงานให้แก่ตนนี้ไม่มีสิทธิในการทำงาน
3. ก่อนการว่าจ้างคนงาน นายจ้างจะต้องตรวจสอบเอกสารของคนงานที่แสดงตัวบุคคล (ID) และเอกสารที่แสดงสิทธิในการทำงานและนายจ้างจะต้องกรอกฟอร์ม I-9

สรุป สถานภาพด้านอิมมิเกรชั่นของคนงาน ไม่สามารถใช้เป็นข้อโต้แย้งของนายจ้างในคดีที่ลูกจ้างฟ้องเรียกร้องค่าแรง ค้างจ่ายจากนายจ้าง และนายจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอิมมิเกรชั่น โดยจะต้องว่าจ้างเฉพาะคนงานที่มีสิทธิทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Check Also

หมอรักษาคนไข้โควิดถูกปฏิเสธใบเขียว

ที่เมืองนิวยอร์คหมอที่รักษาคนไข้ที่ป่วยจากโควิด-19 ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมืองนิวยอร์ค ถูกอิมมิเกรชั่นปฏิเสธใบเขียว หมอจูเลียกล่าวว่า เธอเอาชีวิตของเธอเข้าเสี่ยงต่อโรคร้ายนี้ทุกๆ วัน เพื่อช่วยชีวิตคนไข้ เธอรู้สึกเหมือนเธอถูกตบหน้าเมื่อรัฐบาลอเมริกันมิได้เล็งเห็นคุณค่าของเธอ หมอจูเลียมาจากประเทศแคนาดาและได้อาศัยอยู่ในอเมริกาเป็นเวลา 13 ปี จบการศึกษาและฝึกงานด้านแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไอโอวาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เธอได้ทำงานที่แผนกแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ...