Monday , November 18 2019
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / การสูญเสียสัญชาติอเมริกัน

การสูญเสียสัญชาติอเมริกัน

การสูญเสียสัญชาติอเมริกัน
จรินทร ทานัชฌาสัย

คนที่มีสัญชาติอเมริกันสามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 จำพวก คือ

1. ผู้ที่ได้สัญชาติอเมริกัน เนื่องจากการโอนสัญชาติ (Naturalization) ผู้ที่ไดรับสัญชาติอเมริกันเนื่องจากการโอนสัญชาตินี้ อาจจะถูกรัฐบาลอเมริกันยกเลิกสัญชาติอเมริกันได้ (Denaturalized) ตัวอย่าเช่น นายสมชายได้แต่งงานปลอมเพื่อขอใบเขียว พอเขาได้ใบเขียวเป็นเวลา 3 ปีแล้ว เขาก็ยื่นขอโอนสัญชาติ หลังจากที่เขาได้เป็นซิติเซนต์แล้ว อิมมิเกรชั่นได้ตรวจพบความจริงว่าเขาได้แต่งงานปลอม อิมมิเกรชั่นก็สามารถยกเลิกสัญชาติอเมริกันของนายสมชายได้

2. ผู้ที่ได้สัญชาติอเมริกันเนื่องจากเกิดในประเทศอเมริกา สำหรับคนที่เกิดในอเมริกา รัฐบาลจะไม่สามารถยกเลิกสัญชาติอเมริกันของเขาได้ คนที่เกิดในอเมริกาอาจจะสูญเสียสัญชาติอเมริกันของตนก็เนื่องมาจากการกระทำ ของตนเองที่แสดงเจตนาสละสัญชาติเดิมของตน การกระทำดังกล่าวได้แก่
– การโอนสัญชาติไปเป็นประชากรของประเทศอื่น โดยทั่วไปคนที่โอนสัญชาติไปเป็นประชากรของประเทศอื่นจะต้องสละชาติเดิมของตน เสียก่อน แต่ถ้าประเทศดังกล่าวมิได้กำหนดว่าเขาจะต้องสละสัญชาติเดิมเสียก่อน ก็อาจจะไม่ถือว่าบุคคลนั้นได้สละสัญชาติอเมริกันของตน
– การเข้าเป็นทหารให้กับประเทศอื่นเพื่อปฏิบัติการสู้รบกับอเมริกา
– การรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลต่างชาติ และได้ทำการสาบานตนที่จะจงรักภักดีต่อประเทศนั้น
– ได้ประกาศสละสัญชาติอเมริกันต่อสถานกงสุลอเมริกัน
– ได้ปฏิบัติการเป็นกบฏต่อประเทศ หรือพยายามโค่นล้มรัฐบาลอเมริกัน

การสูญเสียใบเขียว

คนที่ได้ใบเขียวคือคนที่ได้รับสิทธิให้อาศัยอยู่ใน อเมริกาได้อย่างถาวร (permanent resident) คนที่ถือใบเขียวแต่ไปอาศัยอยู่นอกประเทศอเมริกาเป็นเวลานานๆ อาจจะถูกยกเลิกใบเขียวได้

มีคนที่ถือใบเขียวเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถรักษา ใบเขียวของตนไว้ได้ เหตุผลประการหนึ่งคือ คนเหล่านี้มักจะมีธุรกิจหรือครอบครัวที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศของตนที่ทำให้ ตนต้องกลับไปดูแลและต้องละทิ้งประเทศอเมริกาไปนานๆ

ผู้ที่ถือใบเขียวที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ บ่อยๆ นานๆ ควรจะทำหลักฐานที่แสดงว่าตนต้องการรักษาสถานภาพใบเขียวของตนในอเมริกา หลักฐานดังกล่าวได้แก่

– ยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีในอเมริกา คนที่ไม่ได้ยื่นเสียภาษีมักจะถูกพิจารณาว่าตนได้ละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ใน อเมริกา
– ให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเครดิตในอเมริกา ควรให้มีรายการหมุนเวียนในบัญชีวเหล่านี้ เพื่อแสดงว่าคุณได้มีการปฏิบัติกิจในอเมริกา
– ควรต่อใบขับขี่ไว้อย่าให้ขาด
– ควรซื้อทรัพย์สินเช่นบ้านและที่ดินไว้ในอเมริกา

ถ้าคุณจำเป็นต้องไปทำงานในต่างประเทศ ก็ควรจะมีจดหมายจากนายจ้างระบุถึงสัญญาการว่าจ้างและระยะเวลาของการว่าจ้าง ถ้าคุณจำเป้นต้องไปจัดการเรื่องทางครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลหรือเรื่องธุรกิจ&ทรัพย์สิน คุณก็ควรจะเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้

เมื่อคุณต้องเดินทางออกจากอเมริกาบ่อยๆ และครั้งละนานๆ คุณควรจะมีเอกสารดังที่กล่าวข้างต้นเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นที่ สนามบิน เพื่อแสดงเจตนาว่าคุณมิได้ละทิ้งถิ่นฐานในอเมริกา

ถ้าคุณจำเป็นต้องไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานๆ คุณควรจะทำ Reentry permit ซึ่งจะอนุญาตให้คุณอยู่นอกอเมริกาได้เป็นเวลานานถึง 2 ปี

การหมดสิทธิได้รับใบเขียวเนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพ


ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพดังต่อไปนี้ จะไม่มีสิทธิได้รับใบเขียว
1. คนที่มีโรคติดต่อซึ่งสามารถแพร่กระจายไปสู่คนส่วนรวม
2. คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
3. คนที่มีสุขภาพร่างกายหรือจิตใจไม่ปกติ ซึ่งสามารถสร้างอันตรายให้แก่ผู้อื่น
4. คนที่ติดยาเสพติด

โรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนส่วนรวมได้ ได้แก่โรคที่ติดต่อทางเพศ เช่น กามโรค, โกโนเรีย, ซิฟิริส, HIV, AIDS นอกจากนั้นยังรวมถึงโรคเรื้อน และวัณโรค

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ผู้ที่จะรับใบเขียวจะต้องฉีดวัคซีนดังต่อไปนี้ โรคคางทูม, โรคหัด, โรคหัดเยอรมัน, โรคโปลิโอ, โรคบาดทะยัก, โรคไอกรน, โรคไข้หวัดใหญ่ และเชพเพอไททิสบี

แต่เดิมอิมมิเกรชั่นได้ระบุมิให้ใบเขียวแก่คนที่มี ร่างกายหรือจิตใจไม่ปกติ ซึ่งรวมถึง, คนปัญญาอ่อน และคนที่มีความต้องการทางเพศแตกต่างจากปกติ เช่นคนที่ชอบเพศเดียวกันเป็นต้น ภายหลังกฎหมายกำหนดว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องสร้างอันตรายแก่ผู้อื่น ในปัจจุบันโฮโมเซ็กช่วล จึงไม่ถือว่าหมดสิทธิที่จะได้รับใบเขียว

อิมมิเกรชั่นอาจจะทำการยกเว้น (Waivers) โดยให้ใบเขียวแก่คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ คนที่ขอยกเว้นจะต้องเป็นสามี (ภรรยา) ลูกที่ไม่เกิน 21 ปี และยังไม่ได้แต่งงานของซิติเซนต์หรือผู้ที่ถือใบเขียว

เฉพาะคนที่ติดยาเสพติดเท่านั้นที่อิมมิเกรชั่นจะไม่ยอมให้ยกเว้น คนเหล่านี้จะไม่มีสิทธิได้รับใบเขียว

ผู้ใดมีปัญหาด้านอิมมิเกรชั่น หรือล้มละลาย สาม

Check Also

การขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (Public Charge)

ในอดีตคนที่ยื่นทำใบเขียวให้แก่ญาติพี่น้องของตน จะต้องเซ็นต์ค้ำประกัน (Affidavit of support) เพื่อรับรองต่อรัฐบาลว่าญาติของตนที่จะรับใบเขียวจะไม่เป็นภาระของรัฐบาล คนที่เป็นคนยื่นเรื่องจะต้องแสดงหลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินของตน ถ้าคนที่ยื่นเรื่องไม่มีรายได้พอเพียงและไม่มีทรัพย์สินก็นสามารถหาคนอื่นที่มีรายได้ หรือมีทรัพย์สินมาช่วยค้ำประกันให้ด้วยได้ รัฐบาลสามารถปฏิเสธมิให้ใบเขียวแก่คนต่างชาติ ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคนต่างชาตินั้นจะมาเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคต คือจะต้องมาขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือต้องให้รัฐบาลและสังคมส่วนรวมออกค่ารักษาพยาบาลเป็นระยะยาวในอนาคต คนต่างชาติอาจหมดสิทธิรับใบเขียว ถ้าจะเข้ามาขอรับประโยชน์ตามโครงการต่อไปนี้ในอนาคต ...