Friday , August 14 2020

การยึดใบเขียวคืน

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย..

หลังจากที่คุณได้รับใบเขียวแล้ว มีอยู่ 2 กรณี ที่อาจจะทำให้คุณต้องสูญเสียใบเขียวไป ประการที่หนึ่งคือคุณกระทำ ความผิดกฎหมายอาญา และถูกอิมมิเกรชั่นดำเนินการเนรเทศ ประการที่สอง คือคุณละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ในอเมริกา

อิมมิเกรชั่นจะพิจารณาจากเหตุการณ์และหลักฐานต่างๆ เพื่อดูว่าคุณมีเจตนาละทิ้งถิ่นที่อยู่ในอเมริกาหรือไม่ ถ้าคุณ เดินทางออกจากอเมริกาโดยมิได้มีเจตนาไปตั้งถิ่นที่อยู่ใหม่ในต่างประเทศก็ ถือว่าคุณมิได้ละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่

โดยหลักทั่วไป ถ้าคุณมีใบเขียวแล้วเดินทางออกจากอเมริกาไปนานเกินกว่า 1 ปี คุณจะไม่สามารถใช้ใบเขียวของ คุณเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในอเมริกาได้อีก เนื่องจากอิมมิเกรชั่นได้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าผู้ที่หายไปจากอเมริกานานเกินกว่า 1 ปี แสดงว่าบุคคลนั้นได้ละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ในอเมริกา

ถึงแม้ว่าคุณจะเดินทางกลับเข้ามาในอเมริกาก่อนที่จะครบ 1 ปี ก็ตาม คุณก็อาจจะประสบปัญหาได้ อิมมิเกรรชั่นอาจจะ สอบสวนคุณเพื่อพิจารณาดูเจตนาของคุณว่าตั้งใจละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่หรือไม่ ทางที่ดีที่สุดคือกลับเข้ามาภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน

คุณสามารถรักษาถิ่นฐานที่อยู่ในอเมริกาได้ ถึงแม้ว่าคุณจำเป็นต้องเดินทางออกจากอเมริกาไปนานเกินกว่าหนึ่งปี บางคนมีความจำเป็นในด้านสุขภาพ, การงาน, ครอบครัว และทรัพย์สิน ที่ทำให้ต้องออกไปอยู่นอกประเทศอเมริกานาน เกินกว่าหนึ่งปี ในกรณีเช่นนี้ผู้ถือใบเขียวสามารถขอใบอนุญาตเดินทางกลับเข้ามา (Reentry Permit) โดยยื่นคำร้องต่อ อิมมิเกรชั่นล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางออกจากอเมริกาโดยแจ้งเหตุผลและความจำ เป็นดังกล่าว ผู้นั้นสามารถอาศัยอยู่นอก อเมริกาและสามารถกลับเข้ามาภายในเวลา 2 ปี

ถ้าคุณมิได้ของ reentry permit ก่อนที่จะเดินทางออกจากอเมริกา และถ้าคุณต้องเดินทางกลับเข้ามาหลังจาก 1 ปีไปแล้ว คุณจะต้องไปที่สถานกงสุลอเมริกันเพื่อยื่นขอวีซ่าพิเศษ-ในฐานะผู้ถือใบเขียว ที่เดินทางกลับเข้าอเมริกา (special Immigrant Visa as returning resident) กงสุลจะออกวีซ่าประเภทนี้ให้แก่คุณ หลังจากที่คุณได้แสดงหลักฐาน และเหตุผล ที่โน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่กงสุลเห็นว่าคุณต้องใจเดินทางออกจากอเมริกาเพียง ชั่วคราว แต่มีเหตุการณ์ที่มิได้คาดคิดเกิดขึ้นที่ ทำให้คุณไม่สามารถกลับเข้ามาอเมริกาได้ก่อนหนึ่งปี และคุณมิได้มีเจตนาละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ในอเมริกา ตัวอย่างเช่น ใน ระหว่างที่อยู่เมืองไทย คุณประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น

ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบเอกสาร อย่างเข้มงวด เพื่อดูว่าผู้ถือใบเขียวได้ละ ทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ในอเมริกาหรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาลงความเห็นว่าผู้นั้นได้ละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ อิมมิเกรชั่นจะยกเลิกใบเขียว ถ้าบุคคลนั้นยินยอมเซ็นต์เอกสารยอมรับว่าตนได้ละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ abandonment) บุคคลนั้นก็จะถูกส่งตัวกลับประเทศ ของตนทันที

แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่ยอมเซ็นต์เอกสาร และไม่ยอมกลับ เขามีสิทธิไปสู้คดีได้ที่ศาล อิมมิเกรชั่นจะออกหมายศาล (Notice to Appear) เพื่อให้บุคคลนั้นไปขึ้นศาลในคดีเนรเทศ หลังจากที่คุณได้รับหมายศาล, กฎหมายระบุว่าคุณหมดสิทธิในการที่ จะยื่นขอใบเขียวใหม่ ดังนั้นสมมุติว่าคุณมีสามี-ภรรยา, พ่อแม่ หรือลูก ที่เป็นซิติเซนต์ ซึ่งโดยทั่วไปสามารถยื่นขอใบเขียวให้ คุณใหม่ได้ แต่ถ้าคุณได้รับหมายศาล (Notice to Appear) คุณก็จะหมดสิทธิในการขอใบเขียวใหม่ในอเมริกา นอกจากนั้น ถ้าคุณแพ้คดีและถูกเนรเทศคุณก็จะหมดสิทธิที่จะยื่นขอรับใบเขียวที่กงสุลเช่น เดียวกัน

ปัจจัยที่อิมมิเกรชั่นใช้ในการพิจารณาว่าผู้ถือใบเขียวได้ละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ในอเมริกาหรือไม่นั้น มีดังนี้ต่อไปนี้

1. จุดประสงค์ของการเดินทางออกจากอเมริกา

2. ระยะเวลาของการเดินทาง การหายไปจากอเมริกาเป็นระยะเวลานานๆ แสดงเจตนาการละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ การ เดินทางไปต่างประเทศถ้ามีเจตนาอยู่เพียงชั่วคราวก็จะมีระยะเวลาสั้น ยกเว้นเฉพาะถ้ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่ทำให้ ต้องอยู่นานกว่าที่ได้ตั้งใจไว้

3. สถานที่ทำงานและบ้าน การมีที่ทำงานและมีบ้านอยู่ในอเมริกา เป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้นั้นมิได้ละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่

คดีตัวอย่าง คุณเพ็ญมีใบ เขียว และเดินทางเข้ามาในอเมริกาทุกปี แต่อาศัยอยู่ในอเมริกาเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ แล้ว เดินทางกลับไปเมืองไทย คุณเพ็ญ มีบ้านและมีลูก 2 คนอาศัยอยู่ที่เมืองไทย อิมมิเกรชั่นได้พิจารณาตัดสินว่าเธอได้ละทิ้ง ถิ่นฐานที่อยู่ในอเมริกา และได้ยกเลิกใบเขียวของเธอ อิมมิเกรชั่นได้ระบุเหตุผลดังนี้ 1. ในระหว่างที่อยู่ในอเมริกา คุณเพ็ญได้ อาศัยบ้านของน้องสะใภ้อยู่ ส่วนบ้านที่ตนเป็นเจ้าของนั้นได้ให้คนอื่นเช่าอยู่ 2. เธอไม่เคยมีงานทำในอเมริกา 3. ลูก 2 คน ของเธอได้เข้าโรงเรียนที่เมืองไทย 4. เธอมีงานทำและซื้อบ้านอยู่ที่กรุงเทพ 5. ไม่ได้มีหมายกำหนดการอย่างแน่นอนว่า เธอและครอบครัวจะกลับเข้ามาอยู่ในอเมริกาอย่างถาวรเมื่อไหร่

สรุป ผู้ที่มีใบเขียวจะต้อง ตั้งถิ่นฐานที่อยู่อย่างถาวรในอเมริกา การเดินทางไปออกไปอยู่ที่อื่นนานๆ อาจถือว่าเป็นการ ละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่และอาจจะถูกยึดใบเขียวคืน ถ้าจำเป็นต้องออกไปนานๆ ต้องทำใบอนุญาต (reentry permit) ถ้า เจ้าหน้าที่ที่สนามบินตรวจพบว่าคุณได้ละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ ถ้าคุณมีญาติสนิทที่สามารถยื่นขอใบเขียวให้คุณใหม่ได้คุณก็ควร ยอมบินกลับแต่โดยดี แล้วให้ญาติที่เป็นซิติเซนต์ยื่นขอใบเขียวใบใหม่ให้

ข้อควรระวัง

สำนักงานโซเชียลซีคิวริตี้ได้ออกกฎว่าผู้ที่จะรับประโยชน์ขอรับเงินโซเชีย ลนั้นจะต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ว่า ตนเป็น ซิติเซนต์หรือมีใบเขียว

บางคนมีใบเขียวและทำงานอยู่ในอเมริกาเป็นเวลาสิบสิบปี เมื่อเกษียณก็กลับไปอยู่เมืองไทย บางคนก็เอาใบเขียว ไปคืนเพื่อแลกกับวีซ่าท่องเที่ยว บางคนก็ถูกยึดใบเขียวคืน เพราะละทิ้งถิ่นฐานในอเมริกา คนเหล่านี้เมื่อถึงเวลาที่อายุครบ เกณฑ์ที่จะได้รับเงินโซเชียล ปรากฎว่าถูกปฏิเสธไม่ได้รับเงินโซเชียลเพราะไม่มีใบเขียวไปแสดง

ดังนั้น ผู้ที่มีใบเขียวควรจะขอโอนสัญชาติเป็นอเมริกัน ถ้าเกษียณและไปอาศัยอยู่ในเมืองไทยจะได้ไม่เสียสิทธิในการ รับเงินโซเชียลของตน

Check Also

โควิดทำให้ธุรกิจล้มละลาย

จากการระบาดของโรคโควิดทำให้ธุรกิจจำนวนมากถูกปิด ธุรกิจเหล่านี้ขาดรายได้ แต่มีรายจ่ายค่าเช่า และค่าโสหุ้ยต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายอยู่คนที่ประกอบธุรกิจจำนวนมากต้องประสบปัญหาการเงิน คนที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (sole proprietorship) หรือจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบของบริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือ LLC ก็ตาม เมื่อธุรกิจต้องการเงินทุนและกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือใช้บัตรเครดิตของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจมักจะต้องเซ็นต์เอกสารว่าตนจะต้องรับผิดโอนหนี้สินเป็นการส่วนตัวด้วยเสมอ ...