Monday , August 10 2020
Home / บทความ / ความรู้เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น / การเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากการทำล้มละลาย

การเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากการทำล้มละลาย

โดย..จรินทร ทานัชฌาสัย..

กฎหมายล้มละลายเปิดโอกาสให้คนที่มีหนี้สินมากจนไม่สามารถจ่ายชำระแก่เจ้า หนี้ สามารถทำล้มละลายเพื่อ ปลดหนี้สินและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ที่ได้ออกบังคับใช้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมามีบทบังคับที่เข้มงวดมากขึ้น โดยลูกหนี้จะต้อง ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอิสระ Credit Counseling  ซึ่งจะพิจารณาและออกใบรับรองให้แก่ลูกหนี้ก่อนที่ลูกหนี้จะยื่น ทำล้มละลาย นอกจากนั้นก่อนที่ลูกหนี้จะได้รับคำสั่งปลดหนี้ (Discharge) จากศาล ลูกหนี้จะต้องเรียนรู้การจัดการเกี่ยวกับ การเงิน และยื่นใบรับรองที่แสดงว่าตนได้เข้าเรียนตามที่กฎหมายได้ระบุไว้เสียก่อน

กฎหมายล้มละลายฉบับใหม่จะทำให้คนที่มีรายได้สูงไม่สามารถปลดหนี้โดยการทำชา พเตอร์ 7 คือ ไม่ต้องจ่าย เงินคืนให้เจ้าหนี้ คนที่มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้โดย ต้องทำล้มละลายชาพเตอร์ 13 เพื่อจ่ายชำระเงินให้แก่ทรัสตี ซึ่งทรัสตีจะนำเงินไปแจกจ่ายคืนให้แก่เจ้าหนี้เป็นเวลา 3 ปีหรือ 5 ปี

นอกจากนั้นกฎหมายล้มละลายฉบับใหม่จะไม่ยอมให้ปลดหนี้ ในกรณีของคนที่สร้างหนี้โดยนำเงินไปใช้อย่าง ฟุ่มเฟือย หรือคนที่ตั้งใจโกงเจ้าหนี้ เจ้าหนี้หรือทรัสตีสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านการปลดหนี้ของลูกหนี้ ดังกล่าวได้

นอกจากนั้นคนที่กระทำผิดในคดียาเสพติด หรือคดีอาญาประเภทที่ใช้ความรุนแรง (crimes of violence) อาจจะไม่ได้รับการปลดหนี้ถึงแม้ว่าจะทำล้มละลายก็ตาม

สำหรับคนที่มีหนี้สินเนื่องจากตกงาน, เจ็บป่วย หรือหย่าร้าง ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ การทำล้มละลายก็ ยังคงเป็นทางออกให้ปลดหนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

การละเมิดกฎหมายของเจ้าหนี้

หลังจากที่ลูกหนี้ได้ยื่นทำล้มละลาย และได้รับคำสั่งปลดหนี้จากศาล (Discharge) หนี้สินที่ลูกหนี้เป็นหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหมดจะถือว่าเป้นศูนย์ไปตามกฎหมาย แต่ก็ยังมีเจ้าหนี้ที่ยังปฏิบัติการละเมิดกฎหมายโดยพยายามตามเก็บเงินจาก ลูกหนี้อยู่อีก

                ตัวอย่าง  คุณ ทอมได้ยื่นทำล้มละลายในปี 2005 ได้รับคำสั่งปลดหนี้จากศาลแล้ว แต่บริษัทบัตรเครดิต Capital one ก็ยังคงแจ้งในรายการเครดิตของคุณทอมว่าเขายังติดหนี้บริษัทบัตรเครดิตอยู่ เป็นจำนวน $9,500

ในปีต่อมาเมื่อคุณทอมพยายามจะขอเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน ปรากฏว่าธนาคารตรวจพบในรายงานเครดิตว่าคุณทอม ยังเป็นหนี้  Capital one อยู่ $ 9,500 ธนาคารจึงให้ทางเลือกแก่คุณทอม 2 ทางคือ 1. ให้บริษัทที่รายงานเครดิตแก้ไข รายงานเครดิตว่าคุณทอมมิได้เป็นหนี้ Capital one หรือ 2. จ่ายชำระเงินให้แก่ Capital one

คุณทอมได้พยายามติดต่อบริษัทที่รายงานเครดิตเพื่อขอให้แก้ไขรายงานเครดิตของ ตน แต่บริษัทที่รายงาน เครดิต ตอบว่า Capital one จะต้องเป็นผู้ที่สั่งให้แก้ไขรายงานเครดิตว่าคุณทอมมิได้เป็นหนี้แก่ Capital one

คุณทอมได้ติดต่อ Capital one ทั้งทางโทรศัพท์  และ จดหมาย รวมทั้งจดหมายจากทนายของคุณทอม เพื่อขอให้ Capital one แก้ไขรายงานเครดิตเนื่องจากหนี้สินจำนวน $9,500 นั้นได้ถูกลบล้างไปจากการทำล้มละลายแล้ว แต่ Capital one ก็ไม่ได้แก้ไขรายงานเครดิตให้แก่คุณทอม

ดังนั้นเมื่อคุณทอมต้องการซื้อบ้านและคุณทอมไม่มีทางเลือกอื่นคุณทอมมจึง ต้องยอมจ่ายเงินให้แก่ Capial one เป็นจำนวน $9,500 ถึงแม้ว่าหนี้สินนั้นจะหมดสิ้นไปแล้วตามกฎหมายก็ตาม

ในเวลาต่อมาคุณทอมได้ให้ทนายยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลล้มละลายโดยกล่าวว่า Capital one ได้ละเมิดกฎหมาย ล้มละลายโดยยังคงเรียกเก็บหนี้ที่ได้ถูกศาลสั่งลบล้างไปแล้ว Capital one มิได้ตอบหมายศาล และมิได้สู้ความ ศาลจึงสั่งให้ Capital one จ่ายเงินคืนให้แก่คุณทอม เป็นจำนวน $9,500และบวกกับค่าปรับและค่าทนายอีก $14,000

                ตัวอย่าง คุณจอยได้รับคำสั่งปลดหนี้จากศาลหลังจากที่ได้ยื่นทำล้มละลาย แต่ปรากฏว่า Chase และบริษัท ที่ทวงหนี้ (debt collectors) ได้ติดต่อเธอเป็นจำนวนมากกว่า 140 ครั้งทั้งทางโทรศัพท์และจดหมายทวงหนี้ เธอได้ส่ง เอกสารปลดหนี้จากศาลให้แก่เจ้าหนี้ แต่เจ้าหนี้ก็ยังคงปฏิบัติการทวงหนี้ บริษัทที่ทวงหนี้ได้โทรศัพท์ไปหาแม่ของเธอและ น้องชายของเธอเป็นจำนวน 10 ครั้ง และได้ขู่ว่าจะติดต่อนายจ้างของเธอและจะยึดเงินเดือนของเธอ คุณจอยได้ยื่นเรื่องฟ้อง Chase ซึ่งคดียังอยู่ในศาล

เหตุการณ์ที่คุณจอยประสบนั้นมิใช่เรื่องแปลก ในปัจจุบันเจ้าหนี้ได้ทำการซื้อขายหนี้ของลูกหนี้ที่ยื่นทำล้ม ละลาย โดยจ่ายเงินซื้อใน ราคา1/20 cents ถึง 3/20 cents ต่อหนี้ 1 ดอลล่าร์ เช่น นาย ก. เป็นหนี้บริษัท Chase อยู่ $5,000 เมื่อนาย ก. ยื่นเรื่องทำล้มละลาย Chase ก็จะขายบัญชีของนายก. ให้แก่บริษัททวงหนี้ในราคา $3 บริษัททวงหนี้ เหล่านี้ก็จะรอดูว่าคดีล้มละลายอาจจะถูกยกเลิก บางครั้งลูกหนี้อาจจะต้องเปลี่ยนจากชาพเตอร์ 7 เป็นชาพเตอร์ 13 หรือ บางครั้งลูกหนี้อาจจะมีทรัพย์สินส่วนเกินที่ทรัสตีสามารถนำมาแจกจ่ายคืนให้ แก่เจ้าหนี้ บริษัททวงหนี้บางครั้งก็จะปฏิบัติการ ทวงหนี้จากลูกหนี้ถึงแม้ว่าหนี้สินนั้นจะถูกลบล้างไปแล้วก็ตาม

บางครั้งบริษัททวงหนี้เหล่านี้จะสร้างเลขที่บัญชีใหม่ให้แก่ลูกหนี้ ซึ่งทำให้สืบย้อนกลับไปยังบัญชีที่ถูกลบล้าง จากการทำล้มละลายแล้วไม่ได้หรือทำได้ยากขึ้น การสร้างเลขที่บัญชีใหม่นี้เป็นเทคนิคของเจ้าหนี้ที่ทำให้สับสนเหมือนกับ ว่าหนี้จำนวนนั้นเป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามกฎหมายล้มละลายก็ยังคงเป็นทางออกของคนที่ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ ของตน ผู้ใดมีปัญหาเรื่อง หนี้สินสามารถโทรปรึกษาทนายจรินทร์ได้ที่ (310)515-2888

Check Also

คนที่มีหนี้สินสามารถลบล้างหนี้สินได้ด้วยการทำล้มละลาย

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ธุรกิจร้านอาหาร, บาร์, โรงยิม, ร้านเสริมสวย, ร้านนวด และธุรกิจอื่นๆ อีกจำนวนมากต้องปิดธุรกิจเป็นเวลาหลายเดือน มีคนจำนวนมากตกงานและขาดรายได้ ทำให้ต้องขอรับเงินตกงานจากรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพิ่มแก่คนตกงานเป็นเงิน $600 ต่อสัปดาห์ คนตกงานจึงมีเงินพอใช้จ่ายได้ ...