Wednesday , August 12 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม สบส. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 11/2563

กรม สบส. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 11/2563

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

“DHSS News” ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ท่านผู้อ่านทุกท่านคงทราบกันดีถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รัฐบาลของแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยต่างก็มีมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้แตกต่างกันไป แต่ก็มีบางมาตรการที่ทุกประเทศถือปฏิบัติเหมือนกัน หนึ่งในนั้นก็คือ การกักกัน หรือ Quarantine ซึ่งในประเทศไทยนั้นก็มีการ Quarantine หลายประเภท และในวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการ Quarantine ที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้รับทราบกัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมฯ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้บรรจุวาระเพื่อทราบ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนารูปแบบ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) สำหรับผู้ป่วยชาวไทย ในระยะที่ 1 และผู้ป่วยชาวต่างชาติ ในระยะถัดไป โดยระบุว่าผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล จะต้องเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวัง ปัองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 14 วัน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งจะเป็นการลดรายจ่ายของภาครัฐและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้นำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยคณะทำงานประจำด่านฯ ได้รับทราบ พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

การเข้าร่วมประชุมคณะทำงานประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมืองในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน หากมีเรื่องราวดี ๆ น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน เราจะนำมาฝากอีก สำหรับฉบับนี้ขอจบเพียงเท่านี้ กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

“DHSS News”

Website: https://www.thailandmedicalhub.net/

Facebook’s Fanpage: Medicalhub.TH

E-mail: medicalhub.hss@gmail.com

Hotline: 1426

Check Also

สบส. จัดประชุมประชุมชี้แจง การใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care และ COSTE รองรับ AHQ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...