Wednesday , August 12 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม สบส. เผยผลการเฝ้าระวัง New Normal ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติในสถานการณ์โรคโควิด-19

กรม สบส. เผยผลการเฝ้าระวัง New Normal ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติในสถานการณ์โรคโควิด-19

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 2563

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้เรา
ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือ
การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ซึ่งเราเรียกพฤติกรรมเหล่านี้ว่า พฤติกรรมฐานช่วงวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) ในวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบ New Normal ที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้รับทราบกัน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยผลสำรวจประชาชนด้านพฤติกรรมฐานช่วงวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติในช่วงการระบาดของโรควิด-19 พบประชาชนตื่นตัว สวมหน้ากาก ล้างมือ สังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว ระมัดระวังในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สุขบัญญัติแห่งชาติเป็นแนวทางการปฏิบัติตน การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ
การปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการจะทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน การทำงาน
มีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วย สามารถทำกิจกรรมประจำวันและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่การละเลยไม่ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการนั้นเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดการเจ็บป่วยและโรคมากขึ้น ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้เฝ้าระวังสถานการณ์พฤติกรรมฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในการดำเนินชีวิตในช่วงการระบาดโรคโควิด-19

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า
จากการสำรวจรายงานผลการเฝ้าระวังฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติช่วงการระบาดโรคโควิด-19 (ข้อมูลวันที่ 19 – 26 พฤษภาคม 2563) จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 577 คน พบว่า ระดับพฤติกรรมฐาน
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติอยู่ในระดับดี ด้านพฤติกรรมที่ประชาชนปฏิบัติตาม
สุขบัญญัติมากที่สุด คือ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง (ร้อยละ 99.1)
รองลงมา คือ การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์เจล (ร้อยละ 98.8) และการหมั่นสังเกตอาการหรือการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอุบัติภัยหรือ
โรคระบาดตามที่ส่วนราชการกำหนด (ร้อยละ 98.4) ส่วนพฤติกรรมที่ประชาชนปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติน้อยที่สุด
คือ การสระผมทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน (ร้อยละ 47.8) การรับประทานอาหารเป็นชุดสำหรับ 1 คน (ร้อยละ 32.2) และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 26.9)

เราหวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะปฏิบัติตามแนวทางสุขบัญญัติและมีการปรับตัวเพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หากมีเรื่องราวดี ๆ น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน
ทุกท่าน เราจะนำมาฝากอีก สำหรับฉบับนี้ขอจบเพียงเท่านี้ กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 

“DHSS News”

Website: https://www.thailandmedicalhub.net/  

Facebook’s Fanpage: Medicalhub.TH

E-mail: medicalhub.hss@gmail.com 

Check Also

สบส. จัดประชุมประชุมชี้แจง การใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care และ COSTE รองรับ AHQ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...