Tuesday , September 17 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / การประชุม (ร่าง) คณะทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

การประชุม (ร่าง) คณะทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในประเทศไทยนั้น กรม ส.บ.ส. มีมาตรการผลักดันมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และผู้ประกอบกิจการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศยังไม่มีมาตรการหรือหน่วยงานที่คอยควบคุมอย่างชัดเจน กรม ส.บ.ส. เห็นความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ชมรมนวดไทยสปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชาวไทยในต่างประเทศ และล่าสุดได้มีการประชุมเพื่อกำหนดบทบาท และแนวทางในการดำเนินการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ กรม ส.บ.ส. ได้จัดการประชุม (ร่าง) คณะทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมีนางเสาวภา จงกิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ชมรมนวดไทยสปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชาวไทยในต่างประเทศ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) สมาคมสปาไทย และสมาพันธ์สปาไทย เพื่อพัฒนาแนวทาง รวมทั้งการวิเคราะห์และเตรียมการจัดทำมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการพัฒนา

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชาวไทยในต่างประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะทำงานฯ โดยแบ่งแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะสั้น 2) ระยะกลาง          3) ระยะยาว ดังนี้

ระยะสั้น

  1. ในส่วนของหลักสูตร CIBTAC /BABTAC /CIDESCO ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการประสานงานกับ EU
  2. ผลักดันให้มีการจัดตั้งสมาคมในประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ เป็นต้นแบบและทำหน้าที่เป็น Certified Body ในอนาคต พร้อมให้มีสมาคมน้องใหม่ในประเทศ เชค ฮังการี และออสเตรีย โดยให้สมาคมไทยในเยอรมันเป็นพี่เลี้ยง เป็นต้น
  3. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับร้านนวดไทย/สปาเดิมมาตรฐานที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม ส.บ.ส. มีอยู่ ส่วนร้านนวดไทย/สปาที่ขอจัดตั้งใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์เดิมและตามที่คณะทำงานกำหนด

ระยะกลาง

  1. ให้ภาครัฐเจรจากับ Authority ในต่างประเทศให้ยอมรับการขึ้นทะเบียนและเปิดร้านในต่างประเทศได้ และหากร้านเปิดดำเนินการหรือขอต่ออายุหน่วยงานภาครัฐจะช่วยเหลือในการเจรจาให้มีการยอมรับอีกขั้นหนึ่ง

ระยะยาว

  1. เพิ่มกลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา เยอรมัน เป็นต้นแบบ โดยให้มีการจัดทำเป็นเส้นทางการดำเนินการในต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำ ทั้งในส่วนที่กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอยู่
  2. นำร่องในกลุ่มสแกนดิเนเวียและยุโรป ในการผลักดันให้มีการเจรจาการเบิกจ่ายตรงการนวดเพื่อรักษาพยาบาลให้กับพลเมือง
  3. กำหนดมาตรช่วยเหลือทางด้านภาษีสำหรับร้านนวดไทย สปา ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ในนอร์เวย์ และเยอรมัน
  4. การเจรจาในการจัดหาแหล่งงบประมาณจาก EU
  5. จัดทำทำเนียบเครือข่ายการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาคม/ ชมรมนวดไทย สปาไทย และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 “DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-  Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กรม ส.บ.ส. คิดค้นออกแบบ Robotic Assisted Gait Training หุ่นยนต์สำหรับช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 13 กันยายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ปัจจุบันตลาดเครื่องมือแพทย์จากทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยก็ให้ความสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *