Monday , June 1 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม ส.บ.ส. ย้ำคลินิกห้ามรับผู้ป่วยค้างคืนเกินที่ขออนุญาต อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย

กรม ส.บ.ส. ย้ำคลินิกห้ามรับผู้ป่วยค้างคืนเกินที่ขออนุญาต อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การรับบริการที่สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิก โดยเฉพาะบริการเสริมความงาม ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีการศัลยกรรมเสริมความงามในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเสริมจมูก เสริมหน้าอก หรือปรับหน้าให้เรียว (V Shape) ฯลฯ ซึ่งบริการเสริมความงามดังกล่าวนั้นล้วนจะต้องกระทำในห้องผ่าตัด โดยการให้บริการห้องผ่าตัดประจำคลินิกนั้น ไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัดขนาดเล็ก หรือใหญ่จะต้องขออนุญาตกับกรม ส.บ.ส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เสียก่อน   โดยการให้ผู้ป่วยพักฟื้นที่สถานพยาบาลเกินกว่าที่ขออนุญาตเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ห้ามกระทำโดยเด็ดขาดเพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการได้

การที่คลินิกให้ผู้ป่วยพักฟื้นเกินระยะเวลาที่ขออนุญาต หรือค้างคืนที่คลินิก อาจจะด้วยผู้รับบริการเสียเลือดมาก หรือเลือดไม่หยุดไหลจากแผลผ่าตัด หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็ถือว่าเป็นการสร้างความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วย เพราะการให้ผู้ป่วยพักฟื้นนอกเวลาทำการ หรือค้างคืนเพื่อดูอาการนั้น สถานพยาบาลจะต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพคอยดูแลและเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ซึ่งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิก อาจจะมิได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร และอุปกรณ์ไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เฉกเช่นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือโรงพยาบาล ทำให้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

อีกทั้ง พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ได้กำหนดให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะต้องตระหนักถึงสุขภาพ และชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่ง หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นหรือมีโอกาสที่จะทรุดตัวลงจะต้องรีบส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลทันที การปล่อยให้ผู้ป่วยพักฟื้นเกินระยะเวลาที่ขออนุญาต หรือปล่อยให้ค้างคืนที่คลินิก จึงเป็นการกระทำผิดกฎหมายสถานพยาบาล ฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลผิดประเภทหรือผิดลักษณะการให้บริการตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการ จะมีโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจะต้องจัดให้มีเตียงพักฟื้น 1.5 เตียง ต่อ 1 ห้องผ่าตัด ดังนั้น หากคลินิกมีห้องผ่าตัด 1 ห้อง จะต้องมีเตียงพักฟื้น 2 เตียง และหากมีห้องผ่าตัด 2 ห้อง จะต้องมีเตียงพักฟื้น 3 เตียง เพื่อดูอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัดให้มีความปลอดภัย โดยให้ผู้ป่วยพักฟื้นที่คลินิกในช่วงระยะเวลาที่คลินิกขออนุญาตดำเนินการ

หากใครมีเบาะแสการกระทำผิดของสถานพยาบาล ในเขตกรุงเทพฯ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม ส.บ.ส. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18618 ในวันและเวลาราชการ แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อร่วมคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

“DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-  Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุน “โครงการ Frontline Stays” ของ Airbnb (แอร์บีเอ็นบี)

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ตามที่ทุกท่านทราบกันว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *