Tuesday , August 20 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเรื่องการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ (Academic Hub) ไปแล้ว ในสัปดาห์นี้เรามีเรื่องการประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) มาฝากกันบ้าง รวมไปถึงมติของคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (นโยบาย Medical Hub)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ กรม ส.บ.ส. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีการรับทราบความก้าวหน้าของดำเนินงานทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้

1.ความก้าวหน้าการจัดตั้ง Product Outlet จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศและต่างประเทศ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ได้แก่ 1) Business Matching กับห้างสรรพสินค้าและสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพิ่มเติม 2) ไปศึกษาดูงานที่บริษัทไพร์มเฮิร์บ/หาญ/ธัญ/เอิบ ในการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพไปวางจำหน่ายในต่างประเทศ และ 3) การพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิต

2.การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ได้แก่ 1) พัฒนาศูนย์ฯ เดิมที่มีอยู่ โดยให้ TCELS เป็นผู้บริหารจัดการ และ 2) พิจารณาจัดตั้งศูนย์ฯ ใหม่

3.การส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในลักษณะนวัตกรรมในประเทศไทย โดยที่ประชุมเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธิตนวัตกรรมทางการแพทย์เชื่อมโยงกับ Product Outlet / Service ซึ่งต้องมีการจัดหาสถานที่และงบประมาณ (PPP)

รวมทั้งมีเรื่องใหม่ที่เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้

  1. การทำ Tax/Vat Refund กรณีชาวต่างชาติซื้อสินค้าใน Product Outlet ที่กำหนด โดยต้องให้ร้านค้าที่เข้าร่วมเป็น Product Outlet ที่รัฐบาลให้การรับรอง ดำเนินการลงทะเบียนภาษีตามกระบวนการของกรมสรรพากร
  2. แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถเครื่องสำอางประชารัฐที่พัฒนาโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีแนวทางในการทำ Business Matching กับผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิตต่อ หรือวางจำหน่ายใน Product Outlet ที่รัฐบาลให้การรับรอง และทำการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ทั้งนี้ มติข้างต้นได้เสนอเข้าคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าเรียบร้อยแล้ว และจะมีการดำเนินการต่อไป กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 “DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-  Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กรม ส.บ.ส. แนะวัยรุ่น เรียนรู้ เข้าใจ และสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านเพศ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ความรู้ด้านสุขศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับวัยรุ่นคือ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *