Monday , June 1 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) ครั้งที่ 2/2562

การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) ครั้งที่ 2/2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยนั้น การมี Lab เพื่อทอดสอบเครื่องมือแพทย์เป็นหัวใจหลักของการดำเนินการเลยก็ว่าได้ เพราะหากไม่มี Lab Testing ก็ไม่สามารถนำเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตมาจำหน่ายและใช้ได้ กรม ส.บ.ส. จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมให้มีการพัฒนา/จัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) โดยล่าสุดได้มีการประชุมครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กรม ส.บ.ส. ได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ที่ปรึกษาอธิบดีกรม ส.บ.ส. เป็นประธาน การประชุม โดยมีการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลในประเทศไทย (Medical Device Laboratory Testing) ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการ 3 ระยะ ดังนี้  1) โครงการสำคัญในระยะสั้น (Quick Win) (ไม่เกิน 6 เดือน) ได้แก่ การพิจารณาหน่วยงานที่มีศักยภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็น One stop service พร้อมกำหนดมาตรการในการหาลูกค้า/ค วามคุ้มค่า  การรวบรวมข้อมูลและส่งทดสอบกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. และการจัดทำฐานข้อมูล 2) ระยะกลาง (ภายใน 5 ปี) ได้แก่ การพัฒนา Lab เดิมที่มีอยู่ให้มีมาตรฐานสากล หรือสร้าง Lab ใหม่โดยระดับนโยบายจะต้องให้การสนับสนุนผ่าน BOI และ 3) ระยะยาว (ภายใน 10 ปี) ได้แก่ การพิจารณาการส่งเสริมการลงทุนในจัดตั้ง Lab testing แบบครบวงจรในเขต EEC/BOI

โดยที่ประชุมมีมติ ให้เสนอคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการใน 2 ระยะ ดังนี้

1) ระยะสั้น ได้แก่ (1) การเข้าถึงข้อมูลทางด้านเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้วิเคราะห์ความต้องการสู่การพัฒนาในอนาคต (2) ภาครัฐส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (3) เปิดโอกาสให้ TCEL จัดทำ Business Model โดยการปรับภารกิจองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินการ

2) ระยะกลาง/ระยะยาว ได้แก่ (1) เสนอให้สร้างมาตรฐานของประเทศไทยด้านเครื่องมือแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (2) ส่งเสริมให้มี Product Champion ของเครื่องมือแพทย์ (3) ศึกษาและพัฒนาห้องปฏิบัติการในภาครัฐที่มีความจำเป็นในภาคธุรกิจให้มีความคุ้มค่าแก่การลงทุน

ทั้งนี้ การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ครั้งที่ 1/2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบอย่างไร ต้องติดตามกันอีกครั้ง กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 “DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-  Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุน “โครงการ Frontline Stays” ของ Airbnb (แอร์บีเอ็นบี)

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ตามที่ทุกท่านทราบกันว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *