Tuesday , May 21 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

 

“DHSS News” ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก โดยล่าสุด กรม ส.บ.ส. ได้เปิดเวทีความคิด ให้บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยน แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุข พร้อมเสนอ 3 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ใช้ต้นทุนให้น้อยสร้างประโยชน์ให้มาก ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กรม ส.บ.ส. ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม ส.บ.ส.เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัด และภาคีเครือข่าย ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปจากทั่วประเทศ ประมาณ 500 คน ได้มาร่วมรับฟังการบรรยาย และอภิปรายถึงแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมายความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจการ  คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และการส่งเสริมระบบการจัดการสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จ นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอแผนการขับเคลื่อน กรม ส.บ.ส. ให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูง (High Performance Organization) โดยใช้การบริหารจัดการตามต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองความต้องการของประชาชน

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานคามยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงฯ ปี พ.ศ.2562-2566 กรม สบส.จะเน้นในการขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรด้านบริหารจัดการด้านสุขภาพ อาทิ พัฒนาการขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมร้านสปา/นวด ผ่านระบบออนไลน์, เพิ่มรายการราคากลางบริการทางการแพทย์ (Fee Schedule) ให้ครอบคลุมเป็น 2,952 รายการ และส่งเสริม Product Champion ของผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล

2) พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย อาทิ พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขศาลาพระราชทานร่วมกับภาคีเครือข่าย, จัดตั้งสุขศาลาพระราชทานเพิ่มอีก 2 แห่ง ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดแม่ฮ่องสอน, จัดโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน, จัดทำระบบ Smart Card อสม. และสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) สู่การปฏิบัติในพื้นที่ตำบล เกิดเป็นชุมชนสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน”

3) พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล อาทิ พัฒนาระบบการยื่นเรื่องทางราชการออนไลน์ (MOPH Biz Portal) ลดขั้นตอนการทำงานครบ จบในจุดเดียว การออกใบอนุญาต E-License การตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานผ่าน QR Code และมีการประเมินความสุขของบุคลากรผ่านระบบ Happinometer เพื่อให้เกิดความผาสุกอย่างยังยืนแก่บุคลากรและองค์กร

การขับเคลื่อนและพัฒนาเพื่อยกระดับสุขภาพภาคประชาชนจะดำเนินการได้เข้มข้นอย่างไรนั้น ต้องมาติดตามกันต่อซึ่งเราจะนำข่าวมาฝากกันเรื่อยๆ โปรดติดตามกันต่อไป กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

 “DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กรม ส.บ.ส. ย้ำคลินิกห้ามรับผู้ป่วยค้างคืนเกินที่ขออนุญาต อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การรับบริการที่สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิก โดยเฉพาะบริการเสริมความงาม ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *