Monday , May 20 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / กรม ส.บ.ส. เผยผู้เรียนจบนวดจากสถาบันที่ทำผิดหลักเกณฑ์ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการไม่ได้

กรม ส.บ.ส. เผยผู้เรียนจบนวดจากสถาบันที่ทำผิดหลักเกณฑ์ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการไม่ได้

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 11 มกราคม 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การรับบริการนวดไทยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีผู้ให้บริการนวดที่ไม่ผ่านการรับรองจากกรม ส.บ.ส. เป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ให้บริการอาจไม่ได้เรียนรู้การนวดที่ถูกวิธี กระทั่งเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ โดยผู้ให้บริการนวดนั้นจะต้องจบหลักสูตรนวดไทยจากสถาบันที่กรม ส.บ.ส. ให้การรับรองเท่านั้น กรม ส.บ.ส. จึงจะให้ผู้เรียนจบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ โดยล่าสุดกรม ส.บ.ส. ตรวจพบว่าบางสถาบันมีการกระทำผิดระเบียบ/หลักเกณฑ์ ซึ่งการที่สถาบันทำผิดหลักเกณฑ์ทำให้ผู้เรียนจบไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้

กรม ส.บ.ส. ได้รับรายงานจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพว่า ได้ตรวจสอบสถาบันสอนนวดแห่งหนึ่งที่ กรม ส.บ.ส. ให้การรับรองหลักสูตรแล้ว แต่พบการทำผิดหลักเกณฑ์ คือมีการผลิตผู้เรียนในแต่ละรุ่นจำนวนมากผิดปกติ นอกจากนี้ยังพบว่ามีสถาบันซึ่งเป็นศูนย์สาขาของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในหลายจังหวัดได้เปิดการเรียนการสอนเองโดยที่ยังไม่ได้ขอรับรองหลักสูตรจากกรม ส.บ.ส. อีกทั้งไม่ได้สอนครบรายวิชาที่กำหนด ซึ่งจะสอนเฉพาะภาคปฏิบัติเท่านั้น โดยการสอนในลักษณะนี้จะทำให้ได้ผู้นวดที่ไม่มีคุณภาพ อันจะส่งผลเสียต่อผู้รับบริการ ประกอบกับเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบและข้อกำหนดทำให้ผู้ที่เรียนจบไม่สามารถนำใบวุฒิบัตรจากสถาบันนั้นๆ มาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้ นอกจากนี้ทางสถาบันยังไม่มีการนำข้อมูลของผู้เรียนจบเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกรมฯซึ่งใช้ประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียน อีกด้วย

กรม ส.บ.ส. จึงได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ให้แจ้งแก่ศูนย์สาขาของสมาคมแพทย์แผนไทยฯ ในพื้นที่แล้วว่าให้ยุติการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป หากประสงค์จะเปิดการเรียนการสอนอีก ต้องยื่นขอรับรองหลักสูตรก่อน ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันและหลักสูตรที่กรม ส.บ.ส. ให้การรับรองได้ที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th โดยก่อนสมัครเรียนต้องดูชื่อสถาบัน สาขาที่ตั้ง และชื่อหลักสูตรให้ตรงกับที่กรม ส.บ.ส. ให้การรับรอง และทางสถาบันเองก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้เรียน

กรม ส.บ.ส. ขอยืนยันว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย และขอย้ำว่าการยื่นขอรับรองหลักสูตรและการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับทางกรม ส.บ.ส. ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด สำหรับผู้ให้บริการหรือพนักงานนวดที่ได้รับผลกระทบจากการที่สถาบันกระทำผิดหลักเกณฑ์ กรม ส.บ.ส.จะพิจารณาหาแนวทางในการเยียวยาต่อไป กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

“DHSS News”

Website : http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กรม ส.บ.ส. ย้ำคลินิกห้ามรับผู้ป่วยค้างคืนเกินที่ขออนุญาต อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การรับบริการที่สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิก โดยเฉพาะบริการเสริมความงาม ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *