Tuesday , June 25 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

 

“สาส์นอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562

จากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถึงชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน”

สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้อ่านชาวไทยที่อาศัยอยู่

ในสหรัฐอเมริกา และชาวอเมริกันทุกท่าน กระผม นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยได้มีโอกาสมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เนื่อง        ในวาระดำรงตำแหน่งอธิบดีกรม ส.บ.ส. กระผม        มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับภารกิจดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเป้าหมายสุดท้ายคือ ชุมชมสร้างสุข โดยสุขในที่นี้ คือ สุขกาย สุขใจ และสุขเงิน ซึ่งกรมฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพเชิงบูรณาการระดับอำเภอ         โดยการยกระดับนวัตกรรมที่กรมฯ มีอยู่ อาทิ ตำบลจัดการสุขภาพ และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็น “โครงการตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” ให้สอดคล้องกับ พชอ. รวมทั้งการพัฒนากระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้มีความรวดเร็วขึ้น ทั้งช่องทางการสื่อสารสาธารณะ และการร้องเรียนโดยตรง เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรมฯ มีมาตรการป้องกันที่ดี อีกทั้งยังมีการวางแผนในการควบคุม กำกับโครงการ         3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย โดยให้ อสม. จำนวน 3 แสนคน เลิกบุหรี่ และชวนคนเพิ่มอีกสองคนให้เลิกบุหรี่ด้วย นอกจากนี้กรมฯ ยังมีภารกิจที่สำคัญในการยกระดับให้ประเทศเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบบริการสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในการงาน และที่สำคัญขอให้ทุกท่านมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ตลอดปี 2562 และต่อๆไป

 

 

         นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

          อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Check Also

กรม ส.บ.ส. เตือนแอดมินบนโลกโซเชียลแจกคอร์สเสริมความงาม /บริการศัลยกรรมเฉพาะจุดฟรี เข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในปัจจุบัน กระแสนิยมในการดูแลสุขภาพและความงามยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *