Friday , August 14 2020
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / ศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub

ศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News”ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในการดำเนินการนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา วิเคราะห์ และทำให้เกิดการต่อยอดต่อไป กรม ส.บ.ส. เห็นความสำคัญ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub ขึ้น

การจัดทำศูนย์ข้อมูลรองรับนโยบาย Medical Hub เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่เดิมตามภารกิจที่รับผิดชอบ ในรูปแบบรูปเล่มหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายไตรมาส หรือระบบ Real Time มายังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ หรือพัฒนาเป็นระบบ Real time ในระยะถัดไป วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ คือ

1.เพื่อพัฒนาให้เกิดคลังข้อมูลด้าน Medical Hub ที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ในระดับนโยบาย

2.เพื่อให้มีข้อมูลด้านสภาวะอุตสาหกรรมสุขภาพที่เป็นปัจจุบัน อันจะนำมาสู่การวางกรอบแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือแหล่งข้อมูลด้าน Medical Hub ระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งอาจขยายความร่วมมือด้านอื่นๆในระดับประเทศร่วมกันได้ในอนาคต

โดยมีหน่วยงานที่มีข้อมูลสำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  2. กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
  3. กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  5. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดยในเร็วๆนี้จะมีการลงนามใน บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขฉบับร่าง กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก“DHSS News”

“DHSS News”

Website :  http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail :this.is.dhss@gmail.com

Check Also

สบส. จัดประชุมประชุมชี้แจง การใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care และ COSTE รองรับ AHQ

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *