Sunday , May 19 2019
Home / บทความ / Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ / เวทีประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อคนไทย4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า”

เวทีประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อคนไทย4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า”

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

“DHSS News” ฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” ในต้นสัปดาห์นี้กรม ส.บ.ส. ได้จัดงานประชุมวิชาการกรมฯ ในชื่อ เวทีประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อคนไทย4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า” โดยการ Open House ให้หน่วยงานที่สนใจและเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ อาคารกรม ส.บ.ส. สาธารณสุขซอย 8 กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งภายในงานจะมีพิธีมอบโล่รางวัล การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานเด่นของกรมฯ

เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 9 กรม ส.บ.ส. ได้มีการจัดเวทีประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อคนไทย4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า” โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดในพิธี

โดยในช่วงเช้าของการจัดงานในวันแรกได้มี การอภิปราย เรื่อง ย่างก้าวสบส.สู่ยุค 4.0 และต่อด้วยพิธีมอบโล่รางวัลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรม ส.บ.ส. ประกอบด้วย

 • รางวัล100ปี สธ. 100 อสม.
 • อสม.ที่มีผลการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่นประจำปี 2561
 • ตำบลจัดการสุขภาพ
 • ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพปี 2558-2559
 • ต้นแบบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี2559
 • Thai World Class Spa
 • โรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ
 • ศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่น

ในช่วงบ่ายได้มีการจัดเวทีย่อยให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนา/รับฟัง ในชื่อเวทีเสวนาเรื่อง “กรม สบส.กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0” เช่น การเสวนาบทบาทด้านการกำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ บทบาทด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ และด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ในการจัดงานวันที่ 2 มีการนำเสนอผลงานเด่น “16ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”โดยผู้อำนวยการของกองต่างๆภายในกรมฯและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • ต้นแบบศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
 • มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ยุค0
 • มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับสู่สากล
 • การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์
 • QR Code สถานพยาบาลกับการตรวจสอบสถานพยาบาลและผู้ประกอบโรคศิลปะ
 • แนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อสาหรับสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)
 • การขยายระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรไทยสาหรับ กลุ่มพานักระยะยาว (Long Stay Visa)
 • การพัฒนากฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมา และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการสุขภาพ
 • ธุรกรรมและปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
 • ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • ถอดบทเรียน 100 อสม. ดีเด่น 100ปี การสาธารณสุขไทย
 • นวัตกรรม “แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์”ส่งเสริมการทางานด้าน สาธารณสุขชุมชน ก้าวสู่ อสม. ยุค0
 • ระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ โดยชุมชน

เป็นอย่างไรกันบ้างได้รับชมงานของ กรมส.บ.ส. ไปแล้ว ได้เห็นว่ากรมฯมีการดำเนินงานภารกิจที่หลากหลายและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนจริง กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” สวัสดีจาก “DHSS News”

“DHSS News”

Website :  http:// www.medicalhub.org

Facebook’s Fanpage : Medicalhub.TH

E-Mail : this.is.dhss@gmail.com

Check Also

กรม ส.บ.ส. ย้ำคลินิกห้ามรับผู้ป่วยค้างคืนเกินที่ขออนุญาต อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วย

“Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” “DHSS News” ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สวัสดีท่านผู้อ่านชาวไทยและชาวอเมริกันทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับ “Chit-Chat เล่า..ข่าว..สุขภาพ” การรับบริการที่สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือคลินิก โดยเฉพาะบริการเสริมความงาม ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *