Monday , July 13 2020
Home / บทความ / บ้านเขา บ้านเรา / ความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทย

ความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทยคนที่ 3 จากซ้ายมือ: ผ.อ.นางสาววิมล ชาตะมีนาหญิงเก่งจากกระทรวงการคลัง

ความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทย
โดย ดร. วิวัฒน์ เศรษฐช่วย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ ที่ได้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาแน่นขนัดห้องประชุม

ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยงานนี้มีผู้บรรยายห้าท่านด้วยกัน

เนื่องจากผมมีเวลาค่อนข้างจำกัด จึงมีโอกาสได้ฟังนางสาววิมล ชาตะมีนา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลังซึ่งเป็นผู้บรรยายในช่วงเช้าเพียงท่านเดียว แต่มีเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้มากมาย และเมื่อดูคุณสมบัติของท่านผู้อำนวยการแล้ว นับว่าท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านนโยบายการคลังสูงดีเยี่ยมทีเดียว โดยท่านจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อีกทั้งในช่วงห้าปีที่ผ่านมาท่าน ผ.อ.วิมล ผ่านประสบการณ์ด้านการงานมาแล้วอย่างมากมาย ดังเช่นเมื่อปี 2552 ท่านดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง สำนักนโยบายการคลังกระทรวงการคลัง และสามปีต่อมาท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

และเมื่อดูจากการศึกษาและประสบการณ์แล้ว ผมมีความรู้สึกดีๆว่า เมืองไทยก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเพศหญิง”อีกทั้งผู้อำนวยการหญิงเก่งท่านนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและยังมีความมุ่งมั่นสูงที่ต้องการให้ร่างกฎหมายถูกนำออกมาใช้

ท่านผู้อำนวยการวิมลได้ย้ำว่าหากประเทศไทยไม่มีการพัฒนาให้เหมาะสม ไทยเราจะขาดขีดความสามารถในการแข่งขัน

และท่านได้สาธยายว่าสาเหตุของปัญหาหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรปนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่หลายๆประเทศอาทิ ประเทศกรีซที่ได้ก่อหนี้สินและตั้งงบประมาณขาดดุล จึงเป็นผลให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ และยังได้ส่งผลให้เกิดวิกฤติการเงินกับประเทศต่างๆเป็นลูกโซ่อีกด้วย

ท่านผู้อำนวยการได้ยกตัวอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีกฎหมายในการรักษาวินัยการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัดสูงดังเช่น นิวซีแลนด์ที่ได้ออกกฎหมายวินัยการเงินการคลังตั้งแต่ปี 1989  โดยควบคุมหนี้รัฐบาลให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ รักษาเงินคงคลังให้เพียงพอ จัดการกับความผันผวนตามวัฎจักรเศรษฐกิจ มีระบบภาษีที่เสถียรและดำเนินนโยบายโดยคำนึงถึงคนรุ่นหลัง

ประเทศออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่พัฒนาแล้ว โดยได้ออกกฎหมายวินัยการเงินการคลังตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งควบคุมหนี้รัฐบาลให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ รักษามูลค่าทุนสุทธิของรัฐให้พอเพียง บริหารความเสี่ยงการคลังด้วยความระมัดระวัง และมีระบบภาษีที่เสถียร

สหราชอาณาจักรเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนารักษาวินัยการเงินการคลังสูงที่มีกฎหมายนี้เมื่อปี 1998 โดยวินัยการเงินการคลังมีความโปร่งใสสูง มีเสถียรภาพ มีความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ

นอกจากท่านผ.อ.วิมล จะทำการบรรยายร่วมหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ท่านได้ยกประเด็นต่างๆมาแบ่งปันอย่างมากมาย ท่านยังมีหนังสือการ์ตูนให้รู้สึกว่าไม่เคร่งเครียดเกินไปนักที่สอนเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ให้เรียนรู้ถึงขบวนการเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง ซึ่งเขียนโดย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งได้กล่าวถึงการบริหารหนี้สาธารณะ โดยได้กล่าวถึงการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจจะต้องมาจากการการหนี้สินสาธารณะ แต่หากการก่อหนี้นั้นนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ ดังนั้นการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้กระบวนการก่อหนี้สาธารณะของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.สมชัยได้อธิบายว่าการบริหารหนี้สาธารณะคือการก่อหนี้โดยการกู้หรือการค้ำประกัน การชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การรักษาระดับหนี้สาธารณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนทางการคลัง

และเมื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว ปรากฏว่าในอนาคตประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านน้อยลงหากไม่มีการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม ฉะนั้นรัฐบาลจำต้องเร่งรีบเพิ่มปริมาณการลงทุน เพื่อรองรับความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกในประเทศ ลดต้นทุนการผลิต การขนส่ง เพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าได้ในราคาลดลง

โดยภาพรวมการที่ไทยจะพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งได้นั้น เราต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่น การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง การพัฒนาระบบการสื่อสาร การพัฒนาทางด้านพลังงาน การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน อีกทั้งยังต้องจัดการด้านน้ำประปา และไฟฟ้า ให้มีความพร้อม

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายทางด้านการพัฒนาประเทศหลายๆด้านด้วยกัน ดังเช่นความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยที่ต่างกันลิบลับไม่ได้แคบลงจากในอดีตเลย อีกทั้งในอนาคตอันใกล้นี้จำนวนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ แถมประเทศไทยยังไม่มีการควบคุมและป้องกันเรื่องการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมากพอ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้ในอนาคตทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานต่างๆเช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หมดไป

กล่าวโดยสรุปประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาประเทศ และหากพวกเรามัวแต่ทะเลาะกันอยู่เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นประจำวันเช่นขณะนี้ ก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าโอกาสของประเทศไทยที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆหรือแม้แต่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆข้างก็กำลังริบหรี่ลงไปเรื่อยๆ ฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่แนวโน้มของร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลัง อาจจะผ่านเป็นกฎหมายในเดือนหน้านี้ละครับ.

Check Also

ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดของโรตารีสากล: ดร.ศุภวัตร ภูวกุล

ดร.ศุภวัตร ภูวกุลได้รับรางวัลสูงสุดของโรตารีสากล มวลมิตรโรตาเรียนร่วมประชุมครั้งที่ 1/2563-64 ณ ห้องประชุม        โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส เชียงใหม่ 9 กรกฏาคม 2563 ถึงแม้ว่าผมจะเคยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของ “ดร.ศุภวัตร ภูวกุล” ...